У не­ді­лю– День Ро­га­то­го Бо­га Бри­та­нії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Хоч би якою хо­ло­дною і не­при­ві­тною зда­ва­ла­ся осінь — во­на за­ли­ша­є­ться мо­єю улю­бле­ною по­рою ро­ку. При­ро­да у цей час спов­не­на не ли­ше гар­мо­ній­них ко­льо­рів та за­го­стре­них пер­шим мо­роз­цем фа­ктур, а й пев­ної мі­сти­чно­сті...

На­пев­но, це спіль­не для всіх від­чу­т­тя. Адже у всіх кра­ї­нах осінь ба­га­та на дав­ні свя­та із ма­гі­чним змі­стом. Ось, на­при­клад, у Ве­ли­ко­бри­та­нії 18 жов­тня й до­сі де­хто від­зна­чає День Ро­га­то­го Бо­га Бри­та­нії. Це ста­ро­дав­нє язи­чни­цьке бо­же­ство, яке опі­ку­є­ться тва­ри­на­ми та ро­сли­на­ми лі­су. Во­но ма­ло ба­га­то імен, та бу­ло ві­до­ме да­ле­ко по­за ме­жа­ми « рі­дних зе­мель » . В Уель­сі йо­го на­зи­ва­ли — Ато, у Він­дзор­сько­му лі­сі — Ер­ні- ми­сли­вець, а іно­ді він мав ім’ я — Цер­нунн, дру­ї­ди ж зва­ли йо­го Ху Га­дерн. Про­те всі ці іме­на по­єд­ну­ва­ла не­змін­на ри­са — оле­ня­чі ро­ги роз­по­ря­дни­ка при­ро­ди.

На­віть у на­ші ча­си в де­яких мі­сце­во­стях Бри­та­нії жи­те­лі ствер­джу­ють, що Ер­ні- ми­сли­вець і до­сі блу­кає лі­сом. Ана честь йо­го свя­та чо­ло­ві­ки, по­де­ку­ди, роз­гу­лю­ють мі­стом із за­крі­пле­ни­ми на го­ло­ві ро­га­ми...

Ро­ги, як на ме­не, ду­же кра­си­вий сим­вол осін­ньо­го лі­су. Окрім бу­кваль­ної асо­ці­а­ції із гра­цій­ни­ми тва­ри­на­ми, во­ни на­га­ду­ють гіл­ки. Адже са­ме во­се­ни ліс «ого­лює» свою ду­шу, і во­на стає схо­жа на гі­л­ля­сті ро­ги­де­ре­ва. Тож, блу­ка­ю­чи се­ред де­рев, ду­же лег­ко уяви­ти, що одне з них — ро­ги лі­со­во­го бо­га, який хо­ва­є­ться під пу­хким ша­ром мо­ху та опа­ло­го ли­стя...

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.