Пе­ре­за­ван­та­же­н­ня не від­бу­ло­ся

Екс­перт: «З екс-ре­гіо­на­лів у мі­ській ра­ді Хер­со­на у спи­сках «БПП» на одно­го біль­ше, ніж у «Опо­зи­цій­но­му бло­ці»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

«День» про­дов­жує слід­ку­ва­ти за пе­ред­ви­бор­чи­ми ба­та­лі­я­ми у Хер­со­ні. У ма­те­рі­а­лі «Мер без пар­тії...» (№183 від 8 жов­тня 2015 р.) ми роз­по­від­а­ли про осо­бли­во­сті бо­роть­би за по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви. До сло­ва, опи­са­на си­ту­а­ція на­би­рає скан­даль­них обер­тів і не­пе­ре­дба­чу­ва­но­го фі­на­лу. У Хер­со­ні вже ство­ри­ли но­ву мі­ську ви­бор­чу ко­мі­сію, але екс-ре­гіо­на­ла Во­ло­ди­ми­ра Саль­до, як то­го ви­ма­га­ла ЦВК, не за­ре­є­стру­ва­ла. У ра­зі ре­є­стра­ції про­тив­ни­ки Саль­до обі­ця­ють ма­со­ві про­те­сти.

Цьо­го ра­зу йти­ме­ться про спи­ски по­лі­ти­чних пар­тій, які ви­рі­ши­ли по­бо­ро­ти­ся за де­пу­тат­ство у Хер­сон­ській мі­ській ра­ді. За да­ни­ми ЦВК, на 54 мі­сця у ра­ді пре­тен­ду­ють 715 осіб від 17 пар­тій. Що­до шан­сів го­во­ри­ти скла­дно, адже чин­ний за­кон про ви­бо­ри мо­же по­да­ру­ва­ти чи­ма­ло сюр­при­зів. Утім, опи­ра­ю­чись на за­галь­но­на­ціо­наль­ний рей­тинг пар­тій, упі­зна­ва­ність лі­де­рів і актив­ність ве­де­н­ня кам­па­нії, мо­жна спро­гно­зу­ва­ти, що у Хер­сон­ській мі­ській ра­ді то­чно бу­дуть де­пу­та­ти від «БПП», «На­шо­го краю», «Ба­тьків­щи­ни», «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». Є не­по­га­ні шан­си на кіль­ка місць у ко­ман­ди «УКРОПу», «Сво­бо­ди», РПЛ.

Оці­ню­ю­чи спи­ски кан­ди­да­тів, мо­жна го­во­ри­ти про гру­пи, які ви­ді­ля­ю­ться се­ред ін­ших: це ре­ван­ши­сти, які пра­гнуть по­вер­ну­ти­ся до вла­ди або за­ли­ши­ти­ся де­пу­та­та­ми, змі­нив­ши пар­тію; при­хиль­ни­ки про­вла­дної си­ли і про­хі­дних пар­тій, які під­три­му­ють змі­ни в кра­ї­ні, але не кри­ти­ку­ють сво­їх по­лі­ти­чних ке­рів­ни­ків з на­ді­єю отри­ма­ти під­трим­ку на ви­бо­рах; пе­ре­ва­жно мо­ло­ді по­лі­ти­ки пі­сля­май­дан­но­го фор­му­ва­н­ня, які не йдуть на ви­бо­ри єди­ною ко­ман­дою, але ідей­но го­то­ві спів­пра­цю­ва­ти у но­вій мі­ськра­ді.

