Як по­кра­щи­ти ви­бор­чий про­цес для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

cтво­ри­ти штат пе­ре­кла­да­чів же­сто­вої мо­ви, роз­ро­би­ти та за­твер­ди­ти стан­дар­ти що­до фор­ма­ту по­да­чі пе­ред­ви­бор­чої ін­фор­ма­ції та пе­ред­ба­чи­ти бю­джет на по­слу­ги пе­ре­кла­да­чів під час пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції; за­без­пе­чи­ти за­зда­ле­гідь ство­ре­н­ня агі­та­цій­них ма­те­рі­а­лів (про­гра­ми, кам­па­нії, ого­ло­ше­н­ня, де­ба­ти, ре­кла­ми, ли­стів­ки пла­ка­ти, бю­ле­те­ні) у до­сту­пних фор­ма­тах (шри­фтом Брай­ля, ау­діо­ко­мен­ту­ва­н­ням, збіль­ше­ним шри­фтом, суб­ти­тра­ми і пе­ре­кла­дом на же­сто­ву мо­ву, про­е­ктор з текс­том, спро­ще­ний фор­мат) та упов­но­ва­жи­ти ЦВК на за­твер­дже­н­ня від­по­від­них ви­мог до агі­та­цій­ної про­ду­кції; зро­би­ти ін­фор­ма­цію на сай­ті ЦВК та уча­сни­ків ви­бор­чо­го про­це­су до­сту­пною для ви­бор­ців з ін­ва­лі­дні­стю по зо­ру; ор­га­ні­зу­ва­ти на­вча­н­ня та за­лу­че­н­ня во­лон­те­рів до ви­бор­чих ко­мі­сій та ко­манд кан­ди­да­тів для за­без­пе­че­н­ня до­сту­пно­сті ін­фор­ма­ції під час пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції; пе­ред­ба­чи­ти обла­шту­ва­н­ня до­сту­пно­сті вхо­ду до при­мі­ще­н­ня ви­бор­чої діль­ни­ці; ство­ри­ти мо­жли­вість для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю дзво­ни­ти і за­пи­ту­ва­ти про на­яв­ність та мо­жли­вість за­без­пе­че­н­ня ро­зум­но­го при­сто­су­ва­н­ня на ви­бор­чій діль­ни­ці за­зда­ле­гідь. Зокре­ма, зав­дя­ки на­яв­но­сті та до­сту­пно­сті кон­та­ктної ін­фор­ма­ції те­ри­то­рі­аль­них ви­бор­чих діль­ниць на сай­ті ЦВК з мо­мен­ту по­ча­тку пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії; ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу при ЦВК по роз­роб­ці ма­те­рі­а­лів у фор­ма­ті ін­фо­гра­фі­ки та ко­ро­тких ві­део­ро­ли­ків що­до прав та правил су­про­во­ду і на­да­н­ня до­по­мо­ги ви­бор­цям з ін­ва­лі­дні­стю під час ви­бор­чо­го про­це­су; пе­ред­ба­чи­ти бю­джет у ЦВК для при­зна­че­н­ня на діль­ни­цях пра­ців­ни­ків (чле­нів), які бу­ли би без­по­се­ре­дньо від­по­від­аль­ни­ми за за­без­пе­че­н­ня на­ле­жних умов для осіб з ін­ва­лі­дні­стю під час ви­бор­чо­го про­це­су; пе­ред­ба­чи­ти в бю­дже­ті ко­шти для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го осві­тле­н­ня ви­бор­чих діль­ниць та на­яв­ність до­по­мі­жних при­стро­їв (луп, та­ктиль­них тра­фа­ре­тів та ін­ших за­со­бів) для го­ло­су­ва­н­ня; уні­фі­ку­ва­ти у за­ко­нах про ви­бо­ри та ре­фе­рен­дум тер­мі­но­ло­гію, яка сто­су­є­ться осіб із ін­ва­лі­дні­стю, згі­дно з по­ло­жень Кон­вен­ції ООН «Про пра­ва лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю»; спри­я­ти за­лу­чен­ню лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю до ро­бо­ти чле­на­ми те­ри­то­рі­аль­них ви­бор­чих ко­мі­сій, спо­сте­рі­га­ча­ми то­що.

моє за­пи­та­н­ня пра­ців­ни­ці за стій­кою ре­це­пції. Жін­ка ви­ру­ши­ла на по­шук ка­бі­не­ту. Че­рез якийсь час по­вер­ну­лась з ар­ку­шем па­пе­ру та ру­чкою і ска­за­ла, щоб я на­пи­са­ла за­яву, яку во­на пе­ре­дасть у ТВК. За­яву я на­пи­са­ла, але по­тра­пи­ти на осо­би­стий при­йом я так і не змо­гла», — роз­по­від­ає Юлія.

До сло­ва, кіль­кість осіб, які пе­ре­су­ва­ю­ться на ін­ва­лі­дно­му віз­ку, по­над 180 ти­сяч. Ці да­ні не вклю­ча­ють вій­сько­вих та ци­віль­них, які отри­ма­ли ін­ва­лі­дність пі­сля по­дій у Кри­му та на схо­ді Укра­ї­ни (та­ка ста­ти­сти­ка від­су­тня).

«Го­ло­су­ва­ти вдо­ма — це, по су­ті, ре­зер­ва­ція лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, гет­то, за­мість то­го, щоб ство­рю­ва­ти на­ле­жні умо­ви», — ко­мен­тує Іри­на Фе­до­ро­вич, спів­ко­ор­ди­на­тор­ка про­е­кту «Без кор­до­нів» Цен­тру «Со­ці­аль­на дія».

А ЧИ СПРАВ­ДІ МІЙ ГО­ЛОС ВА­ЖЛИ­ВИЙ?

мою гі­дність», — за­ува­жує Да­ша, яка має по­ру­ше­н­ня зо­ру.

Учас ни ки ви ста ви- діа ло гу про по ну ють по сту по во ство рю ва - ти ін к лю зив ний прос тір і при би - ра ти ті штуч ні бар’ єри, які є по - між кан­ди­да­та­ми в де­пу­та­ти і ви­бор­ця­ми. Біль­ше то­го — бу­ти актив ни ми в ре алі за ції сво го пра ва го­ло­су.

«Спо­ча­тку са­мі уча­сни­ки, лю­ди з ін ва лід ніс тю, не бу ли го то ві пуб ліч но об го во рю ва ти іс ну ю чі про­бле­ми, а тим біль­ше — ді­я­ти. Ми зі­ткну­ли­ся з тим, щоб зро­зу­мі­ти один од но го, нам тре ба бу ло вчи­ти­ся спіл­ку­ва­ти­ся. Тож не­зря­чі вчи­ли мо­ву же­стів, уча­сни­ки з по­ру­ше­н­ням слу­ху су­про­во­джу­ва­ли не­зря­чих. Во­дно­час ми ада­пто­ву­ва­ли умо­ви на­ших за­нять до по­треб лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю. Це був ще один ви­клик для нас як для ор­га­ні­за­то­рів. Але якщо ми це змо­гли, то і дер­жа­ва мо­же із цим впо­ра ти ся » , — ко мен тує Юлія Са - чук, ві це- пре зи дент « Ге не ра ції успіш ної дії » , екс перт Ко а лі ції з про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.