«БРАТЕРСТВО АТО»

Як актор-нац­гвар­ді­єць, який став во­лон­те­ром, зняв з дру­зя­ми до­ку­мен­таль­ний фільм про вій­ну

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

не­у­хиль­но до­три­му­ва­ли­ся пра­ви­ла по­во­дже­н­ня на бо­йо­вих по­зи­ці­ях та при­пи­си вій­сько­вої жур­на­лі­сти­ки. «Зні­ма­ти і ви­кла­да­ти ві­део по­трі­бно так, щоб не зав­да­ти втрат на­шим, — пе­ре­ко­на­ний во­лон­тер. — Якщо лю­ди­на хо­ті­ла вдя­гну­ти Ба­ла­кла­ву, во­на так і ро­би­ла, але пе­ре­ва­жна біль­шість лю­дей го­во­ри­ли смі­ли­во і від­кри­то». Як за­пев­няє до­ку­мен­та­ліст, во­ни ні­ко­ли не ді­ста­ва­ли ка­ме­ру і не зні­ма­ли ни­шком, а ви­клю­чно пі­сля зна­йом­ства з лю­дьми і з їхньо­го до­зво­лу.

«Ми по­ча­ли ман­дру­ва­ти та­кою не­ве­ли­чкою ко­ман­дою в зо­ну АТО, ти­ждень че­рез ти­ждень го­ту­ю­чи гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу вдо­ма і роз­во­зя­чи її фрон­том, — роз­по­від­ає Ми­ро­слав Гай. — Пів­то­ра ро­ку ми отак їзди­ли і зні­ма­ли ма­те­рі­ал. Хо­ті­ли зро­би­ти мас­шта­бну стрі­чку. Але зре­штою зро­зумі­ли, що де­яких хло­пців, яких ми зні­ма­ли, уже не­має в жи­вих. Мі­сця, які ми зні­ма­ли, пе­ре­хо­ди­ли то на наш бік, то їх зно­ву за­во­йо­ву­ва­ли « ЛНР/ ДНР » . Ста­ло ясно, що по­трі­бно щось по­ка­зу­ва­ти вже за­раз, бо, мо­жли­во, за рік цей фільм бу­де ні­ко­му не по­трі­бним».

За рік ге­ро­їзм вій­сько­вих пе­ре­тво­рив­ся на те­ле­ка­на­лах у зви­чай­ну ру­ти­ну. Хо­ча на­справ­ді об­стрі­ли три­ва­ють, але у ЗМІ — у пло­щи­ні ста­ти­сти­ки, смерть від мі­ни вже не спри­йма­є­ться як щось екс­тра­ор­ди­нар­не. По­тро­ху з’яв­ля­ю­ться но­ві Ге­рої Укра­ї­ни, на­віть із офі­цій­ним ста­ту­сом, але чи ба­га­тьох ми зна­є­мо по­і­мен­но, не ка­жу­чи уже про їхні істо­рії? І чи ба­га­тьох пам’ ята­є­мо з тих, хто за­ги­нув? «Ми пер­ші, хто зняв че­чен­ців, які при­їха­ли во­ю­ва­ти за нас, і ге­не­рал, знаменитий по­льо­вий ко­ман­дир, ко­мен­дант обо­ро­ни Гро­зно­го Іса Му­на­єв дав нам ін­терв’ ю — пер­шим в Укра­ї­ні, — на­го­ло­шує Ми­ро­слав Гай. — То­ді це був гу­чний пре­це­дент — ні­хто не знав, що за нас во­ю­ють во­ї­ни з Ічке­рії... Іса Му­на­єв за­ги­нув, як і ба­га­то ін­ших хло­пців».

Щоб збе­рег­ти пам’ять про цих лю­дей, зго­дом до­ку­мен­та­лі­сти по­ча­ли ви­кла­да­ти в Ін­тер­нет невеличкі ци­кли. Це бу­ли ін­терв’ ю з хло­пця­ми з пе­ре­до­вої — бій­ця­ми з Пі­сок, Ста­ни­ці Лу­ган­ської, Оль­хо­ва­тки, ото­че­н­ня. У ка­дрі — пе­ре­се­лен­ці, на­ціо­наль­на гвар­дія, до­бро­воль­ці, пра­вий се­ктор, ЗСУ, во­лон­те­ри, ме­ди­ки... всі, хто по­тра­пив в АТО у тій чи ін­шій ро­лі. «У філь­мі є на­ші фрон­то­ві жар­ти, пі­сні, які ми спів­а­є­мо там, є невеличкі ку­ме­дні сю­же­ти. На­ша зні­маль­на гру­па пев­ною мі­рою пе­ре­тво­ри­ла­ся на ге­ро­їв цьо­го філь­му», — при­га­дує Ми­ро­слав. Ці до­ку­мен­таль­ні ві­део­у­рив­ки « Брат­ства АТО » уже ман­дру­ють сві­том. Їх по­ка­зу­ва­ли в Бо­стон­сько­му уні­вер­си­те­ті, во­ни про­йшли ро­уд-шоу по США, ор­га­ні­зо­ва­не жур­на­лі­ста­ми « Го­ло­су Аме­ри­ки » , а та­кож по­каз у Ге­те­ін­сти­ту­ті в Ні­меч­чи­ні (Ге­те-ін­сти­тут під­три­мав кі­но­про­ект гран­том. — Авт.). За сло­ва­ми до­ку­мен­та­лі­стів, во­ни вже отри­му­ва­ли фе­сти­валь­ні про­по­зи­ції, на­ра­зі ж три­ває пос­т­про­да­кшн філь­му. Прем’ єру анон­су­ють на сі­чень 2016 ро­ку.

— Ге­рої філь­му — це лю­ди, які об’ єд­на­ли­ся за­ра­ди пе­ре­мо­ги Укра­ї­ни над оку­пан­та­ми і по­ста­ви­ли­ся один до одно­го як бра­ти, — під­су­мо­вує Ми­ро­слав Гай. — Го­лов­на ме­та стрі­чки — по­ка­за­ти ка­лей­до­скоп доль лю­дей, які опи­ни­ли­ся в зо­ні АТО. Усі, хто є в ка­дрі, — це або мої зна­йо­мі, або я з ни­ми слу­жив, або по­зна­йо­мив­ся на пе­ре­до­вій. Там є бій­ці, з яки­ми ми ви­хо­ди­ли з ото­че­н­ня в Де­баль­це­во, яких я че­кав в Ар­те­мів­ську з до­по­мо­гою. Всі ці лю­ди щось озна­ча­ють для нас, во­ни так чи іна­кше про­хо­ди­ли че­рез на­ше жи­т­тя. Цей рік був ду­же тяж­ким й істо­ри­чно ва­жли­вим для кра­ї­ни. « Братерство АТО » — один із фра­гмен­тів цьо­го пе­рі­о­ду, який ні ми, ні кра­ї­на за­раз на­віть не в змо­зі оці­ни­ти. Але зро­би­ти це тре­ба.

СКРІНШОТ ФІЛЬ­МУ «БРАТЕРСТВО АТО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.