Укра­ї­на на­ко­пи­чи­ла 10 мі­льяр­дів гри­вень для від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко по­ві­до­мив, що укра­їн­ська вла­да вже на­ко­пи­чи­ла більш як 10 мі­льяр­дів гри­вень, які мо­жуть бу­ти спря­мо­ва­ні на від­нов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри Дон­ба­су. «У чо­ти­ри-п’ять ра­зів біль­ше на­да­дуть на­ші єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські пар­тне­ри», — ска­зав він в ін­терв’ю дні­про­пе­тров­ським те­ле­ка­на­лам. За йо­го сло­ва­ми, кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель по­ві­до­ми­ла, що її кра­ї­на та­кож го­то­ва на­да­ти 500 міль­йо­нів єв­ро, які не­гай­но мо­жуть бу­ти спря­мо­ва­ні на від­нов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри Дон­ба­су. «Ми це зро­би­мо, але має бу­ти мир, від­нов­ле­н­ня укра­їн­сько­го пра­по­ра, укра­їн­сько­го су­ве­ре­ні­те­ту. У ме­не не­має жо­дних сум­ні­вів, що в тій си­ту­а­ції во­ни не ви­жи­вуть», — до­дав По­ро­шен­ко. Він та­кож по­ві­до­мив, що укра­їн­ська вла­да ти­ждень то­му спря­му­ва­ла гру­пу з те­хні­кою, яка ма­ла за­йма­ти­ся від­нов­ле­н­ням во­до­по­ста­ча­н­ня в ре­гіо­ні, про­те бо­йо­ви­ки не да­ли мо­жли­во­сті це зро­би­ти. По­ро­шен­ко по­ві­до­мив, що укра­їн­ська сто­ро­на про цей факт одра­зу ж по­ін­фор­му­ва­ла ОБСЄ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.