Зби­та ре­пу­та­ція

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

о-пер­ше, я не брав ваш глек, по-дру­ге, це був мій глек, а по-тре­тє, я вам йо­го дав­но по­вер­нув». При­бли­зно так ви­гля­дає по­зи­ція рі­зних пред­став­ни­ків ро­сій­ських дер­жав­них ор­га­нів, екс­пер­тів і ЗМІ на­пе­ре­до­дні й пі­сля пу­блі­ка­ції до­по­віді Ра­ди без­пе­ки Ні­дер­лан­дів що­до ка­та­стро­фи ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­га».

Го­лов­ний ви­сно­вок до­по­віді — «Бо­їнг» був зби­тий ра­ке­тою 9М-38 з ком­пле­ксу «Бук». Ра­дбез Ні­дер­лан­дів не на­звав іме­на вин­них, що да­ло під­ста­ву ба­га­тьом ро­сій­ським ко­мен­та­то­рам ра­ді­сно по­ві­до­ми­ти, що в до­по­віді ні­чо­го не­має й до­ка­зів чи­є­їсь про­ви­ни ми не отри­ма­є­мо ні­ко­ли.

Ма­ксим Ко­но­нен­ко в «Изве­сти­ях» від 14.10.2015 пу­блі­кує ста­т­тю «До­ка­зів не бу­де», де по­ві­дом­ляє: «Ми ви­ра­зно ба­чи­мо, що всі щось не до­го­во­рю­ють. А якщо не до­го­во­рю­ють, то ні­хто ні в чо­му не впев­не­ний. А якщо ні­хто ні в чо­му не впев­не­ний, то прав­ди ми ні­ко­ли не ді­зна­є­мо­ся».

Еду­ард Ли­мо­нов у тих же «Изве­сти­ях»: «Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня до­сить ба­наль­ні. Усьо­го ли­ше ствер­джу­є­ться, що ма­лай­зій­ський Boeing був зби­тий ра­ке­тою «Зем­ля — по­ві­тря», ви пу ще ною ком п лек сом « Бук » . Слизь­кі, як ри­би Пів­ні­чно­го мо­ря, во­ни не на­ва­жу­ю­ться все-ж пря­мо зви­ну­ва­ти­ти Ро­сію». Ста­т­тя Ли­мо­но­ва на­зи­ва­є­ться: «А Ні­дер­лан­ди ж які?! От бе­стії!».

Пи­сьмен­ник Ли­мо­нов, як і лю­ди­на з прі­зви­щем Ко­но­нен­ко, ма­буть, ні­ко­ли не змо­жуть зро­зу­мі­ти рі­зни­цю між со­бою й ти­ми, хто звик від­по­від­а­ти за свої сло­ва, між Ро­сі­єю й тим сві­том, де лю­ди до­ро­жать сво­єю ре­пу­та­ці­єю. На­зва­ти Гол­лан­дію «бе­сті­єю» й по­рів­ня­ти ав­то­рів до­по­віді з ри­ба­ми Пів­ні­чно­го мо­ря ду­же лег­ко, для цьо­го тре­ба ли­ше кіль­ка се­кунд, щоб на­ти­сну­ти кіль­ка кла­віш. Для то­го, щоб усу­пе­реч за­пе­кло­му опо­ру ро­сій­ської вла­ди вста­но­ви­ти істи­ну й спро­сту­ва­ти го­ри бре­хні, які ро­сій­ська вла­да й ро­сій­ські ЗМІ на­гро­ма­ди­ли дов­ко­ла ка­та­стро­фи Бо­їн­га, зна­до­би­ло­ся біль­ше ро­ку.

При­га­да­є­мо, як це бу­ло. Це ду­же ва­жли­во за­раз при­га­да­ти, то­му що вмі­н­ня пам’ята­ти ста­но­вить осно­ву ін­сти­ту­ту ре­пу­та­ції. А на­яв­ність цьо­го ін­сти­ту­ту — це одна з най­ва­жли­ві­ших від­мін­но­стей кра­їн За­хо­ду, в яких цей ін­сти­тут діє, від Ро­сії, в якій цьо­го ін­сти­ту­ту не­має.

