«Оста­н­ня лю­ди­на...» на «плю­сах»

Впер­ше в укра­їн­сько­му те­ле­е­фі­рі — ан­гло­мов­ний се­рі­ал без ду­бля­жу

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Пі­сля за­бо­ро­ни транс­ля­ції ро­сій­ських се­рі­а­лів укра­їн­ський те­ле­ві­зій­ний про­стір по­чав по­тро­ху онов­лю­ва­ти­ся. За­пу­сти­ли­ся в роз­роб­ку но­ві ба­га­то­се­рій­ні ві­тчи­зня­ні про­е­кти, а де­я­кі на­віть всти­гли ви­йти на екра­ни і ви­кли­ка­ти пал­кі дис­ку­сії се­ред гля­да­цько­го се­ре­до­ви­ща. Та «1+1» пі­шов да­лі ніж ство­ре­н­ня вла­сно­го кон­тен­ту. По­чи­на­ю­чи з 24 жов­тня, в ніч із су­бо­ти на не­ді­лю о 00.30 в ефі­рі ка­на­лу «1+1» транс­лю­ва­ти­му­ться ан­гло­мов­ні се­рі­а­ли з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми.

Ідею транс­лю­ва­ти се­рі­а­ли «native language», тоб­то мо­вою ори­гі­на­лу вже пев­ний час обго­во­рю­ва­ли в укра­їн­ських те­ле­ві­зій­них ко­лах. Що­прав­да, біль­ше в кон­текс­ті су­спіль­но­го мов­ни­ка, адже це про­ект со­ці­аль­ний, не рей­тин­го­вий (в умо­вах ві­тчи­зня­ної ау­ди­то­рії). На­то­мість, «Плю­си» ви­рі­ши­ли ри­зи­кну­ти. Пер­шим в ефі­рі з’яви­ться аме­ри­кан­ський по­ста­по­ка­лі­пти­чний ко­ме­дій­ний се­рі­ал The last man on Earth ( « Оста­н­ня лю­ди­на на Зем­лі»). На ка­на­лі та в ме­ре­жі вже з’явив­ся трей­лер, який не тіль­ки ін­три­гує гля­да­чів, а й ці­ка­во обі­грує по­каз се­рі­а­лу ан­глій­ською мо­вою на укра­їн­сько­му те­ле­ба­чен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.