Про че­сну книж­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Лю­дми­ла КОВАЛЕНКО, жур­на­ліс­тка, Чер­ка­си

Свід­че­н­ня, зі­бра­ні у книж­ці «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв » , не до­зво­лять за­бу­ти чи пе­ре­пи­са­ти на­шу но­ві­тню істо­рію. У книж­ці « Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв » зі­бра­но свід­че­н­ня со­тень укра­їн­ських вій­сько­вих про не­ого­ло­ше­ну ро­сій­сько- укра­їн­ську вій­ну. Свід­че­н­ня во­я­ків зі­бра­но жур­на­лі­ста­ми га­зе­ти «День» без цен­зу­ри та ма­ні­пу­ля­ції, в око­пах і блін­да­жах, ку­ди не до­хо­дить Ін­тер­нет і те­ле­ба­че­н­ня. Це са­ме та істо­рія, яка не­об­хі­дна ко­жно­му з нас для ці­лі­сно­го уяв­ле­н­ня про те, чо­му роз­по­ча­ла­ся ця вій­на і ко­ли во­на скін­чи­ться.

« За час вій­ни на схо­ді « День » зі­брав і опу­блі­ку­вав стіль­ки істо­рій, що ви­ста­чи­ло б на кіль­ка то­мів. І да­лі про­дов­жу­є­мо їх за­пи­су­ва­ти » , — роз­по­від­ає упо­ря­дник книж­ки Ма­рія Се­мен­чен­ко.

У наш час в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі чи­ма­ло ома­ни — так зва- них фей­ко­вих істо­рій, ство­ре­них для хи­бно­го сприйня­т­тя при­чин та на­слід­ків вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни. Книж­ка « Ка­та­стро­фа і трі­умф. Істо­рія укра­їн­ських Ге­ро­їв» є фа­хо­во під­го­тов­ле­ним пу­блі­ци­сти­чним ви­да­н­ням. Ця книж­ка че­сна, яка не ро­бить ви­снов­ки за­мість чи­та­ча, а по­дає рі­зно­бі­чну і пов­ну кар­ти­ну.

«Ка­та­стро­фа і трі­умф...» роз­по­від­ає про оку­па­цію Кри­му та вій­ну на схо­ді. Ви­да­н­ня на­га­дає про най­більш зна­ко­ві та во­дно­час най­тра­гі­чні­ші «то­чки болю»: Іло­вайськ, До­не­цький ае­ро­порт, Де­баль­це­ве, Пі­ски. У книж­ці не­має по­зи­ції те­о­ре­ти­ків, екс­пер­тів чи ана­лі­ти­ків, у ній є зна­чно цін­ні­ше — прав­ди­ві істо­рії тих, хто ви­бо­рює Укра­ї­ну: во­я­ків, во­лон­те­рів, ме­ди­ків, і тих во­ї­нів, які по­жер­тву­ва­ли жи­т­тям за­ра­ди май­бу­тньо­го Укра­ї­ни.

Ге­рої ці­єї книж­ки — лю­ди рі­зно­го ві­ку й рі­зних про­фе­сій з усіх ку­то­чків Укра­ї­ни. Тут по­да­но та­кож чи­ма­ло істо­рій ге­ро­їв- чер­ка­щан.

Роз­по­віді уча­сни­ків АТО, зі­бра­них у « Ка­та­стро­фа і трі­умф... » , є вкрай ва­жли­ви­ми, адже са­ме ті, хто по­бу­ва­ли у пе­кель­них бо­ях, зда­тні від­ді­ли­ти зер­но від по­ло­ви, ре­аль­ність від мі­фу. Ці свід­че­н­ня не до­зво­лять за­бу­ти чи пе­ре­пи­са­ти на­шу но­ві­тню істо­рію.

«На на­ших очах від­був­ся «те­кто­ні­чний зсув». Сто­лі­тня «пли­та», яка ско­ву­ва­ла на­ціо­наль­ний ха­ра­ктер, да­ла гли­бо­ку «трі­щи­ну», — го­во­рить го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на. — І у най­більш не­без­пе­чний для кра­ї­ни і на­ро­ду час на аван­сце­ну сві­то­вої істо­рії ви­йшли но­ві укра­їн­ські ха­ра­кте­ри. Но­ві ге­рої. Ко­лись вдум­ли­ві за­хі­дні до­слі­дни­ки по­рів­ню­ва­ли хо­ро­брих укра­їн­ських ко­за­ків із рим­ськи­ми ле­гіо­не­ра­ми. І те­пер лан­цю­жок зви­тя­ги зна­йшов своє про­дов­же­н­ня...»

Книж­ка «Ка­та­стро­фа і трі­умф. Істо­рія укра­їн­ських Ге­ро­їв » — це «жи­вий лі­то­пис», який вар­то про­чи­та­ти ко­жно­му: від шко­ля­ра до дер­жав­но­го слу­жбов­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.