Ба­тько­ві у по­да­ру­нок!

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оль­га КОЗАР

Вже до­бре ві­до­ма ши­ро­ко­му за­га­лу но­вин­ка «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род » зна­йшла своє зру­чне мі­сце на по­ли­цях по­ці­но­ву­ва­чів які­сної та ро­зум­ної лі­те­ра­ту­ри. Бі­бліо­те­ка «Дня», як зав­жди, влу­чи­ла в ціль. Екскурс сто­рін­ка­ми істо­рії Укра­ї­ни та її су­сі­дів, їхні вза­є­ми­ни та між­усо­би­ці — усе це на 500 ар­ку­шах ви­ще­вка­за­но­го ви­да­н­ня.

Один із вла­сни­ків книж­ко­вої но­вин­ки «Дня» — Во­ло­ди­мир Гра­бель­ський із Дро­го­би­ча. Йо­му книж­ку по­да­ру­ва­ла донь­ка з на­го­ди дня на­ро­дже­н­ня. «Оце так по­да­ру­нок, — ді­ли­ться пан Во­ло­ди­мир, — я за фа­хом та по­кли­ка­н­ням істо­рик, то­му для ме­не «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» — не­аби­який скарб! Ще всі­єї книж­ки про­чи­та­ти не встиг, бо ча­су на це по­трі­бно чи­ма­ло. Чи­та­є­ться хоч і не­скла­дно, та

«Ко­ле­ги — вже у чер­зі за «По­вер­не­н­ням у Цар­го­род», — ка­же дро­го­би­ча­нин Во­ло­ди­мир Гра­бель­ський, яко­му книж­ку «Дня» пре­зен­ту­ва­ла донь­ка

ще су­про­во­джу­є­ться сво­єю, так би мо­ви­ти, вну­трі­шньою ана­лі­ти­кою. Ду­же вда­лі па­ра­ле­лі, так вмі­ло зо­бра­же­ні ви­кру­та­си на­шо­го пів­ні­чно­го су­сі­да, є над чим по­ду­ма­ти, по­рів­ня­ти з сьо­го­де­н­ням. Вже й ко­ле­ги мої в чер­гу ста­ли, щоб взя­ти по­чи­та­ти», — смі­є­ться.

Пан Во­ло­ди­мир є чи­та­чем «Дня» від по­ча­тку за­сну­ва­н­ня га­зе­ти. Ка­же, що жо­дно­го ви­пу­ску не пропу­стив! До­дає: « От пам’ ятаю, ко­лись на пер­шій шпаль­ті по­да­ва­ли ка­лен­дар істо­ри­чних по­дій, ду­же бу­ло ці­ка­во! Я б і свої ма­те­рі­а­ли міг по­да­ва­ти, у ме­не хро­но­ло­гія істо­ри­чних по­дій ба­га­та. А ще, — зав­зя­то роз­по­від­ає чо­ло­вік, — гар­но бу­ло б хоч не­ве­ли­чку ко­лон­ку з укра­їн­ською по­е­зі­єю до­да­ти, аби при­вча­ли­ся чи­та­ти, аби дух під­ні­ма­ло. Щось на зра­зок Лі­ни Ко­стен­ко, Іва­на Дра­ча, Ми­ко­ли Він­гра­нов­сько­го, Ва­си­ля Сту­са...»

А на за­вер­ше­н­ня пан Во­ло­ди­мир щи­ро дя­кує за мо­жли­вість чи­та­ти вар­ті­сне: «Ді­тям, вну­кам, дру­зям, зна­йо­мим — усім ра­джу чи­та­ти «День».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.