«Тре­ба спри­я­ти по­яві та­ких кни­жок»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ва­лен­тин НАЛИВАЙЧЕНКО, екс-го­ло­ва СБУ:

— Цьо­го­рі­чні но­вин­ки Бі­бліо­те­ки «Дня» — «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті » Іва­на Ка­пса­му­на, «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» Ва­лен­ти­на Тор­би та « Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв » Ма­рії Се­мен­чен­ко — це су­ча­сна укра­їн­ська пу­блі­ци­сти­ка. І во­на збі­га­є­ться з тра­гі­чни­ми по­ді­я­ми, що пе­ре­жи­ває за­раз ко­жен укра­ї­нець: від ро­сій­ської агре­сії і від то­го, що по­пе­ре­дні кер­ма­ни­чі дер­жа­ву зра­ди­ли, за­ли­ши­ли роз­кра­де­ною та зло­чин­но спри­я­ли й про­во­ку­ва­ли по­дії на схо­ді. Пу­блі­ци­сти­чний три­птих че­сно вка­зує на тих, хто пла­ну­вав, го­ту­вав і здійс- ню­вав жа­хі­т­тя ці­єї агре­сії. Це ко­му­ні­сти, ре­гіо­на­ли, ко­ру­пціо­не­ри. Це так зва­ні ота­ма­ни-ко­за­ки, очма­ні­лі від вла­ди та ма­ро­дер­ства.

Якщо ми хо­че­мо ви­сто­я­ти, не ско­ри­ти­ся, то тре­ба не тіль­ки чи­та­ти, а й спри­я­ти по­яві та­ких кни­жок. Під­три­му­ва­ти ав­то­рів та ви­дав­ців. Більш ніж пе­ре­ко­на­ний, та­ку кіль­кість гро­шей, яку за­раз кан­ди­да­ти ви­тра­ча­ють на пе­ред­ви­бор­чі пла­ка­ти, мо­жна бу­ло б спря­му­ва­ти не на чи­слен­ні біл­бор­ди, а на за­без­пе­че­н­ня ко­жної укра­їн­ської шко­ли по­трі­бною су­ча­сною лі­те­ра­ту­рою. Са­ме та­ку лі­те­ра­ту­ру ви­дає га­зе­та « День » . Ці книж­ки за­кли­ка­ють від­мо­ви­ти­ся від імі­та­ції та бре­хні, від без­ді­яль­но­сті, яку так по­лю­бляє вла­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.