Гар­вард­ські вра­же­н­ня

За ре­зуль­та­та­ми все­сві­тньо­го рей­тин­гу бі­знес-шкіл Eduniversal паль­му пер­шо­сті­ві д Укра­ї­ни здо­був МІМ-Ки­їв

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ту сьо­го­дні ба­га­то го­во­рять про ети­чність, від­по­від­аль­ність і те, що укра­їн­ською пе­ре­кла­да­є­ться як «еко­но­мі­ка за­мкне­но­го ци­клу»... Це ті ре­чі, про які ми за­раз по­ча­ли го­во­ри­ти в МІМ-Ки­їв.

— МІМ-Ки­їв — це єди­на бі­зне­с­шко­ла від Укра­ї­ни пред­став­ле­на на цій кон­фе­рен­ції?

— Ні. Є й Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська бі­знес-шко­ла і Між­на­ро­дний ін­сти­тут бі­зне­су. Тоб­то тут аж три укра­їн­ські пред­став­ни­ки. І це впер­ше, ко­ли Укра­ї­на так пред­став­ле­на. Ду­маю, що ім’я Гар­вар­ду «пі­ді­грі­ло» ін­те­рес.

Що­до ро­сій­ських бі­знес-шкіл, то їх тут на­ба­га­то біль­ше. Ці­ка­во те, що це — дер­жав­ні управ­лін­ські шко­ли, і во­ни їха­ли за дер­жав­ні ко­шти.

— Що ка­жуть про Укра­ї­ну? Від­чу­ва­є­те якесь осо­бли­ве став­ле­н­ня від ко­лег на ко­не­рен­ції?

— До нас ба­га­то під­хо­ди­ло лю­дей. Тут зна­ють, в які си­ту­а­ції Укра­ї­на за­раз. І ка­жуть нам «три­май­те­ся, ми з ва­ми». Тут від­чу­ва­є­ться ве- ли­ка під­трим­ка. Це пе­ре­ко­нує бу­ти силь­ни­ми і ро­би­ти свою спра­ву.

— МІМ-Ки­їв не впер­ше бе­ре участь у рей­тин­гах бі­знес-шкіл. Чим ця на­го­ро­да для вас є осо­бли­вою?

— Ба­га­то уча­сни­ків цьо­го рей­тин­гу вже ви­я­ви­ли ба­жа­н­ня від­кри­ва­ти з на­ми спе­ці­аль­ні про­гра­ми. Зокре­ма пред­став­ни­ки ін­дій­ської бі­знес-шко­ли про­по­ну­ва­ли нам під час кон­фе­рен­ції під­пи­са­ти ме­мо­ран­дум про пар­тнер­ство. Під­хо­ди­ли з Фі­ліп­пін і ка­жуть «ми та­кі ма­лень­кі, у нас не­має акре­ди­та­ції та­кої, як у вас, чи це не за­ва­дить вам роз­по­ча­ти спів­пра­цю­ва­ти з на­ми?» Тоб­то до нас тут став­ля­ться як до більш ав­то­ри­те­тних. Сво­єю ді­яль­ні­стю ми до­ве­ли, що лю­ди хо­чуть вчи­тись у нас та­кож, не ли­ше ми — в них.

— Укра­їн­ська бі­знес-освіта вже має ав­то­ри­тет у сві­то­вих ко­лах...

— Ми на­ма­га­є­мось утвер­джу­ва­ти цей ав­то­ри­тет, роз­бу­до­ву­ва­ти йо­го...

— А що бі­знес-шко­лі, крім гор­до­сті та кон­та­ктів з ко­ле­га­ми, дає при­су­тність у та­ко­му рей­тин­гу? Біль­ше гро­шей, ба­га­тших слу­ха­чів, іме­ни­ті­ших ви­кла­да­чів?

— Без­пе­ре­чно. Ми за­раз ли­ше на по­ча­тку цьо­го шля­ху. До цьо­го ча­су ми не ро­би­ли ні­чо­го по­ді­бно­го. Але тут — у Гар­вар­ді — го­во­ри­ли, що, ко­ли іно­зем­ний сту­дент оби­рає бі­знес-шко­лу, він на­сам­пе­ред бе­ре до ува­ги рей­тин­ги. То­му при­су­тність бі­знес-шко­ли в рей­тин­гах без­пе­ре­чно ко­ре­лю­є­ться з ін­те­ре­сом до неї іно­зем­них слу­ха­чів. Ми на­віть уже отри­ма­ли про­по­зи­ції, що­би ми прийня­ли іно­зем­них сту­ден­тів. Але для цьо­го ма­ють бу­ти пев­ні пе­ред­умо­ви. Я ду­маю, що ми до цьо­го са­мі ще не го­то­ві.

Ма­є­мо про­по­зи­ції й що­до обмі­ну ви­кла­да­ча­ми. Але ще теж ма­є­мо зва­жи­ти як ми мо­же­мо це ор­га­ні­зу­ва­ти, які пар­тнер­ства нам ці­ка­ві, а які не ду­же...

Але, одно­зна­чно, що все пе­ре­ра­хо­ва­не — це еле­мен­ти роз­бу­до­ви на­шої бі­знес-осві­ти, яка стає бі­зне­со­сві­тою між­на­ро­дно­го рів­ня та яко­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.