«Ці книж­ки за­кли­ка­ють від­мо­ви­ти­ся від імі­та­ції»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У Ні­меч­чи­ні три­ває 67-й Фран­кфурт­ський між­на­ро­дний книж­ко­вий яр­ма­рок — най­біль­ший книж­ко­вий яр­ма­рок сві­ту. Цьо­го ро­ку на ньо­му пред­став­ле­на і Укра­ї­на. Ми­ну­ло­го ро­ку укра­їн­сько­го стен­ду там не бу­ло че­рез вій­ну на Дон­ба­сі й еко­но­мі­чні не­га­ра­зди. Цьо­го ро­ку стенд від Укра­ї­ни є, але ви­клю­чно зав­дя­ки зу­си­л­лям ви­дав­ців і во­лон­те­рів. Цьо­го­річ на укра­їн­сько­му стен­ді — акцент на книж­ки про Май­дан і вій­ну на Дон­ба­сі. Се­ред них мо­жна по­ба­чи­ти і но­вин­ки «Дня» — книж­ки з пу­блі­ци­сти­чно­го три­пти­ху: «Ко­тел, або спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» Іва- на Ка­пса­му­на, «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» Ва­лен­ти­на Тор­би та «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» Ма­рії Се­мен­чен­ко. А та­кож — «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25» і «День» і ві­чність Джейм­са Мей­са» ан­глій­ською мо­вою, та «Вій­ни і мир» поль­ською мо- вою. По­ки ж іно­зем­ні чи­та­чі й ви­дав­ці від­кри­ва­ють для се­бе книж­ки про акту­аль­ні по­дії в Укра­ї­ні, укра­їн­ські чи­та­чі стрім­ко їх роз­ку­по­ву­ють. По­спі­шай­те — на­клад на­ших но­ви­нок за­кін­чу­є­ться. Тож всти­гніть при­дба­ти і про­чи­та­ти — та не за­будь­те по­ді­ли­ти­ся вра­же­н­ня­ми!

Про книж­ки «Дня» — як га­ря­чі щоденники, Пам’ять та про­ти­о­тру­ту від су­спіль­ної без­ді­яль­но­сті... Ми про­дов­жу­є­мо пу­блі­ку­ва­ти від­гу­ки чи­та­чів на на­ші но­вин­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.