ТЕЦи за­ку­по­ву­ють ву­гі­л­ля з ЮАР

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дар­ни­цька те­пло­еле­ктро­цен­траль (ТЕЦ, Ки­їв) за­ку­по­вує 40 ти­сяч тонн ву­гі­л­ля з ЮАР, Чер­ні­гів­ська ТЕЦ — ще 35 ти­сяч тонн, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ком­па­нії «Укр­те­пло­енер­го», що ко­ор­ди­нує ді­яль­ність стан­цій. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що па­ли­во на­ді­йде на скла­ди цих ТЕЦ до кін­ця ли­сто­па­да. Як по­ві­дом­ляє «Укр­те­пло­енер­го», на Чер­ка­ській ТЕЦ, що та­кож вхо­дить до сфе­ри ді­яль­но­сті ком­па­нії, ство­ре­но за­пас ву­гі­л­ля в 65 ти­сяч тонн, до гру­дня він збіль­ши­ться до 100 ти­сяч тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.