От­же, гру­день 2014 ро­ку, че­рез п’ять мі­ся­ців пі­сля тра­ге­дії. У всіх ро­сій­ських ЗМІ йде ла­ви­на пу­блі­ка­цій про те, що зна­йде­ні не­с­про­стов­ні до­ка­зи, що «Бо­їнг» збив укра­їн­ський СУ-25, пі­ло­то­ва­ний льо­тчи­ком Во­ло­ши­ним.

Ось «Ком­со­моль­ская прав­да» від 22.12.2014, ве­ли­кий ма­те­рі­ал за під­пи­сом трьох ав­то­рів: Во­ло­ди­ми­ра Сун­гор­кі­на, го­лов­но­го ре­да­кто­ра «КП», Ми­ко­ли Вар­сє­го­ва та Дми­тра Стє­ши­на. Ма­те­рі­ал так і на­зи­ва­є­ться: «Ма­лай­зій­ський «Бо­їнг» збив укра­їн­ський льо­тчик — ка­пі­тан Во­ло­шин». Без най­мен­ших сум­ні­вів, не як гі­по­те­зу, а як аб­со­лю­тно до­ко­на­ний факт ав­то­ри пи­шуть: «У спра­ві ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­га» з’явив­ся «се­кре­тний сві­док», чиї свід­че­н­ня зні­ма­ють усі зви­ну­ва­че­н­ня з опол­че­н­ня та Ро­сії».

І да­лі цей «сві­док», осо­бу й до­сто­вір­ність свід­чень яко­го Во­ло­ди­мир Сун­гор­кін тут же за­свід­чує, мов­ляв, осо­би­сто пе­ре­ві­рив, ві­ри­ти мо­жна на 100%, роз­по­від­ає, що ба­чив, як лі­так СУ-25 ка­пі­та­на Во­ло­ши­на ви­ле­тів з ра­ке­та­ми «по­ві­тря-по­ві­тря», а по­тім по­вер­нув­ся вже без ра­кет. «Льо­тчик був ду­же на­ля­ка­ний», — по­ві­дом­ляє «се­кре­тний сві­док».

Ця ж див­на лю­ди­на, яка при­му­дри­ла­ся «по­ба­чи­ти» й ви­літ лі­та­ка льо­тчи­ка Во­ло­ши­на з ра­ке­та­ми, клас яких роз­гле­ді­ла, і йо­го по­вер­не­н­ня без ра­кет, а по­тім за­свід­чи­ти «пе­ре­ляк ка­пі­та­на Во­ло­ши­на», ще й по­чу­ла фра­зу укра­їн­сько­го льо­тчи­ка: «Він опи­нив­ся не в то­му мі­сці не в той час», що не­с­про­стов­но свід­чи­ла про те, хто са­ме ви­нен у тра­ге­дії.

У цей же час усі новини ро­сій­сько­го ТБ транс­лю­ва­ли свід­че­н­ня мі­сце­вих жи­те­лів, які, за­дер­ши го­ло­ви й при­клав­ши ру­ку «ко­зир­ком» до ло­ба, бо­жи­ли­ся, що ба­чи­ли укра­їн­ський СУ-25, який на їхніх очах ра­ке- тою «по­ві­тря-по­ві­тря» зби­вав ма­лай­зій­ський «Бо­їнг». Не­має жо­дних сум­ні­вів, що як­би їм пред’яви­ли фо­то ка­пі­та­на Во­ло­ши­на, то де­я­кі ба­бу­сі йо­го не­о­дмін­но впі­зна­ли б, що це са­ме він і си­дів у ка­бі­ні СУ-25 і ки­дав­ся ра­ке­та­ми.

