Ко­шти на суб­си­дії збіль­шать

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

На­сту­пно­го ро­ку в бю­джет за­кла­дуть для цьо­го по­над 40 мі­льяр­дів гри­вень

УДер­жав­но­му бю­дже­ті на 2016 рік на ви­пла­ту суб­си­дій пла­ну­є­ться ви­ді­ли­ти по­над 40 мі­льяр­дів гри­вень, по­ві­до­мив в ін­терв’ю одно­му з ін­тер­нет-ви­дань мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Пав­ло Ро­зен­ко, пе­ре­дає www.kmu.gov.ua. «Оче­ви­дно, ця ци­фра і ста­но­ви­ти­ме десь 43 мі­льяр­ди гри­вень», — ска­зав він.

Пав­ло Ро­зен­ко та­кож по­ві­до­мив, що на сьо­го­дні суб­си­дії вже офор­ми­ли 3,3 міль­йо­на ро­дин. «Це при­бли­зно 7— 8 міль­йо­нів осіб», — за­ува­жив він.

Він та­кож за­зна­чив, що ко­ли роз­по­чи­на­ла­ся ре­фор­ма си­сте­ми суб­си­дій і за­кла­да­ли­ся ко­шти в Дер­жбю­джет, Мін­со­цпо­лі­ти­ки роз­ра­хо­ву­ва­ло, що до жов­тня до си­сте­ми суб­си­дій бу­де за­лу­че­но близь­ко 3 млн до­мо­го­спо­дарств, а з по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну — ще 1 — 1,5 млн до­мо­го­спо­дарств.

«То­му ми фа­кти­чно ру­ха­є­мо­ся за гра­фі­ком. При­йде 4 млн — до­бре, при­йде 4,5 — без пи­тань, але якщо при­йде і 7 млн, ми всіх ві­зьме­мо в про­гра­му суб­си­дій, і ці лю­ди бу­дуть за­хи­ще­ні», — за­пев­нив очіль­ник Мін­со­цпо­лі­ти­ки.

Крім то­го, за сло­ва­ми Пав­ла Ро­зен­ка, при­бли­зно 4 млн лю­дей на­ра­зі ма­ють піль­ги по жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слу­гах. «За­га­лом, оче­ви­дно, ми ви­йде­мо на ци­фру 11—13 міль­йо­нів гро­ма­дян, ко­трі пе­ре­бу­ва­ють під дер­жав­ною про­гра­мою соц­за­хи­сту вна­слі­док під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ», — під­су­му­вав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.