«Про Ми­ко­лу Ли­сен­ка біль­ше го­во­рять, ...ніж гра­ють»

Ону­ка за­снов­ни­ка укра­їн­ської на­ціо­наль­ної му­зи­ки, ві­до­ма пі­а­ніс­тка Ра­да Ли­сен­ко — про пра­виль­ну по­зи­цію в жит­ті та му­зи­ці

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Укра­їн­ська пі­а­ніс­тка, за­слу­же­на ар­тис­тка Укра­ї­ни, ону­ка Ми­ко­ли Ли­сен­ка Ра­да Оста­пів­на зу­стрі­чає нас бі­ля сво­го бу­дин­ку на Ру­са­нів­ських са­дах Ки­є­ва (да­чний ма­сив на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра). І від­ра­зу — про­во­дить в па­лі­са­дник. «Тут у нас че­ре­шні, ви­шні, а ось — наш ста­во­чок. Як­би не бу­ло хо­ло­дно, за­про­по­ну­ва­ла б вам по­ку­па­ти­ся, — го­во­рить му­зи­кант. Їй — 95-й рік, але все ж, зі­зна­є­ться, що і сьо­го­дні не мо­же від­мо­ви­ти сту­ден­там, які про­ся­ться на при­ва­тні уро­ки.

«Справ­жню укра­їн­ську му­зи­ку тре­ба вмі­ти від­чу­ти. Не ме­ха­ні­чно на­ти­ска­ти кла­ві­ші, чи, як де­я­кі мо­дер­ні­сти, сту­ка­ти ку­ла­ком під пі­а­ні­но у по­шу­ку но­во­го зву­ку. Авід­чу­ти — її сво­бо­ду та шум про­сто­ро­го сте­пу... Цьо­го вчив мій дід», — до­дає Ра­да Оста­пів­на. — Я, до ре­чі, ва­ша дав­ня чи­та­чка, з донь­кою На­та­лею ку­пу­є­мо тіль­ки га­зе­ту «День». Не мо­жу на­віть з чи­мось зрів­ня­ти ва­шу га­зе­ту, про­сто не­має та­кої по­тре­би. Де б я не бу­ла — ку­пую вас. Про це знаю на­віть всі в кон­сер­ва­то­рії. Моя по­зи­ція та­ка — тре­ба ма­ти свою га­зе­ту. Ми дав­но ви­зна­чи­ли­ся і за­ра­хо­ву­є­мо се­бе до клу­бу чи­та­чів « Дня » .

ФО­ТО ІВА­НА ЛЮБИШ-КІРДЕЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.