У Ки­є­ві вста­но­ви­ли «ро­зум­ну» зу­пин­ку

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

У сто­ли­ці зве­де­но пер­шу ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чну зу­пин­ку. Про це по­ві­дом­ля­є­ться на сто­рін­ці про­е­кту Kyiv Smart City в Facebook. Як за­зна­ча­ють іні­ці­а­то­ри, зу­пин­ка фун­кціо­наль­на та те­хно­ло­гі­чна, адже має вбу­до­ва­ні еле­ктрон­ні табло з роз­кла­дом ру­ху, то­чки до­сту­пу до Wi-Fi та usb-ха­би для підза­ряд­ки мо­біль­них при­стро­їв. До сло­ва, цьо­го ти­жня та­кож роз­по­ча­ла­ся мо­дер­ні­за­ція си­сте­ми зов­ні­шньо­го осві­тле­н­ня в рам­ках про­е­кту «Енер­го­ефе­ктив­ний ве­чір­ній Ки­їв » . Пер­ший етап стар­ту­вав у Тро­є­щин­сько­му ра­йо­ні мі­ста Ки­є­ва, де на­ра­зі вста­нов­ле­но 31 но­вий енер­го­ефе­ктив­ний ву­ли­чний лі­хтар. Ав­же зов­сім ско­ро мо­раль­но та фі­зи­чно за­ста­рі­лі сві­тиль­ни­ки на ву­ли­ці Са­кса­ган­сько­го бу­де за­мі­не­но на LED-осві­тле­н­ня, що змен­шить спо­жи­ва­н­ня енер­гії вдві­чі.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.