Ве­ли­ка при­ва­ти­за­ція. Пе­ре­за­ван­та­же­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ігор БІЛОУС: «У бю­дже­ті­на 2016 рік за­кла­дуть 20—30 мі­лья­рів гри­вень до­хо­ду від про­да­жу дер­жав­но­го май­на»

Тор­ги ве­ли­ким дер­жав­ним май­ном від­кла­да­ю­ться. Че­рез не­ста­чу го­ло­сів у за­лі пар­ла­мен­ту, де­пу­та­ти пе­ре­не­сли го­ло­су­ва­н­ня за за­ко­но­про­ект №2319а від 09.07.2015 на на­сту­пний се­сій­ний ти­ждень. Цим до­ку­мен­том вно­ся­ться змі­ни до ба­зо­во­го За­ко­ну «Про при­ва­ти­за­цію дер­жав­но­го май­на». Зокре­ма, роз­ши­рю­ю­ться пов­но­ва­же­н­ня Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни (ФДМУ) за­лу­ча­ти ра­дни­ків для про­да­жу ве­ли­ких об’єктів, за­бо­ро­ня­є­ться дро­бле­н­ня па­ке­тів акцій акціо­нер­них то­ва­риств стра­те­гі­чної гру­пи і ве­ли­кої енер­ге­ти­ки, ви­клю­ча­є­ться нор­ма про до кон­кур­сний про­даж на фон­до­вих бір­жах па­ке­тів акцій роз­мі­ром 5 — 10% від ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу. По­вер­ну­ти­ся до за­ко­но­про­е­кту де­пу­та­ти змо­жуть не ра­ні­ше 3 ли­сто­па­да. У Фон­ді дер­жмай­на ви­зна­ють, що без онов­ле­но­го за­ко­ну про­да­ва­ти ве­ли­кі об’єкти не бу­дуть. «Нам по­трі­бен за­кон, щоб оно­ви­ти пла­ни при­ва­ти­за­ції, ви­зна­чи­ти да­ту анон­су­ва­н­ня кон­кур­су і при­бли­зні да­ти про­ве­де­н­ня ау­кціо­нів», — роз­по­від­ає «Дню» го­ло­ва ФДМУ Ігор Білоус. За йо­го сло­ва­ми, як­би де­пу­та­ти прийня­ли цей за­кон, то пер­ші при­ва­ти­за­цій­ні кон­кур­си ого­ло­си­ли б ще в кін­ці ли­сто­па­да — на по­ча­тку гру­дня 2015 ро­ку, а так до­ве­де­ться змі­сти­ти тер­мін на той про­мі­жок ча­су, стіль­ки де­пу­та­ти ду­ма­ти­муть. На­сту­пна се­сія стар­тує 3 ли­сто­па­да, то­му за на­йопти­мі­сти­чні­ши­ми про­гно­за­ми онов­ле­ний за­ко­но­про­ект змо­жуть про­го­ло­су­ва­ти не ра­ні­ше, ніж за три ти­жні. Від­так старт при­ва­ти­за­ції мо­жна пла­ну­ва­ти ли­ше на кі­нець гру­дня.

Чи про­го­ло­су­ють за ньо­го де­пу­та­ти? Пи­та­н­ня від­кри­те. Як по­ка­зав роз­гляд до­ку­мен­та в се­сій­ній за­лі у нар­де­пів до ньо­го чи­ма­ло за­пи­тань.

Пер­ше сто­су­є­ться одні­єї з но­ва­цій — ви­клю­че­н­ня пун­кту про до кон­кур­сний про­даж 5—10% па­ке­та акцій об’єкта. Про­ти ви­сту­пає «Ба­тьків­щи­на», мов­ляв, та­ким чи­ном не мо­жна на стар­ті вста­но­ви­ти ре­аль­ну ці­ну об’єкта. «Ко­ли ри­нок «ле­жить», ко­ли не­має ре­аль­ної ці­ни на об’єкти, ко­ли не­має ре­аль­них ін­ве­сто­рів цьо­го ро­би­ти не мо­жна», — пе­ре­ко­ну­вав на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Вла­сен­ко. На­то­мість у ФДМУ ка­жуть, що нор­му все ж та­ки тре­ба при­бра­ти, бо в Укра­ї­ні не роз­ви­не­ний фон­до­вий ри­нок, а тор­ги все одно ні­чо­го не по­ка­жуть. По­зи­цію Фон­ду під­три­мує за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з фі­нан­со­вої і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Пав­ло Рі­за­нен­ко: «Ця нор­ма бу­ла б до­ціль­на, по­ки в Укра­ї­ні існу­вав фон­до­вий ри­нок. Тут чи­ма­ло лю­дей, які ма­ють сто­су­нок до ньо­го і зна­ють, що йо­го про­сто не існує. То­му ви­став­ля­ти ці па­ке­ти не ло­гі­чно».

