ДПЗКУ ро­бить за­па­си зер­но­вих но­во­го вро­жаю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція» у 2015/2016 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці (МР, ли­пень 2015 — чер­вень 2016) за­ку­пи­ла за спо­то­ви­ми кон­тра­кта­ми 1,266 міль­йо­на тонн зер­но­вих на су­му 4,2 міль­йо­на гри­вень. Згі­дно із прес-ре­лі­зом ДПЗКУ, за чо­ти­ри мі­ся­ці цьо­го МР у рам­ках спо­то­вої про­гра­ми ком­па­нія при­дба­ла близь­ко 458 ти­сяч тонн ячме­ню, 160 ти­сяч тонн ку­ку­ру­дзи, 250 ти­сяч тонн пше­ни­ці про­до­воль­чої, 259 ти­сяч тонн пше­ни­ці фу­ра­жної та ін­ші куль­ту­ри. За ре­зуль­та­та­ми ви­ко­на­н­ня пер­шо­го ета­пу фор­вар­дних за­ку­пі­вель зер­на вро­жаю 2015 ро­ку держ­кор­по­ра­ція за­ку­пи­ла 66,9 ти­сяч тонн зер­на і пе­ре­ра­ху­ва­ла сіль­го­спви­ро­бни­кам аван­со­ва­них пла­те­жів на су­му 107,1 міль­йо­на гри­вень.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.