Га­ря­чі спо­га­ди про цю вій­ну

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пі­дго­ту­вав Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род, фо­то ав­то­ра

«Се­ред ге­ро­їв книж­ки «Ка­та­стро­фа і Трі­умф...» — і ма­йор Ві­та­лій По­сто­ла­кі, чо­ло­вік мо­єї донь­ки, який у лю­то­му 2015 ро­ку за­ги­нув у Де­баль­це­во­му», — Оле­ксій Кор­сун

«Книж­ку « Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських ге­ро­їв», яка не­що­дав­но ви­йшла дру­ком у збір­ці бі­бліо­те­ки все­укра­їн­ської га­зе­ти «День», без ду­шев­но­го болю за по­ле­гли­ми і по­ка­лі­че­ни­ми на схо­ді Укра­ї­ни ге­ро­я­ми, за во­ї­на­ми, що за­зна­ли як по­ло­не­ні тор­тур і ци­ні­чної на­ру­ги від рук жор­сто­ко­го і під­сту­пно­го во­ро­га з Ро­сії та обду­ре­но­го ним до­не­цько­го чи то лу­ган­сько­го по­плі­чни­ка, чи­та­ти не­мо­жли­во, — роз­по­від­ає Оле­ксій КОР­СУН, ке­рів­ник ре­да­кцій­но-ви­дав­ни­чої гру­пи ред­ко­ле­гії За­кар­пат­ської обла­сної кни­ги пам’яті «Ре­а­бі­лі­то­ва­ні істо­рі­єю» . — Ця книж­ка фа­кти­чно є збір­ни­ком до­ку­мен­тів і фа­ктів, за­фі­ксо­ва­них як уча­сни­ка­ми по­дій, так і че­сни­ми укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми про ге­ро­їзм і жер­тов­ність гро­ма­дян Укра­ї­ни — зов­сім мо­ло­дих, які у свої юні лі­та всти­гли по­ба­чи­ти та­ке, що ін­шо­му і за все жи­т­тя не до­ве­де­ться, і лю­дей по­ва­жно­го ві­ку, ко­трих вже дав­но оми­ну­ли військ­ко­ма­тів­ські при­пи­си, але від­чу­т­тя три­во­ги за до­лю Ві­тчи­зни по­кли­ка­ло їх у пе­кло бо­їв. Се­ред них — і ма­йо­ра Ві­та­лія Ан­дрі­йо­ви­ча По­сто­ла­кі, чо­ло­ві­ка мо­єї донь­ки Оле­ни та ба­тька їхніх двох ді­тей, який у лю­то­му 2015 ро­ку за­ги­нув у бо­ях в обо­ро­ні мі­ста Де­баль­це­ве. На­пе­ре­до­дні сво­го 50-річ­чя».

Оле­ксій Кор­сун про­дов­жує: «Гро­ма­дян­ський вчи­нок Ві­та­лія та йо­го бо­йо­вих по­бра­ти­мів до­стой­но від­зна­че­ний Укра­їн­ською дер­жа­вою. Але ко­жно­го ра­зу, пе­ре­бу­ва­ю­чи бі­ля йо­го мо­ги­ли, по­стає пи­та­н­ня: ким у жит­ті бу­ли йо­го то­ва­ри­ші по зброї, мо­ги­ли яких по­ряд, як і тих, що по­хо­ва­ні у мі­стах і се­лах на­шо­го краю, хто во­ни, що віч- на­віч зу­стрі­ли­ся з на­ха­бним за­гар­бни­ком і не від­сту­пи­ли?

Час не­вбла­ган­но швид­ко­плин­ний. Втра­ча­ю­чи йо­го, мо­же­мо не­по­мі­тно втра­ти­ти і пам’ять про від­важ- них за­хи­сни­ків рі­дної зем­лі, тих, хто за­ги­нув за­ра­ди сво­го на­ро­ду. Ве­ду до то­го, що по­ді­бна Кни­га-мар­ти­ро­лог має обов’яз­ко­во з’яви­ти­ся і про всіх во­ї­нів — як по­ле­глих, так і тих, ко­му Бог збе­ріг жи­т­тя. Зно­ву ж та­ки — за­ра­ди про­дов­же­н­ня на­шо­го укра­їн­сько­го ро­ду, не­зни­щен­но­сті йо­го ге­не­ти­чної пам’яті. Спо­ді­ва­ю­ся, та­ка кни­га з’яви­ться — у спо­га­дах рі­дних і дру­зів, на­ри­сах жур­на­лі­стів, вчи­те­лів, сту­ден­тів, в ав­то­біо­гра­фі­чних ма­те­рі­а­лах і офі­цій­них до­ку­мен­тах. Обов’яз­ко­во — у фо­то­гра­фі­ях, щоб за­ли­ши­ти на­сту­пним по­ко­лі­н­ням сві­тлі обра­зи на­ших від­ва­жних кра­ян.

А жур­на­лі­стам ре­да­кції « Дня » — ве­ли­кий ре­спект за той труд, який во­ни, за­мість дер­жав­них стру­ктур, ро­блять сьо­го­дні для уві­чне­н­ня пам’яті укра­їн­ських ге­ро­їв ХХІ сто­лі­т­тя — до­стой­них прав­ну­ків сво­їх сла­ве­тних пра­ді­дів, за­пи­су­ю­чи для істо­рії га­ря­чі спо­га­ди свід­ків їхньо­го трі­ум­фу і тра­ге­дії».

НА­ГА­ДА­Є­МО, В УЖГОРОДІ КНИЖ­КИ «Дня» МО­ЖНА ПРИ­ДБА­ТИ У МА­ГА­ЗИ­НІ «КО­БЗАР» (НА ФО­ТО) ЗА АДРЕ­СОЮ ПЛОЩА КОРЯТОВИЧА, 1

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.