УЛАМ­КИ ПАР­ТІЇ РЕ­ГІО­НІВ

Одіо­зні й не ду­же екс-ре­гіо­на­ли, при­хиль­ни­ки Яну­ко­ви­ча і «силь­ної ру­ки», «го­спо­дар­ни­ки» й «управ­лін­ці» — це лю­ди із яскра­во ви­ра­же­ною пост­ко­му­ні­сти­чною ма­не­рою ве­де­н­ня кам­па­нії, яка за­стря­гла ще в 1990-х. Во­ни є в ба­га­тьох спи­сках, але най­по­мі­тні­ші скон­цен­тро­ва­ні у пар­ті­ях «Наш край» і «Опо­зи­цій­ний блок». На­при­клад, у спи­ску пер­ших — 19 чин­них де­пу­та­тів, 16 з яких оби­ра­ли­ся 2010 ро­ку від Пар­тії ре­гіо­нів. Тут зі­бра­ли­ся на­бли­же­ні до Саль­до на­чаль­ни­ки управ­лінь, чин­ні де­пу­та­ти й бі­зне­сме­ни, які зав­жди під­три­му­ва­ли цьо­го кан­ди­да­та, що до­зво­ля­ло ви­гра­ва­ти тен­де­ри для сво­їх фірм чи спо­кій­но ве­сти бі­знес. Це ба­га­то­рі­чні де­пу­та­ти Дми­тро Боль­бот, Ігор Грек, на­чаль­ник Хер­сон­сько­го мор­пор­ту Сер­гій Ігна­тен­ко, на­чаль­ник управ­лі­н­ня мо­ло­ді і спор­ту мі­ськра­ди Юрій Клі­мен­тен­ко, фі­гу­рант ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу, екс-го­ло­ва Ан­то­нів­ської се­ли­щної ра­ди Ігор Се­мен­чев, ко­ли­шній го­ло­ва ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Альо­на Ро­то­ва, по­лі­ти­чний нев­да­ха усіх мер­ських пе­ре­го­нів Вла­длен Гі­рін, йо­го брат Ген­на­дій та ін­ші.

В «Опо­зи­цій­но­му бло­ці» пер­шим но­ме­ром іде ко­ли­шній ре­гіо­нал і по­мі­чник екс-го­ло­ви ОДА при Яну­ко­ви­чу Єгор Усти­нов. У спи­ску є чи­ма­ло ві­до­мих у мі­сті екс-ре­гіо­на­лів: ди­ре­ктор Хер­сон­сько­го су­дно­бу­дів­но­го за­во­ду Ва­силь Фе­дін, ди­ре­ктор «Шко­ли гу­ма­ні­тар­ної пра­ці» Ар­тем Ки­я­нов­ський, чин­ні де­пу­та­ти Ва­силь Яре­мен­ко, Сер­гій Шко­да, Ал­ла Бе­лі­чен­ко.

Ко­му не ви­ста­чи­ло мі­сця в про­хі­дних пар­ті­ях, той ви­брав близь­кі за ри­то­ри­кою пе­ред­ви­бор­чі про­е­кти на зра- зок «Від­ро­дже­н­ня» (Ми­хай­ло Опа­на­щен­ко), «Все­укра­їн­ська пар­тія ду­хов­но­сті і па­трі­о­ти­зму» (Оле­ксій Ри­ба­ков) то­що.

ПРОВЛАДНІ СИ­ЛИ

«Блок Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність» очо­ли­ла бі­зне­смен, го­ло­ва мі­сце­во­го осе­ред­ку пар­тії Оле­на Ур­су­лен­ко. Во­на дав­но по­мі­тна в мі­сце­вій по­лі­ти­ці зав­дя­ки успі­шно­му бі­зне­су. У спи­ску та­кож зна­йшло­ся мі­сце во­лон­те­рам Оле­гу Бар­ка­рен­ку, жур­на­лі­стам Оле­гу Зай­чен­ку і Та­ра­су Бу­за­ку, а по­ряд з ни­ми — екс-ре­гіо­на­ли і чин­ні де­пу­та­ти Во­ло­ди­мир Пе­пель та Ми­ко­ла Ба­бен­ко. Спи­сок ду­же рі­зно­ма­ні­тний, але зав­дя­ки за­галь­но­му рей­тин­гу пар­тії пре­зи­ден­та, а та­кож де­яким вда­лим кан­ди­да­там до мі­ської ра­ди «БПП» за­ве­де зна­чну кіль­кість де­пу­та­тів.

Про «Ба­тьків­щи­ну» в Хер­со­ні остан­нім ча­сом го­во­рять в роз­рі­зі ка­дро­во­го скан­да­лу із за­ра­ху­ва­н­ням до пар­тії на­чаль­ни­ка мі­ської по­да­тко­вої слу­жби ча­сів Яну­ко­ви­ча, по­мі­чни­ка екс-нар­де­па Оле­ксія Жу­рав­ка (пе­ре­бу­ває в роз­шу­ку СБУ за се­па­ра­тизм) Вла­ди­сла­ва Ман­ге­ра. Цей крок по­хи­тнув рей­тин­ги по­лі­тси­ли, з якої ви­йшла низ­ка пар­тій­ців зі ста­жем. До мі­ської ра­ди «Ба­тьків­щи­на» ве­де сво­їх чин­них де­пу­та­тів (Олег Акім­чен­ков, Ві­ктор Гав­ри­люк, Ста­ні­слав Тро­шин), екс-ре­гіо­на­ла і ко­ли­шньо­го ре­кто­ра ХДУ Оле­ксан­дра Хо­до­сов­це­ва, а та­кож лю­дей Ман­ге­ра (Оле­ся Мі­хе­є­ва, Ан­дрій Шра­мен­ко). Втім, пі­ар на про­ти­дії Саль­до і дов­го­лі­тня пар­тій­на структура до­дає «Ба­тьків­щи­ні» при­хиль­ни­ків.

