«Схід ОРЕRА» – но­вий бренд у фе­сти­валь­но­му про­сто­рі Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­ксандр ЧЕПАЛОВ

З роз­ма­хом від­крив 140-й се­зон Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний те­атр опе­ри та ба­ле­ту

Між­на­ро­дний фе­сти­валь «Схід ОРЕRА» три­вав де­сять ве­чо­рів! Фо­рум бу­ло при­свя­че­но де­кіль­ком юві­ле­ям: 90-лі­т­тю ор­га­ні­за­ції пер­шо­го На­ціо­наль­но­го дер­жав­но­го опер­но­го те­а­тру (та Укра­їн­сько­го ба­ле­ту), 140-лі­т­тю утво­ре­н­ня ста­ціо­нар­но­го Опер­но­го те­а­тру в на­шо­му мі­сті та 235-лі­т­тю по­ка­зу в Хар­ко­ві пер­шо­го те­а­траль­но­го ви­до­ви­ща.

Де­ка­ду від­крив мас­шта­бний га­ла­кон­церт май­стрів хар­ків­ської сце­ни і твор­чих ко­ле­кти­вів те­а­тру. Най­по­пу­ляр­ні­ші опер­ні та ба­ле­тні ви­ста­ви бу­ло пре­зен­то­ва­но свя­тко­вим скла­дом ві­до­мих ви­ко­нав­ців, зокре­ма й тих, хто ра­ні­ше пра­цю­вав на цій услав­ле­ній сце­ні, а те­пер пред­став­ляє укра­їн­ське ми­сте­цтво да­ле­ко за ме­жа­ми на­шої кра­ї­ни. А«па­рад ди­ри­ген­тів» об’єд­нав ви­ста­ви в одне ху­до­жнє ці­ле.

Основ­на ін­три­га й пік гля­да­цько­го ін­те­ре­су бу­ли пов’яза­ні з ві­зи­том до Хар­ко­ва ві­до­мо­го те­но­ра Во­ло­ди­ми­ра Га­лу­зі­на, во­ло­да­ря фе­но­ме­наль­но­го го­ло­су. Спі­вак з успі­хом ви­сту­пив у пар­тії Гер­ма­на в «Пі­ко­вій да­мі» П. Чай­ков­сько­го. Гу­сте зву­ча­н­ня, хви­лю­ю­чий на­тиск по­ту­жно­го зву­ку та актор­ський тем­пе­ра­мент дій­сно зро­би­ли цю по­ста­нов­ку не­за­бу­тньою для пу­блі­ки.

Гля­да­чам ці­ка­во бу­ло зу­стрі­ти­ся з уро­джен­кою Хар­ків­щи­ни На­та­лі­єю Тим­чен­ко, яка на­вча­ла­ся співу в Хар­ків­сько­му му­зи­чно­му учи­ли­щі, а по­тім у му­зи­чних ака­де­мі­ях Ки­є­ва та Со­фії. За­раз спів­а­чка ви­сту­пає в кра­щих те­а­трах Єв­ро­пи й Аме­ри­ки. Во­каль­ний ду­ет Н. Тим­чен­ко з В. Га­лу­зі­ним — це гар­мо­ній­ний твор­чий і ро­дин­ний ду­ет. Мо­жли­во, са­ме зав­дя­ки цій об­ста­ви­ні хар­ків’яни змо­гли по­чу­ти на сво­їй сце­ні спів­а­ка, яко­го нав­ви­пе­ред­ки за­про­шу­ють всі про­від­ні те­а­три Єв­ро­пи, Аме­ри­ки та Азії, але не зав­жди мо­жуть йо­го роз­до­бу­ти. На тлі га­стро­ле­рів не за­гу­би­ли­ся прем’єри Хар­ків­ської опе­ри — Оле­на Ро­ма­нен­ко (Гра­фи­ня), Во­ло­ди­мир Ко­злов (Єле­цький), Оле­ксандр Ла­пін (Том­ський), яких упев­не- ною ру­кою об’єд­нав у мо­но­лі­тний ан­самбль ди­ри­гент Ві­ктор Пло­скі­на.

