Мі­на­гро­прод по­си­лить бо­роть­бу зкон­тра­фа­ктом

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства і FAO («Про­до­воль­ча сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція ООН») роз­ро­блять за­хо­ди що­до по­си­ле­н­ня кон­тро­лю над кон­тра­фа­ктною про­ду­кці­єю на рин­ку на­сі­н­ня, за­со­бів за­хи­сту ро­слин (ЗЗР) і мі­не­раль­них до­брив. «Ми пра­цю­ва­ти­ме­мо у двох на­пря­мах. За­ко­но­дав­чо зро­би­мо усе су­во­рі­шим що­до кон­тро­лю, який є на ло­каль­них рин­ках, і що­до ім­пор­ту, який за­хо­дить до нас», — ска­за­ла під час Укра­їн­сько­го аграр­но­го кон­гре­су за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька. За її сло­ва­ми, ві­дом­ство роз­ро­бля­ти­ме від­по­від­ні за­хо­ди спіль­но з FAO. «Ді­я­ти­ме­мо спіль­но з та­ки­ми ін­сти­ту­ці­я­ми, як на­ша ми­тни­ця. Там бу­дуть онов­ле­ні ла­бо­ра­то­рії, бу­де ор­га­ні­зо­ва­но на­вча­н­ня для ро­зу­мі­н­ня то­го, що за­хо­дить і як за­хо­дить», — до­да­ла за­сту­пник мі­ні­стра. Ру­ти­цька за­зна­чи­ла, що за­раз на рин­ку є ве­ли­ка кіль­кість кон­тра­фа­кту, на роз­дрі­бних рин­ках час­тка кон­тра­фа­ктної про­ду­кції ся­гає 80%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.