«БРАТЕРСТВО АТО»

Як актор-нац­гвар­ді­єць, який став во­лон­те­ром, зняв з дру­зя­ми до­ку­мен­таль­ний фільм про вій­ну

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

« Пря­мо по кур­су пе­ред на­ми ша­хта «До­не­цька», зна­хо­ди­ться у так зва­ній ней­траль­ній зо­ні. За­раз пе­ре­ві­ри­мо — якщо не влу­плять, то все спо­кій­но. — А якщо влу­плять? — То­ді бу­де ду- же хо­ро­ший кадр ( яко­го ми мо­же­мо не по­ба­чи­ти вже». Це — пер­ші сло­ва трей­ле­ра філь­му « Братерство АТО » , над яким пра­цю­ють до­ку­мен­та­лі­сти Ми­ро­слав Гай, Сер­гій Ли­сен­ко та Ко­стян­тин Мо­гиль­ник. Пер­ший — актор, який став нац­гвар­дій­цем, а по­тім — во­лон­те- ром, дру­гий — ре­жи­сер і сце­на­рист, тре­тій — пи­сьмен­ник- ман­дрів­ник. Май­же пів­то­ра ро­ку у них уже своє « братерство » — во­ни їздять на фронт, по­ста­ча­ю­чи во­лон­тер­ську до­по­мо­гу і за­пи­су­ю­чи істо­рії тих, хто від­сто­ює на­ші ру­бе­жі. «Братерство АТО» — це дев’ ять ко­ро­тких істо­рій про вій­ну і оку­па­цію: про ви­бо­ри в зо­ні АТО, про до­бро­воль­ців і нац­гвар­дію, про на­строї під До­не­цьком і бій у Пі­сках, про пе­ре­се­лен­ців і Крим. Але го­лов­не — це істо­рії лю­дей, до яких при­йшла вій­на.

СКРІНШОТ З ФІЛЬ­МУ «БРАТЕРСТВО АТО»

Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.