Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів збіль­шив на треть гро­шо­вий за­пас

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Аку­му­льо­ва­ні Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб (ФГВФО) ко­шти у ве­ре­сні 2015 ро­ку збіль­ши­ли­ся на 28,8% — до 22,03 мі­льяр­да гри­вень. Як по­ві­дом­ля­є­ться в прес-ре­лі­зі ФГВФО, за­га­лом за сі­чень-ве­ре­сень су­ма ко­штів фон­ду зро­сла на 30,6%. Уча­сни­ка­ми фон­ду на 1 жов­тня 2015 ро­ку є 129 бан­ків. Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни у ве­ре­сні здій­снив ви­пуск облі­га­цій вну­трі­шньої держ­по­зи­ки (ОВДП) на су­му 5 мі­льяр­дів гри­вень для на­да­н­ня кре­ди­ту ФГВФО із сре­дньо­ви­ва­же­ною при­бу­тко­ві­стю 11,58% рі­чних. За­га­лом за сі­чень-ве­ре­сень 2015 ро­ку уряд ви­пу­стив ОВДП для ФГВФО на су­му 25 мі­льяр­дів гри­вень із сре­дньо­ви­ва­же­ною став­кою 11,76% рі­чних, зокре­ма у сер­пні — на 2,5 мі­льяр­да гри­вень із сре­дньо­ви­ва­же­ною став­кою 11,89% рі­чних. Дер­жбю­джет Укра­ї­ни на 2015 рік пе­ред­ба­чає фі­нан­су­ва­н­ня ФГВФО у роз­мі­рі 20 мі­льяр­дів гри­вень з мо­жли­ві­стю збіль­ше­н­ня су­ми за по­тре­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.