ПО­ТЕН­ЦІ­АЛ МО­ЛО­ДИХ

Ство­ре­ну не­що­дав­но по­лі­тси­лу «УКРОП» у Хер­со­ні очо­лив Ві­та­лій Бо­г­да­нов — ві­до­мий у мі­сті гро­мад­ський ді­яч і по­лі­тик, який за де­ся­ток ро­ків змі­нив не одну по­лі­ти­чну ко­ман­ду. Втім, від­су­тність єд­но­сті у пі­сля­май­дан­них сил, свар­ки у «Ба­тьків­щи­ні» і ба­жа­н­ня не допу­сти­ти ре­ван­шу ексре­гіо­на­лів зі­бра­ли в «УКРОПі» до­во­лі ам­бі­цій­ну ко­ман­ду. Тут є ві­до­мі во­лон­те­ри Гри­го­рій Ян­чен­ко і Ар­тем Яков­лєв, вій­сько­ві Ігор Зо­сі­мен­ко, Во­ло­ди­мир Ко­валь­чук, Ру­слан Мі­на­ков, чин­ні де­пу­та­ти від «Ба­тьків­щи­ни» Ка­те­ри­на Ган­дзюк і Єв­ген На­за­рян, гро­мад­ські акти­ві­сти і під­при­єм­ці Пав­ло Бу­бнов, Пав­ло Бі­ле­цький та ін­ші.

До­во­лі мо­ло­дий склад до мі­ської ра­ди ве­де «Сво­бо­да». В її спи­ску — по­мі­тні пар­тій­ці, які про­я­ви­ли се­бе під час по­дій Єв­ро­май­да­ну та ба­га­тьох па­трі­о­ти­чних і про­сві­тни­цьких акцій. Це Єв­ген Ма­тков­ський (пер­ший но­мер), Оле­ксандр Ло­жи­чев, Ко­стян­тин Ка­по­ши­лін, Єв­ге­нія Ми­ро­нен­ко та ін­ші. За ра­ху­нок ці­єї мо­ло­ді і не­за­пля­мо­ва­ної ре­пу­та­ції в Хер­со­ні «Сво­бо­да» мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на по­тра­пля­н­ня кіль­кох де­пу­та­тів у мі­ськра­ду.

КОМЕНТАР

«КАДРОВИЙ ГОЛОД, НЕПОТИЗМ ТА ВІД­СУ­ТНІСТЬ БУДЬ-ЯКОЇ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНОЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ»

Ма­ксим ЄЛIГУЛАШВIЛI, ко­ор­ди­на­тор дов­го­тер­мі­но­во­го спо­сте­ре­же­н­ня від ГМ «ОПОРА» у Хер­сон­ській обла­сті:

— Си­ту­а­ція в Хер­со­ні осо­бли­во не від­рі­зня­є­ться від за­галь­ної по Укра- їні. Ті са­мі про­бле­ми, які по­лі­ти­чні си­ли по­ки не спро­мо­жні ви­рі­ши­ти. Це кадровий голод, непотизм та від­су­тність будь-якої по­лі­ти­чної та інституційної пам’яті. У спи­сках пе­ре­ва­жно дру­зі, ро­ди­чі та ко­ле­ги, про­цес під­бо­ру яких зде­біль­шо­го був за­кри­тим. У де­яких до­мі­нує бі­знес та управ­лін­ці — «БПП», у де­яких чин­ні мі­ські де­пу­та­ти — «Наш край». Але при де­та­лі­зо­ва­но­му ана­лі­зі ви­дно, що в осно­ву по­кла­де­но кіль­ка прин­ци­пів. На­при­клад, осно­вою біль­шо­сті спи­сків ста­ли пер­со­ни, що мо­жуть ви­рі­ши­ти ті чи ін­ші пи­та­н­ня зав­дя­ки по­са­дам чи фі­нан­со­вим по­ту­жно­стям. Тро­хи ро­ди­чів, близь­ко­го ко­ла та пу­блі­чні осо­би для фор­му­ва­н­ня імі­джу. Там, де на­дії на пе­ре­мо­гу не­має, роз­мі­щу­ю­ться кан­ди­да­ти, які ма­ють про­сто за­кри­ти про­га­ли­ну.

