«Нам за­раз не ви­ста­ча­є­та­ких ви­дань»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Пав­ло МОТОРНИЙ, бло­гер, Пол­та­ва:

— Я — чи­тач ва­шої книж­ко­вої се­рії «Укра­ї­на Incognita» орі­єн­тов­но з 2006—2007 ро­ків. Ще то­ді по­чав зби­ра­ти ва­шу бі­бліо­те­ку — книж­ки «Дві Ру­сі», «Укра­ї­на Incognita». Тоб­то вже май­же де­сять ро­ків слід­кую за се­рі­єю і на­ма­га­ю­ся ку­пу­ва­ти всі но­ві ви­да­н­ня. Тож я при­дбав усі цьо­го­рі­чні но­вин­ки «Дня» — і «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», і пу­блі­ци­сти­чний три­птих. Зві­сно, я та­кож актив­но слід­кую за сай­том ва­шої га­зе­ти, ва­ши­ми ав­то­ра­ми, пу­блі­ка­ці­я­ми па­ні Ла­ри­си Ів­ши­ної. Книж­ки «Дня» ку­пую для са­мо­ро­з­ви­тку, моя про­фе­сія зов­сім не пов’яза­на ні з істо­рі­єю, ні з гу­ма­ні­тар­ною сфе­рою.

Якщо го­во­ри­ти про но­ві ви­да­н­ня, то най­біль­ше емо­цій у ме­не ви­кли­ка­ла книж­ка Ма­рії Се­мен­чен­ко, при­свя­че­на вій­сько­вим ді­ям. Адже за­раз це най­більш бо­лю­ча те­ма, яка ви­кли­кає най­силь­ні­ший емо­цій­ний від­гук. Що­до книж­ки «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» — я ціл­ком зго­ден, що спра­ва Гон­га­дзе не має тер­мі­ну дав­но­сті. По­над те, з юри­ди­чно­го по­гля­ду, якщо го­во­ри­ти без­емо­цій­но, я в прин­ци­пі вва- жаю, що вбив­ство і на­си­л­ля не по­вин­ні ма­ти тер­мін дав­но­сті. А тим біль­ше та­ка спра­ва, яка ма­ла і має ве­ли­че­зний вплив на на­шу кра­ї­ну. Ко­ли вби­ли Гон­га­дзе і від­бу­ва­ли­ся пов’яза­ні з цим по­дії (1999—2002 ро­ки), я ще був шко­ля­рем, але все одно вже пев­ною мі­рою слід­ку­вав і ба­чив, на­скіль­ки на­пру­же­ною бу­ла си­ту­а­ція.

Я го­то­вий ре­ко­мен­ду­ва­ти ці книж­ки дру­зям і зна­йо­мим, оці­нюю їх ду­же по­зи­тив­но і вва­жаю, що та­ких ви­дань за­раз Укра­ї­ні справ­ді не ви­ста­чає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.