Наука як ми­сте­цтво

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ма­рія ГЕНИК

Ки­їв­ські сту­ден­ти ство­ри­ли но­вий на­у­ко­во-по­пу­ляр­ний жур­нал

Ви­сад­ка на укра­їн­ську ко­ме­ту, мо­ле­ку­ляр­на ку­хня, принцип ро­бо­ти дро­нів, ви­го­тов­ле­н­ня біо­па­ли­ва, тор­ту­ри му­зи­кою, вплив те­ле­се­рі­а­лів на ма­со­ву сві­до­мість... Про все це йде­ться у пер­шо­му но­ме рі но во го на уко во- по пу ляр но го жур на лу «Куншт». Ви­да­н­ня ство­ри­ли двоє сту­ден­тів Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Шев­чен­ка Ан­ге­лі­на Бе­зне­сюк і Ки­ри­ло Бе­ско­ро­вай­ний. «Куншт» не­що­дав­но пред­ста­ви­ли у Ки­є­ві й Оде­сі.

«На­у­ко­во-по­пу­ляр­ний жур­нал ми ство­ри­ли з двох при­чин: ми справ­ді лю­би­мо на­у­ку і справ­ді лю­би­мо ме­діа. Без на­у­ки нас як на­ції не ста­не швид­ше, ніж без сим­во­лів. Ми хо­че­мо роз­ві­я­ти сте­ре­о­тип, що наука — це ну­дно, що це, як ча­сто ка­жуть, для «за­учок». На­зва «Куншт» ста­ро­укра­їн­ською озна­чає ми­сте­цтво, а ко­рі­н­ням слово йде в ні­ме­цьку. Ми обра­ли са­ме цю на­зву, по-пер­ше, то­му, що ві­ри­мо, що наука — це твор­чий про­цес, і мо­же ви­кли­ка­ти та­кі са­мі по­чу­т­тя за­хо­пле­н­ня, як «Ки­па­ри­си» Ван Го­га або но­ктюр­ни Шо­пе­на. А по-дру­ге, це слово кла­сно зву­чить», — роз­по­від­ає спів­за­снов­ни­ця жур­на­лу Ан­ге­лі­на Бе­зне­сюк.

Осо­бли­ві­стю но­во­го ви­да­н­ня є які­сний друк і від­су­тність ре­кла­ми. Ці­ка­во, що біль­шість ма­те­рі­а­лів про­ілю­стру­ва­ли укра­їн­ські ху­до­жни­ки. Однак у жур­на­лі є й фо­то­гра­фії, се­ред яких — фо­то­ре­пор­таж із та­бо­ру бі­жен­ців у Ке­нії, зня­тий Оле­сею Ма­ку­шен­ко.

«Над пер­шим ви­пу­ском «Кун­шту» пра­цю­ва­ло близь­ко пів­со­тні лю­дей, се­ред яких при­бли­зно рів­на кіль­кість на­у­ков­ців і ми­тців. На­при­клад, Окса­на Пі­вень, кан­ди­дат біо­ло­гі­чних на­ук та спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту мо­ле­ку­ляр­ної біо­ло­гії НАНУ, роз­по­ві­ла про до­слі­дже­н­ня ре­ге­не­ра­ції сер­ця у ми­шей та ри­бок. Ці зна­н­ня зго­дом по­лег­шать від­нов­ле­н­ня сер­ця пі­сля ін­фар­кту. Про­ілю­стру­вав цей ма­те­рі­ал укра­їн­ський ху­до­жник Алєкс Ку­сков.

По­то­чним ста­ном ко­смі­чно­го ту­ри­зму зайняв­ся Бог­дан Ярем­чук, фа­на­тик на­у­ки і ав­тор на­у­ко­во-по­пу­ляр­них ле­кцій, який не­що­дав­но по­вер­нув­ся з га­стро­лей. Про­ілю­стру­ва­ла ма­те­рі­а­ли Ма­рія Про­ко­пен­ко, сту­ден­тка Ба­ден-Вют­тем­берзь­кої кі­но­а­ка­де­мії.

Брен­ден Ко­лінз, спів­за­снов­ник ка­лі­фор­ній­ської сту­дії ди­зай­ну, ве­ли­ко­ду­шно по­да­ру­вав нам ма­люн­ки до стат­ті про шту­чну шкі­ру, на­пи­са­ної Ла­ри­сою Ма­че­вич, та­кож спів­ро­бі­тни­цею НАНУ.

Ми та­кож вдя­чні Ан­то­ну Се­нен­ку, ав­то­ру стат­ті про на­но­те­хно­ло­гії, спів­ро­бі­тни­ку Ін­сти­ту­ту фі­зи­ки НАНУ, який сво­го ча­су зі­брав кру­глий стіл, при­свя­че­ний по­пу­ля­ри­за­ції на­у­ки», — го­во­рить Ан­ге­лі­на Бе­зне­сюк. «Куншт» ви­хо­ди­ти­ме дру­ком раз на два мі­ся­ці. По­ки що йо­го мо­жна при­дба­ти ли­ше че­рез Ін­тер­нет, але за­снов­ни­ки жур­на­лу ве­дуть пе­ре­го­во­ри про роз­по­всю­дже­н­ня ви­да­н­ня у ка­фе і кав’яр­нях. Ба­га­то­го ін­ве­сто­ра у про­е­кту не­має, тож ен­ту­зі­а­сти ви­да­ють жур­нал вла­сни­ми си­ла­ми. Твор­ці ви­да­н­ня спо­ді­ва­ю­ться, що в май­бу­тньо­му «Куншт» ста­не пла­тфор­мою для діа­ло­гу між су­спіль­ством і вче­ни­ми.

ФО­ТО З САЙ­ТА KINOPOISK.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.