За­яви пред­став­ни­ків ро­сій­ської вла­ди ні­чим не від­рі­зня­ли­ся від то­го, що го­во­ри­ли Сун­гор­кін і до­не­цькі ба­бу­сі. Уря­до­ва «Рос­сий­ская га­зе­та» від 24.12.2014 у стат­ті На­та­лії Ко­зло­вої «Сві­док го­во­рив че­сно» по­ві­дом­ляє: «Учо­ра офі­цій­ний пред­став­ник слід­чо­го ко­мі­те­ту РФ Во­ло­ди­мир Мар­кін за­явив, що йо­го ві­дом­ство отри­ма­ло до­ка­зи при­че­тно­сті укра­їн­сько­го вій­сько­во­го лі­та­ка до кра­ху ма­лай­зій­сько­го Boeing-777». І да­лі все той же «та­єм­ний сві­док» роз­по­від­ає те­пер уже у ви­кла­ді офі­цій­но­го пред­став­ни­ка СК РФ Мар­кі­на все те, що ми два дні то­му чи­та­ли в «Ком­со­мол­ці» у Сун­гор­кі­на.

З ті­єї гру­дне­вої бре­хні ми­ну­ло 10 мі­ся­ців. Ви­йшла до­по­відь Ра­дбе­зу Ні­дер­лан­дів, яка по­ста­ви­ла на всіх цих фан­та­зі­ях «се­кре­тних свід­ків», Ра­дбе­зу РФ і да­ле­ко­зо­рих се­лян клей­мо: «ма­я­чня». Як по­чу­ва­ю­ться всі ці бре­ху­ни? Що во­ни за­раз го­во­рять і пи­шуть? Чи ви­ста­чи­ло в ко­го-не­будь з них ро­зу­му й смі­ли­во­сті хо­ча б крізь зу­би про­ці­ди­ти, мов­ляв, по­ми­ло­чка ви­йшла, ви­зна­є­мо?

Ось сьо­го­дні­шня ре­а­кція на до­по­відь гол­ланд­ців «Ком­со­мол­ки». З трьох ав­то­рів ті­єї то­рі­шньої «ка­чки» Во­ло­ди­мир Сун­гор­кін мов­чить, Дми­тро Стє­шин те­пер бре­ше про на­ші успі­хи в Си­рії, а тре­тій «ка­че­чник», Ми­ко­ла Вар­сє­гов опу­блі­ку­вав чу­до­ву ста­т­тю під на­звою: «Опол­чен­ці «Бо­їнг» зби­ли, а слі­ди при­бра­ти за­бу­ли?». У цьо­му чу­до­во­му ма­те­рі­а­лі спів­ро­бі­тник «КП» ви­яв­ляє не­с­про­стов­ні до­ка­зи не­ви­нов­но­сті в тра­ге­дії до­не­цьких бо­йо­ви­ків. Ви­яв­ля­є­ться, мір­кує спів­ро­бі­тник «КП», як­би до­не­цькі зби­ли «Бо­їнг», во­ни б при­хо­ва­ли всі слі­ди сво­го зло­чи­ну, а якщо Ра­дбез Ні­дер­лан­дів зна­йшов до­ка­зи, от­же, бо­йо­ви­ки ні в чо­му не вин­ні.

За ці­єю чу­до­вою ло­гі­кою бу­дья­кі до­ка­зи, що ви­кри­ва­ють зло­чин­ця, тре­ба тлу­ма­чи­ти на йо­го ко­ристь, адже якщо він їх за­ли­шив, а не при­хо­вав, от­же, не­ви­нен. Але тут спра­ва на­віть не в умо­гля­дних кон­стру­кці­ях. У до­по­віді Ра­дбе­зу Ні­дер­лан­дів до­во­лі ба­га­то фа­ктів, які свід­чать про те, що бо­йо­ви­ки «ЛДНР» якраз на­ма­га­ли­ся за­ме­сти слі­ди.

Ось ци­та­ти з до­по­віді СБН: «Фра­гмен­ти улам­ків, зня­ті на ка­ме­ру слід­чи­ми, на яких бу­ли ви­дні про­би­ті отво­ри й кі­птя­ва, зни­кли на той час, ко­ли во­ни (слід­чі. — І.Я.) при­йшли, щоб за­бра­ти їх». Крім то­го в до­по­віді ска­за­но, що по­над 120 ме­та­ле­вих оскол­ків бу­ло зна­йде­но в ті­лі дру­го­го пі­ло­та. Але ко­ли гол­ланд­ські екс­пер­ти пі­зна­ли ті­ло ка­пі­та­на, во­ни ви­я­ви­ли, що вже «був зро­бле­ний йо­го зов­ні­шній і вну­трі­шній огляд з ме­тою ви­да­ли­ти чу­жо­рі­дні ті­ла».

