Екс­перт: Ре­фе­рен­дум у Гол­лан­дії що­до Уго­ди про асо­ці­а­цію ма­ти­ме сим­во­лі­чний ха­ра­ктер

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У Ні­дер­лан­дах від­бу­де­ться ре­фе­рен­дум, який іні­ці­ю­ва­ли єв­ро­ске­пти­ки що­до пе­ре­гля­ду уря­дом рі­ше­н­ня з ра­ти­фі­ка­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни та ЄС. Про це по­ві­до­ми­ла Ви­бор­ча ра­да Ні­дер­лан­дів. Оста­то­чна да­та го­ло­су­ва­н­ня по­ки що не ві­до­ма, од нак во но має від бу ти ся за пів ро ку. Ре фе рен дум під три ма ли 427 тис. 939 гол­ланд­ців. Для то­го, щоб уряд від­ре­а­гу­вав на ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му, на ньо­му має про­го­ло­су­ва­ти 30% гол­ланд­ців. Згі­дно з но­вим за­ко­ном, який на­брав чин­но­сті в Ні­дер­лан­дах у ли­пні цьо­го ро­ку, всі акти і до­го­во­ри ухва­ле­ні й ра­ти­фі­ко­ва ні пар ла мен том, ста ють « суб’ єк та ми ре фе рен ду му » . Пре зи - дент Ви­бор­чої ра­ди Хенк Кум­ме­лінг на­звав про­ве­де­н­ня го­ло­су­ва­н­ня «істо­ри­чним мо­мен­том» та «спе­ці­аль­ним днем». В істо­рії Ні дер лан дів це — пер ше на род не во ле ви яв лен ня, іні цій о ва не гро­ма­дя­на­ми. За пе­ре­гляд Уго­ди про асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною ви­сту­па­ють гол­ланд­ські єв­ро­ске­пти­ки. На їхню дум­ку, вклю­че­н­ня Укра­ї­ни до Єв­ро­со­ю­зу ко­шту­ва­ти­ме їм мі­льяр­ди єв­ро. Кам­па­ні­єю зі збо­ру під­пи­сів за­ймав­ся са­ти­ри­чний блог GeenStijl, гру­па гро­ма­дян Burgercomite ЄС («Ко­мі­тет гро­ма­дян ЄС») та ана­лі­ти­чний центр «Фо­рум для де­мо­кра­тії». На­га­да­є­мо, Ні­дер­лан­ди ра­ти­фі­ку­ва­ли Уго­ду про асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною 7 кві­тня цьо­го ро­ку. Чи зму сить ре фе рен дум якось пе ре гля ну ти це рі шен ня, « День » по ці ка вив ся у екс пер та Ін­сти ту ту Клін ген дейл Кі са ХОМАНА (Га­а­га): — Ця іні­ці­а­ти­ва пред­став­ляє на­строї пев­ної ка­те­го­рії на­се­ле­н­ня Ні­дер­лан­дів, до якої на­ле­жать єв­ро­ске­пти­ки. Де­ко­му не по­до­ба­є­ться на­ше член­ство в Єв­ро­пей­сько­му Сою зі. Цей ре фе рен дум — сим вол, по каз ник на стро їв що до ЄС. Цей ре фе рен дум не ма ти ме важ ли во го впли ву на по лі ти ку ні - дер­ланд­сько­го уря­ду. Уго­ду про асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною під­три­ма ла біль шість уря ду Ні дер лан дів. Ця іні ці а ти ва не ма ти ме жо­дно­го ефе­кту. Мо­жли­во, в уря­ді й бу­дуть якісь де­ба­ти що­до цьо­го, але я не ду­маю, що це якось впли­не на са­му Уго­ду з Украї ною. Цей ре фе рен дум ма ти ме сим во ліч ний ха рак тер. Єв­ро - пей­ський Со­юз уже ухва­лив Уго­ду про асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною. Я не ду маю, що ре фе рен дум щось змі нить. На ре фе рен ду мі має про­го­ло­су­ва­ти як мі­ні­мум 30% гол­ланд­ців. Тіль­ки в ра­зі цьо­го ре зуль тат ма ти ме хоч якусь цін ність, по ві дом ляє Ігор САМОКИШ, «День».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.