Ін­вес­тфонд Бі­ла Гей­тса при­дбав 5% укра­їн­сько­го агро­хол­дин­гу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Cascade Investment, під­кон­троль­ний за­снов­ни­ко­ві Microsoft Бі­лу Гей­тсу, при­дбав 5% в укра­їн­сько­му агро­хол­дин­гу «Ке­кр­нел», най­біль­шо­му ві­тчи­зня­но­му ви­ро­бни­ку со­ня­шни­ко­вої олії. Як йде­ться в по­ві­дом­лен­ні «Кер­нел» на Вар­шав­ській фон­до­вій бір­жі, Cascade Investment Fund в ре­зуль­та­ті опе­ра­цій з при­дба­н­ня акцій аку­му­лю­ва­ла на 13 жов­тня 2015 ро­ку 3,984 міль­йо­на акцій Kernel Holding S.A. «Кер­нел» — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на ком­па­нія, що ви­го­тов­ляє со­ня­шни­ко­ву олію, здій­снює дистри­бу­цію бу­ти­льо­ва­ної олії, екс­порт олії і зер­но­вих, а та­кож на­дає по­слу­ги із збе­рі­га­н­ня зер­но­вих і олій­них куль­тур на еле­ва­то­рах. Най­біль­шим її акціо­не­ром є Ан­дрій Ве­рев­ський.

ФО­ТО НА­ДА­НО МІМ КИ­ЇВ

НА УРОЧИСТІЙ ЦЕРЕМОНІЇEDUNIVERS AL У ГАРВАРДСЬКОМУ УНІ­ВЕР­СИ­ТЕ­ТІ НА­ГО­РО­ДУ З ТРЬО­МА «ЛАВРАМИ» ОДЕРЖАЛА ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ МІМ-КИ­ЇВ ІРИ­НА ТИХОМИРОВА (НА ФО­ТО — ЛІ­ВО­РУЧ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.