Ва­шинг­тон при­зу­пи­няє ви­ве­де­н­ня вій­сько­вих із Аф­га­ні­ста­ну

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма ви­рі­шив при­зу­пи­ни­ти ви­ве­де­н­ня аме­ри­кан­сько­го вій­сько­во­го кон­тин­ген­ту з Аф­га­ні­ста­ну. Про це по­ві­до­ми­ли те­ле­ка­на­лу CBS News ви­со­ко­по­став­ле­ні пред­став­ни­ки Бі­ло­го до­му. За їхні­ми сло­ва­ми, Оба­ма за­ли­шить 5 тис. 500 вій­сько­вих до кін­ця на­сту­пно­го ро­ку. США пла­ну­ють за­ли­ши­ти до кін­ця 2016 ро­ку 9 тис. 800 во­як, але по­ки що не­ві­до­мо, ко­ли війсь ко ве ко ман ду ван ня прий ме рі шен ня про ско ро чен ня ці­єї ци­фри до 5 тис. 500 осіб. Та­кий кон­тин­гент обі­йде­ться Ва­шинг­то­ну в $14,6 млрд, що на $4,5 млрд біль­ше за по­пе­ре­дній план. Чи­нов­ни­ки та­кож роз­по­ві­ли, що аме­ри­кан­ські вій­сько­ві ба­зу­ва­ти­му­ться на чо­ти­рьох ба­зах: у Ка­бу­лі, Ба­гра­мі, Джа­ла­ла­ба­ді та Кан да га рі. Їхня мі сія бу де при свя че на за по бі ган ню те рак там, вклю­ча­ю­чи Аль-Ка­ї­ду та ІДІЛ, а та­кож про­гра­мі з під­го­тов­ки та до­по­мо­ги Аф­ган­ським си­лам без пе ки, по ві дом ляє Ігор САМОКИШ, «День».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.