Дру­ге спір­не пи­та­н­ня — ін­ве­сти­цій­ні ра­дни­ки. За сло­ва­ми Бі­ло- уса, їх оби­ра­ти­муть для ве­ли­ких об’єктів ви­клю­чно че­рез кон­курс, це бу­дуть ве­ли­кі ін­ве­сти­цій­ні бан­ки, які до­по­ма­га­ти­муть з по­шу­ком між­на­ро­дних по­ку­пців. Але де­пу­та­тів це не пе­ре­ко­на­ло. «Не­має жо­дно­го кри­те­рію, що це бу­дуть за ра­дни­ки, як їх ви­зна­ча­ти­муть, як це змо­же кон­тро­лю­ва­ти пар­ла­мент, су­спіль­ство, яким чи­ном ви­зна­ча­ти їм опла­ту?» — на­то­мість апе­лює до го­ло­ви ФДМУ на­ро­дний де­пу­тат від «Са­мо­по­міч» Оле­на Со­тник. От­же, пе­ре­ко­нує на­ро­дний де­пу­тат, тре­ба змі­ню­ва­ти цю нор­му за­ко­но­про­е­кту, про­пи­са­ти звід­ки і чи­їм ко­штом цих ра­дни­ків утри­му­ва­ти­муть.

Пи­та­н­ня тре­тє — чи дер­жа­ва знає, що зби­ра­є­ться про­да­ва­ти? «Ви зна­є­те по скіль­кох із 1238 об’єктів, за­не­се­них у пе­ре­лік об’єктів для про­да­жу, по­да­них до Вер­хов­ної Ра­ди, у Мі­ні­стер­стві еко­но­мі­ки не­має фі­нан­со­вих показників? Я на­дав офі­цій­ний за­пит що­до то­го, скіль­ки там пра­цює лю­дей, скіль­ки во­ни пла­тять по­да­тків, які вза­га­лі у них по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті. З’ясу­ва­ло­ся, що за 804 із них не­має показників. Мо­же­те со­бі уяви­ти? Тоб­то во­ни не зна­ють, що пла­ну­ють про­да­ти!» — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат Ві­ктор Га­ла­сюк.

«Є низ­ка сут­тє­вих за­ува­жень з бо­ку де­пу­та­тів, які не без­під­став­ні. Ми ка­же­мо про те, що при­ва­ти­за­ція, яка від­бу­ва­ла­ся у по­пе­ре­дні ро­ки, при­зве­ла до то­го, що об’єкти по- тра­пи­ли до від­по­від­них олі­гар­хів, во­ни за­крі­пи­ли свої по­зи­ції, а те­пер ви­ни­кла скла­дна си­ту­а­ція, бо дер­жа­ва має бо­ро­ти­ся з ни­ми. Щоб по­вер­ну­ти кон­ку­рен­тні умо­ви на рин­ки і для за­хи­сту на­сам­пе­ред ін­те­ре­сів спо­жи­ва­чів, тре­ба по­ла­ма­ти не­пра­виль­ну при­ва­ти­за­цій­ну пра­кти­ку. Для цьо­го тре­ба ви­пи­са­ти за­ко­но­про­ект так, що­би до ньо­го не бу­ло за­пи­тань, а вла­сне при­ва­ти­за­ція має роз­гля­да­ти­ся не крізь при­зму на­пов­не­н­ня бю­дже­ту, а для за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів. Зда­тних про­ве­сти швид­ку мо­дер­ні­за­цію еко­но­мі­ки. Як це зро­би­ти? У Поль­щі Баль­це­ро­вич уза­га­лі за­бо­ро­нив най­біль­шим поль­ським ін­ве­сто­рам бра­ти в цьо­му участь», — роз­по­від­ає «Дню» член Спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань при­ва­ти­за­ції Ві­кто­рія Вой­ці­цька.

Ігор Білоус по­го­джу­є­ться — пра­ви­ла при­ва­ти­за­ції тре­ба мі­ня­ти. Са­ме то­му ФДМУ під­го­тує ко­декс при­ва­ти­за­ції, ку­ди увій­дуть усі за­ко­но­дав­чі акти і за­ко­ни, пов’яза­ні з цим. «Має бу­ти до­ку­мент, який об’єднає всі за­ко­ни і за­ко­но­дав­чі по­ту­ги. Ми хо­ті­ли б змі­ни­ти про­це­ду­ри при­ва­ти­за­ції і про­пи­са­ти їх, як на За­хо­ді», — по­яснив він. На під­го­тов­ку ко­де­ксу пі­де кіль­ка мі­ся­ців, а на «про­штов­ху­ва­н­ня» че­рез Ра­ду — близь­ко пів­ро­ку. «В бю­дже­ті на 2016 рік за­кла­дуть 20 — 30 мі­лья­рів гри­вень від про­да­жу дер­жав­но­го май­на», — під­су­му­вав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.