Ко­ток між­на­ро­дно­го роз­слі­ду­ван ня ру ха єть ся дра тів ли во по - віль­но, але не­від­во­ро­тно. Він зми­нає, мов кар­тон­ні ко­роб­ки, всі бре­хли­ві кон­стру­кції, яки­ми спів­у­ча­сни­ки на­ма­га­ю­ться при­хо­ва­ти свій зло­чин. Ро­сій­ська вла­да в па­ні­ці зво­дить но­ві кон­стру­кції бре­хні. Їх на сьо­го­дні три.

Ви­ро­бник «Бу­ків» «Ал­ма­зАн­тей» за день до гол­ланд­ської до­по­віді ви­пу­стив свою «по­пе­ре­джаль­ну до­по­відь», у якій ви­знає, що лі­так зби­тий з «Бу­ку», але ста­рою ра­ке­тою, яка в Ро­сії зня­та з озбро­є­н­ня, а в Укра­ї­ні ви­ко­ри­сто­ву­є­ться. Гол­ланд­ська до­по­відь бре­хню «Ал­ма­зАн­тея» спро­сто­вує, пу­блі­ку­ю­чи знім­ки фра­гмен­тів, які свід­чать, що ра­ке­та но­ва, а от­же, са­ме ро­сій­ська.

Са­му кон­до­ву кон­стру­кцію бре­хні ви­рі­шив від­сто­ю­ва­ти за­сту­пник гла­ви Ро­са­віа­ції Олег Стор­че­вой. У пу­блі­ка­ції «Ін­тер­фа­ксу» Стор­че­вой ви­го­ло­шує: «У нас не­має одно­зна­чних да­них і одно­зна­чних фа­ктів, які б під­твер­джу­ва­ли, що це ра­ке­ти ти­пу «Бук». Ма­буть, пан Стор­че­вой з ті­єї ка­те­го­рії лю­дей, які й сьо­го­дні про­дов­жу­ють ві­ри­ти, що пла­ска зем­ля сто­їть на трьох ки­тах, а поль­ських офі­це­рів у Ка­ти­ні вби­ли не ра­дян­ські спец­слу­жби.

Ще одна «лі­нія обо­ро­ни» бу­ла скон­стру­йо­ва­на за­ві­ду­ва­чем ка­фе­дри між­на­ро­дно­го пра­ва МДІМВ Оле­ксан­дром Ви­ле­гжа­ні­ном. Ця чу­до­ва лю­ди­на, ви­сту­па­ю­чи на за­сі­дан­ні ро­бо­чої гру­пи при Дер­жду­мі, ви­го­ло­си­ла, що ви­нен не той, хто збив лі­так, а той, на чи­їй те­ри­то­рії став­ся зло­чин. Тоб­то, на дум­ку ви­да­тно­го між­на­ро­дно­го юри­ста, про­ви­на за Ба­бин Яр і бло­ка­ду Ле­нін­гра­да від­ни­ні ціл­ком по­кла­да­є­ться на СРСР, а за ви­бух ве­ж­бли­зню­ків — на США.

За ро­ки жи­т­тя в умо­вах си­сте­ми, осно­вою якої є бре­хня, пред­став­ни­ки ро­сій­сько­го по­лі­ти­чно­го, ме­дій­но­го й екс­пер­тно­го спів­то­ва­ри­ства втра­ти­ли най­мен­ше уяв­ле­н­ня про те, що десь жи­т­тя мо­же бу­ти вла­што­ва­не іна­кше. Во­ни всі пе­ре­ко­на­ні, що весь світ бре­ше так са­мо, як це ро­блять во­ни. Не­ми­ну­че до­ве­де­н­ня до кін­ця між­на­ро­дно­го роз­слі­ду­ва­н­ня тра­ге­дії «Бо­їн­га» не змо­же їх пе­ре­ко­на­ти, але зав­дасть ба­га­то при­кро­щів.

Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.