Ще один ві­до­мий ма­е­стро зі Швей­ца­рії Урс Шнай­дер встав за ди­ри­гент­ський пульт у ви­ста­ві «Тра­віа­та» Дж. Вер­ді. Вже у 15 ро­ків цей ди­ри­гент ство­рив свій пер­ший ор­кестр, і від­то­ді ін­тер­пре­та­ція сві­то­вих ше­дев­рів кла­си­ки ста­ла основ­ною спра­вою йо­го жи­т­тя. За­про­ше­ний ке­рів­ник ба­га­тьох єв­ро­пей­ських сим­фо­ні­чних ор­ке­стрів, У. Шнай­дер за­про­по­ну­вав на­тхнен­не,лі­ри­ко-дра­ма­ти­чне тра­кту­ва­н­ня опе­ри Дж. Вер­ді, яко­му від­по­від­а­ла ви­ко­на­ви­ця го­лов­ної пар­тії Та­ма­ра Гар­маш. Со­ліс­тка На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни Ал­ла По­зняк вда­ло впи­са­ла­ся у ви­ста­ву «Князь Ігор», де про­від­ну роль ви­ко­нав Ми­ко­ла Ко­валь. Во­каль­на й актор­ська шко­ла в обох со­лі­стів спіль­на — обоє в рі­зний час за­йма­ли­ся в кла­сі ви­да­тно­го хар­ків­сько­го пе­да­го­га Та­ма­ри Ве­ске. А Ві­кто­рія Ко­валь (одно­фа­міль­ни­ця хар­ків­сько­го ар­ти­ста) де­бю­ту­ва­ла у го­лов­ній пар­тії прем’єр­ної ви­ста­ви «Кар­мен». Це її пер­ша ро­бо­та на хар­ків­ській сце­ні пі­сля за­кін­че­н­ня На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни.

Ба­ле­тний ре­пер­ту­ар про­гра­ми фе­сти­ва­лю при­кра­си­ли со­лі­сти На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни Оль­га Го­ли­ця та Ян Ва­ня (ви­ко­нав­ці зі сві­то­вим ім’ям — зав­дя­ки чи­слен­ним га­стро­лям за кор­до- ном). Во­ни під­твер­ди­ли єд­ність кла­си­чних ви­то­ків укра­їн­сько­го ба­ле­ту, тим па­че що Ян Ва­ня (на фо­то) вже брав участь у хар­ків­ській ви­ста­ві «Ле­бе­ди­не озе­ро». Цей струн­кий, ар­ти­сти­чний, із чу­до­вим кла­си­чним ви­шко­лом ар­тист став улю­блен­цем на­шої пу­блі­ки.

У цен­трі ува­ги по­ці­но­ву­ва­чів ба­ле­ту бу­ли й дві хар­ків­ські па­ри — Іри­на та Ана­то­лій Хан­да­жев­ські, Оле­на Шев­цо­ва та Ана­то­лій Ко­за­цький. Їхні ви­сту­пи у «Кор­са­рі», «Ба­я­дер­ці» й не менш по­пу­ляр­ній се­ред гля­да­чів «Ти­ся­чі і одній но­чі», по­ка­за­ли зро­ста­ю­чий по­тен­ці­ал на­шої ба­ле­тної тру­пи. До ре­чі, О. Шев­цо­ва по­тра­пи­ла на фе­сти­валь, як-то мо­ви­ться, «з ко­ра­бля на бал». Ще один «бал» за уча­стю хар­ків­ської ар­тис­тки був у Брюс­се­лі, де від­бу­ла­ся про­мо­ушн-акція пе­ред га­стро­ля­ми ба­ле­тної тру­пи Те­а­тру ім. М. Ли­сен­ка в Бель­гії.

Оле­на Шев­цо­ва пре­зен­ту­ва­ла там май­бу­тню прем’єру ба­ле­ту Оле­ксан­дра Шим­ка «Сні­го­ва ко­ро­ле­ва», над ство­ре­н­ням яко­го за­раз пра­цює в Хар­ко­ві ві­до­мий київський хо­ре­о­граф Ал­ла Ру­бі­на. Пер­ший по­каз ці­єї ви­ста­ви за­пла­но­ва­но на 15 ли­сто­па­да. У яскра­вій та ви­до­ви­щній ви­ста­ві бу­де за­ді­я­но не ли­ше кра­щі си­ли хар­ків­ської тру­пи, але й но­ва сві­тло­те­хні­чна апа­ра­ту­ра, отри­ма­на за япон­ським гран­том, — її мон­таж за­раз за­кін­чу­є­ться за ла­штун­ка­ми те­а­тру.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.