Укра­ї­на го­ту­є­ться до «юри­ди­чної вій­ни» зРФ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вла­сни­ки 13 з 14 ви­пу­сків су­ве­рен­них і га­ран­то­ва­них дер­жа­вою укра­їн­ських єв­ро­облі­га­цій під­три­ма­ли їх ре­стру­кту­ри­за­цію на збо­рах у Лон­до­ні 14 жов­тня, за­явив прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк. «Укра­їн­ські кре­ди­то­ри ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про спи­са­н­ня $3 мі­льяр­дів і прийня­т­тя умов як спи­са­н­ня, так і ре­стру­кту­ри­за­ції», — ска­зав він. Зго­ди не бу­ло отри­ма­но ли­ше що­до «ро­сій­ських» єв­ро­бон­дів че­рез нез’яв­ле­н­ня кре­ди­то­ра. «Як і пе­ред­ба­ча­ло­ся, єди­на кра­ї­на, яка не взя­ла уча­сті в го­ло­су­ван­ні, — Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. І $3 мі­льяр­ди, які Ро­сія має ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти і та­кож час­тко­во спи­са­ти, за­ли­ши­ли­ся не­ви­рі­ше­ни­ми», — по­яснив укра­їн­ський прем’єр. Він по­ві­до­мив, що Укра­ї­на по­втор­но за­про­по­нує Ро­сії 29 жов­тня на збо­рах ухва­ли­ти за­галь­ні умо­ви ре­стру­кту­ри­за­ції. Якщо РФ не пі­де на та­кий ва­рі­ант, то Укра­ї­на го­то­ва «юри­ди­чно до вій­ни» з Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю. Прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк та­кож за­зна­чив, що в Укра­ї­ни є низ­ка ін­ших су­до­вих спо­рів з Ро­сі­єю. Йде­ться про ко­мер­цій­ні й ар­бі­тра­жні спо­ри про­ти РФ, зокре­ма й від дер­жав­них ком­па­ній, які за­зна­ли зби­тків і втра­ти­ли май­но вна­слі­док ро­сій­ської агре­сії в Кри­му і в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.