Чо­му «ро­зі­йшли­ся» «1+1 ме­діа» та «Те­ле­кри­ти­ка»?

Оле­ксандр Тка­чен­ко та На­та­лія Лі­га­чо­ва — про те, що за­ва­ди­ло спів­пра­цю­ва­ти да­лі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

РЕ­ЦЕН­ЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОНСИ ПРО­ГРАМ І ФІЛЬ­МІВ ТИ­ЖНЯ

«1+1 ме­діа» та ГО «Те­ле­кри­ти­ка » при­пи­ня­ють спів­пра­цю» — цю но­ви­ну в укра­їн­сько­му ме­діа-се­ре­до­ви­щі за цей ти­ждень не обго­во­рив ли­ше лі­ни­вий. Ая­кщо бу­ти більш то­чним — шеф-ре­да­ктор «Те­ле­кри­ти­ки » На­та­лія Лі­га­чо­ва, яка ство­ри­ла цю ме­діа- пла­тфор­му ще 2001 ро­ку, а до то­го ве­ла одно­ймен­ну ру­бри­ку в га­зе­ті «День», те­пер по­ки­дає пор­тал ра­зом зі сво­єю ко­ман­дою і пра­цює над ство­ре­н­ням но­во­го брен­ду. На­то­мість сайт «Те­ле­кри­ти­ка» та ме­діа- та­бло­їд « Ду­ся » те­пер бу­де на­пов­ню­ва­ти но­ва ко­ман­да від гру­пи «1+1 ме­діа», яка 2006 ро­ку «фі­нан­со­во до­по­мо­гла» про­е­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.