«Без­пе­чне не­бо-2015»

За­вер­шу­є­ться пра­кти­чна фа­за укра­їн­сько-поль­сько­го на­вча­н­ня

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Уча­сни­ки на­вча­н­ня під­ви­щу­ють су­мі­сність в хо­ді опе­ра­цій із за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки по­ві­тря­но­го про­сто­ру, ви­ко­ну­ю­чи спіль­ні зав­да­н­ня в ре­гіо­ні ко­ле­ктив­ної без­пе­ки, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. Льо­тні екі­па­жі та бо­йо­ві роз­ра­хун­ки пе­ре­йма­ють до­свід та удо­ско­на­лю­ють пра­кти­чні на­ви­чки під час ви­ко­на­н­ня зав­дань з про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни ва­жли­вих дер­жав­них об’єктів.

Ке­рів­ни­цтво на­вчань оці­нює дії чер­го­вих сил під час пе­ре­ти­на­н­ня по­ві­тря­ним су­дном укра­їн­сько­поль­сько­го кор­до­ну, йо­го від­хи­ле­н­ня від пла­ну по­льо­ту та подаль­шо­го пе­ре­хо­пле­н­ня і ви­ве­де­н­ня «лі­та­ка­по­ру­шни­ка» за ме­жі по­ві­тря­но­го про­сто­ру Укра­ї­ни.

До на­вчань за­лу­ча­ю­ться 6 лі­та­ків і вер­то­льо­тів ви­ни­щу­валь­ної і транс­порт­ної авіа­ції По­ві­тря­них cил Зброй­них cил Укра­ї­ни та транс­порт­ний лі­так С- 295 Зброй­них сил Ре­спу­блі­ки Поль­ща.

ФО­ТО НА­ДА­НО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.