Ці­ка­во ви­гля­дає і мі­гра­ція чин­них де­пу­та­тів мі­ської ра­ди. Біль­шість хо­че пе­ре­оби­ра­ти­ся, але не всі. Ча­сти­на ви­рі­ши­ла по­мі­ня­ти ра­ду — обла­сну чи ра­йон­ну, хтось за­хо­тів вклю­чи­ти­ся у пе­ре­го­ни на рів­ні мі­сько­го чи се­ли­щно­го го­ло­ви. Але го­лов­ним фа­кто­ром зни­же­н­ня кіль­ко­сті ста­ла від­мо­ва ко­мі­сії, а по­тім і су­ду ре­є­стру­ва­ти спи­сок кан­ди­да­тів від «Хер­сон­ців» та від­су­тність імен­но­го бло­ку від чин­но­го ме­ра. Якщо ко­ли­шні пред­став­ни­ки від «Ба­тьків­щи­ни» пе­ре­орі­єн­ту­ва­ли­ся на «УКРОП», то у ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів спри­тно зміг пе­ре­йти чи не один Пе­пель. Від­по­від­но низь­ка якість та спе­ци­фі­чність під­хо­ду до під­бо­ру кан­ди­да­тів при­зво­дить і до кам­па­нії, яка на­га­дує миль­ну буль­ба­шку. На­чеб­то во­на і є, за­хо­ди від­бу­ва­ю­ться, джин­су роз­мі­щу­ють, біл­бор­ди кле­ять, по­да­рун­ки роз­да­ють, але зро­зумі­лих ме­си­джів від кан­ди­да­тів не­має. Є про вій­ну, мир, ці­ни на газ, але та­ке вра­же­н­ня, що ав­то­ри ло­зун­гів не чи­та­ли ні Кон­сти­ту­ції, ні за­ко­ну про мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Обі­ця­ють те, що у ра­зі обра­н­ня фі­зи­чно ви­ко­на­ти не­мо­жли­во. Пра­цю­ю­чи зі спи­ска­ми, вко­тре пе­ре­ко­ну­є­шся, що пе­ре­за­ван­та­же­н­ня під­хо­дів у еліт що­до ве­де­н­ня по­лі­ти­чної бо­роть­би не від­бу­ло­ся. Так, ми не ба­чи­мо одіо­зних фі­гур ми­ну­ло­го скли­ка­н­ня — Кор­ні­ло­ва, Ва­ру­щик, Сі­га­не­вич, але, на від­мі­ну від обла­сної ра­ди, де ко­ли­шні ре­гіо­на­ли ро­зі­йшли­ся по ба­га­тьох спи­сках, у мі­сті ко­ли­шні де­пу­та­ти від ПР чі­тко пе­ре­орі­єн­ту­ва­ли­ся на одну по­лі­ти­чну си­лу — « Наш край » . Зв’яз­ки про­дов­жу­ють три­ма­ти ку­пи, страх від­су­тній, а ре­сур­си по­сту­по­во під­тя­гну­ться.

Тим па­че пре­зи­дент­ська пар­тія зав­ше го­то­ва до «кон­стру­ктив­но­го діа­ло­гу» і пред­став­ляє свою пла­тфор­му для до­во­лі одіо­зних фі­гур. На­при­клад, під час остан­ніх днів Май­да­ну був скан­дал із Ми­ко­лою Ба­бен­ком (ди­ре­ктор Хер­сон­сько­го фі­зи­ко-те­хні­чно­го лі­цею. — Авт.), який і про на­ве­де­н­ня по­ряд­ку до Яну­ко­ви­ча звер­тав­ся, і ха­ра­кте­ри­сти­ки май­да­нів­цям ви­да­вав. А за­раз він іде по спи­сках від «БПП», при­чо­му пер­ша осо­ба спи­ску дає до­во­лі по­зи­тив­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки про ньо­го. Ці­ка­вим є і те, що з екс-ре­гіо­на­лів у мі­ській ра­ді на одно­го біль­ше зна­йшли со­бі при­хи­сток у спи­сках «БПП», ніж у «Опо­зи­цій­но­му бло­ці». До­во­лі кра­сно­мов­ні ци­фри, які у кон­текс­ті під­хо­дів до ве­де­н­ня кам­па­нії да­ють чі­тке від­чу­т­тя де­жа­вю. Кра­ї­на та­ке вже про­хо­ди­ла, тіль­ки з ін­шою, більш ре­гіо­наль­ною пар­ті­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.