За під­трим­ку укра­їн­ської ар­мії

Він­ни­цьким шко­ля­рам во­лон­те­ри подарували бо­йо­вий пра­пор із пе­ре­до­вої

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

Учні він­ни­цької за­галь­но­осві­тньої шко­ли №4 отри­ма­ли, як во­ни ка­жуть, най­цін­ні­шу на­го­ро­ду в жит­ті. За під­трим­ку укра­їн­ської ар­мії акти­ві­сти Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО вру­чи­ли їм бо­йо­вий пра­пор із пе­ре­до­вої. При­ймав по­да­ру­нок пре­зи­дент шко­ли Ко­стян­тин Цер­ков­нюк. Він ка­же, що це най­кра­ща по­дя­ка від бій­ців, яких ді­ти під­три­му­ють уже дру­гий рік по­спіль.

«То­рік ми про­во­ди­ли чи­ма­ло бла­го­дій­них акцій на під­трим­ку укра­їн­ської ар­мії, від­ві­ду­ва­ли по­ра­не­них у вій­сько­во­му шпи­та­лі, ор­га­ні­зо­ву­ва­ли зу­стрі­чі з уча­сни­ка­ми АТО. А цьо­го ро­ку ви­рі­ши­ли в рам­ках акції «5 кар­то­плин» зі­бра­ти для бій­ців ово­че­ві на­бо­ри, — роз­по­від­ає Ко­стян­тин Цер­ков­нюк. — Учні з рі­зних кла­сів при­но­си- ли ово­чі, які ро­ди­ни за­па­сли на зи­му. Це ци­бу­ля, бу­ряк, кар­то­пля, мор­ква. На­зби­ра­ли кіль­ка мі­шків. Їх на­при­кін­ці ве­ре­сня пе­ре­да­ли акти­ві­стам із Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО».

«Во­ни са­ме зби­ра­ли­ся ви­їзди­ти в зо­ну про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, — при­єд­ну­є­ться до роз­мо­ви за­сту­пник ди­ре­кто­ра з ви­хов­ної ро­бо­ти шко­ли №4 Те­тя­на Ре­ге­ша. — Окрім про­ду­ктів, вчи­те­лі та учні ви­рі­ши­ли роз­пи­са­ти по­ба­жа­н­ня­ми для бій­ців укра­їн­ський пра­пор. Але ми не спо­ді­ва­ли­ся, що й во­ни, зі сво­го бо­ку, зро­блять нам та­кий без­цін­ний по­да­ру­нок. Це пер­ший бо­йо­вий пра­пор, який отри­мує на­ша шко­ла за під­трим­ку укра­їн­ської ар­мії. Кра­щої по­дя­ки — не зна­йти. Він на­га­ду­ва­ти­ме ді­тям про по­двиг укра­їн­ських сол­да­тів».

При­ве­зла шко­ля­рам пра­пор із по­ба­жа­н­ня­ми від бій­ців акти­віс­тка ор­га­ні­за­ції Ва­лен­ти­на Вель­ган. Ця тен­ді­тна жін­ка ро­дом із Шар­го­род­щи­ни не раз по­бу­ва­ла в зо­ні АТО. Під час остан­ньо­го ві­зи­ту во­на у су­про­во­ді вір­них дру­зів-во­лон­те­рів від­ві­да­ли бо­йо­ві по­зи­ції по­бли­зу Ав­ді­їв­ки, Ар­те­мів­ська, Кр­ама­тор­ська, Ма­рі­у­по­ля. За ти­ждень про­їха­ли 3,5 ти­ся­чі кі­ло­ме­трів. А то­му на пра­по­рі, який при­ве­зли в по­да­ру­нок він­ни­цьким шко­ля­рам, є по­ба­жа­н­ням і сло­ва­ми по­дя­ки від бій­ців із рі­зних під­роз­ді­лів.

«До­бро­во­лець Іри­на ба­жає, щоб ви гар­но на­вча­ли­ся, Юрій Пру­ди­ус, наш зем­ляк, обі­цяє не­за­ба­ром по­вер­ну­ти­ся і по­ти­сну­ти ру­ку ко­жно­му з вас, «ай­да­рі­вець» Та­рас дя­кує за під­трим­ку. Та­ких слів по­дя­ки і по­ба­жань ви зна­йде­те на пра­по­рі чи­ма­ло, — ко­мен­тує на­пи­си Ва­лен­ти­на Вель­ган. — Усі во­ни адре­со­ва­ні вам, бо ви — май­бу­тнє на­шої кра­ї­ни, за яке ни­ні во­ю­ють хло­пці на пе­ре­до­вій. Во­ни ві­рять, що всі їхні зу­си­л­ля не мар­ні. І ви му­си­те ви­прав­да­ти ці на­дії, а го­лов­не — збе­рег­ти Укра­ї­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.