«Укра­ї­на по­вер­не­ться до Кон­стан­ти­но­по­ля»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

ні­хто не ви­ки­дає! Її про­чи­ту­ють. І той, хто пе­ред­пла­чує, і той, хто не пе­ред­пла­чує, — усі про­чи­ту­ють до кін­ця. Це — га­зе­та- жур­нал, усі стат­ті ве­ли­кі й ду­же ці­ка­во, ін­фор­ма­тив­но і прав­ди­во на­пи­са­ні. То­му я, за­був­ши про жур­на­лі­сти­ку за по­над 47 ро­ків пра­ці в си­сте­мі На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук ( я пра­цюю в Ін­сти­ту­ті ми­сте­цтво­знав­ства, фоль­кло­ри­сти­ки і етно­ло­гії іме­ні Ма­кси­ма Риль­сько­го НАН і маю три до­кто­ра­ти), по­вер­та­ю­ся до неї са­ме че­рез га­зе­ту « День » . От­же, « День » уосо­блює сьо­го­дні за­хі­дну жур­на­лі­сти­ку, хо­ча ми ще не уві­йшли пов­ні­стю до Єв­ро­пи. « День » са­ме з пер­шо­го дня сво­го ви­пу­ску вже є єв­ро­пей­ським і за змі­стом, і за фор­мою.

Що­до книж­ки « По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Ко­ли я по­ди­вив­ся на за­го­ло­вок і на ці при­від­кри­ті две­рі на об­кла­дин­ці, по­ду­мав: це про­во­ка­ція. Чо­му та­ка дум­ка ви­ни­кла? То­му що я знав істо­рію, яким був за трьох ца­рів у ХІХ сто­літ­ті мі­ністр за­кор­дон­них справ Ро­сій­ської ім­пе­рії князь Алє­ксандр Гор­ча­ков. Чо­му йо­го ца­рі ста­ви­ли мі­ні­стром? То­му що він вніс ідею «пе­ре­не­се­ния сто­ли­цы из Пе­тер­бур­га в Кон­стан­ти­но­поль » . Як ска­зав До­сто­єв­ський, «Кон­стан­ти­но­поль бу­дет ко­гда-то наш». І це при­чи­на Бал­кан­ської вій­ни 1878 ро­ку — не ви­зво­ле­н­ня Бол­га­рії, а за­во­ю­ва­н­ня Кон­стан­ти­но­по­ля, щоб пе­ре­не­сти ту­ди сто­ли­цю. І я більш ніж упев­не­ний, що сьо­го­дні­шні по­дії на пів­дні Укра­ї­ни — ме­та цьо­го вов­ка: весь південь Укра­ї­ни від Оде­си до До­не­цька і да­лі че­рез Бал­ка­ни « по­вер­не­н­ня до сто­ли­ці». Тоб­то для бо­же­віль­них — це так. Але по­вер­не­н­ня до Кон­стан­ти­но­по­ля у тра­кту­ван­ні га­зе­ти «День» зов­сім ін­ше — Укра­ї­на по­вер­не­ться до Кон­стан­ти­но­по­ля. На цер­ков­но­му по­лі по­вер­не­ться — бу­де ви­зна­на все­лен­ським па­трі­ар­ха­том, обов’ яз­ко­во бу­де. І це є іде­єю ці­єї чу­до­вої книж­ки.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.