Пів­то­ра ро­ку де­ма­го­гії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Чо­му га­ран­том ди­пло­ма­ти­чних угод мо­же бу­ти ли­ше укра­їн­ська ар­мія

одну до­шку Зброй­ні Си­ли Укра­ї­ни і ар­мію агре­со­ра. Ку­ли­ков не ба­чить між ни­ми жо­дної рі­зни­ці. За йо­го ло­гі­кою, в Поль­щі ви­бо­ри від­бу­ва­ю­ться під ду­ла­ми ав­то­ма­тів поль­ських військ, в Угор­щи­ні — угор­ських, а в США— аме­ри­кан­ських. Ку­ли­ко­ва по­стій­но за­но­сить і йо­го за­ду­шев­ні по­си­день­ки з се­па­ра­ти­ста­ми в До­не­цьку бу­ли аб­со­лю­тно за­ко­но­мір­ни­ми. Ко­ли­шній шеф СБУ ге­не­рал Ігор Смє­шко за­зна­чив, що ми не змо­гли ство­ри­ти силь­ну дер­жа­ву з силь­ною ди­пло­ма­ті­єю (дій­сно, ча­сто ви­ни­кає від­чу­т­тя, що на­ші ди­пло­ма­ти ков­та­ють усе, що їм під­со­ву­ють на пе­ре­мо­ви­нах), по­кар­тав со­ю­зни­ків, ска­зав­ши, що бай­ду­же став­ле­н­ня За­хо­ду до єв­ро­ін­те­гра­цій­них зу­силь Укра­ї­ни впли­ну­ло на дії Ро­сії, її спро­во­ку­ва­ла на на­пад на­ша слаб­кість, слаб­кість Єв­ро­пи і по­лі­ти­чна слаб­кість США. На дум­ку ге­не­ра­ла, як­би ми за­хи­ща­ли­ся в Кри­му, у нас не бу­ло б вій­ни на Дон­ба­сі. Смє­шко вва­жає, що сан­кції впли­ва­ють на Ро­сію, але на від­мі­ну від Єв­ро­пи, Пу­тін сам усе ви­рі­шує і не по­тре­бує узго­джень. Ви­сту­па­ю­чий ля­кав тяж­ки­ми на­слід­ка­ми роз­па­ду Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Це на­га­да­ло, як нам ма­лю­ва­ли апо­ка­лі­пти­чні кар­ти­ни роз­па­ду СРСР (при­га­дай­мо ви­сту­пи Джор­джа Бу­ша­стар­шо­го і Мар­га­рет Те­тчер). Але Ра­дян­ський Со­юз роз­пав­ся до­во­лі спо­кій­но, по­при йо­го ве­ли­че­зний ядер­ний по­тен­ці­ал, в основ­но­му по кор­до­нах со­ю­зних ре­спу­блік. АРФ має всі шан­си без осо­бли­вих екс­це­сів роз­па­сти­ся по кор­до­нах її фе­де­раль­них окру­гів, яких на сьо­го­дні є ві­сім: Пів­ні­чно-За­хі­дний, Цен­траль­ний, Пів­ден­ний, При­волзь­кий, Ураль­ський, Си­бір­ський, Да­ле­ко­схі­дний і Пів­ні­чно-Кав­казь­кий. Во­ни на да­ний мо­мент уже ма­ють свої ре­гіо­наль­ні ке­рів­ні стру­кту­ри: про­ку­ра­ту­ри фе­де­раль­них окру­гів, фе­де­раль­но-окру­жні ор­га­ни МВС і ФСБ, фе­де­раль­но-окру­жні уря­ди і по­ді­бне. Тоб­то, в ра­зі чо­го, змо­жуть узя­ти вла­ду на мі­сцях у свої ру­ки. Між ін­шим, в адмі­ні­стра­тив­но­му сен­сі ці фе­де­раль­ні окру­ги ду­же на­га­ду­ють ко­лиш- ні ра­дян­ські со­ю­зні ре­спу­блі­ки. Ці­ка­во, в Крем­лі сві­до­мо все та­ке пла­ну­ва­ли з фе­де­раль­ни­ми окру­га­ми, чи так ви­йшло са­мо со­бою.

За­вер­шаль­не слово ге­не­ра­ла Смє­шка бу­ло ко­ро­тким і єм­ні­сним: нам по­трі­бно не­гай­но під­си­лю­ва­ти укра­їн­ську ар­мію. Але як це до­не­сти до міз­ків на­ших ке­рів­них бі­зне­сю­ків?

НЕДОВІРА ДО ДИ­ПЛО­МА­ТІЇ

По­лі­то­лог Сер­гій Та­ран по­хва­лив укра­їн­ську ди­пло­ма­тію, але за­зна­чив, що в Укра­ї­ні пі­сля про­ва­лу Бу­да­пешт­ських га­ран­тій сфор­му­ва­ла­ся ве­ли­че­зна недовіра до бу­дья­кої ди­пло­ма­тії. Ага­ран­том ди­пло­ма­ти­чних угод, на йо­го дум­ку, мо­же бу­ти ли­ше укра­їн­ська ар­мія. Що ж, ме­ні як ста­ро­му мі­лі­та­ри­сто­ві, який ні­ко­ли не за­бу­ває слів Ми­ко­ли Мі­хнов­сько­го «Вій­сько, — це пра­во на­ції на існу­ва­н­ня» при­єм­но чу­ти та­кі за­яви від на­ших лі­бе­раль­них по­лі­то­ло­гів. Ана­лі­тик Оле­ксандр Су­шко ви­сло­вив­ся в то­му сен­сі, що в су­спіль­стві на­ро­стає по­ля­ри­за­ція і агре­сив­на недовіра до вла­ди. Лю­ди по­вер­та­ю­ться з вій­ни. Во­ни ба­чи­ли зна­че­н­ня си­ли. Щось мо­же пе­ре­не­сти­ся з Дон­ба­су до Ки­є­ва. Су­шко ви­сло­вив по­бо­ю­ва­н­ня за до­лю ни­ні­шньо­го ще не пов­ні­стю збан­кру­ті­ло­го по­лі­ти­чно­го кла­су Укра­ї­ни... Та хай він зги­не, щоб я пе­ре­жи­вав за йо­го до­лю, ме­ні Укра­ї­ну шко­да, а не цих зло­ді­їв і зра­дни­ків!

У Пав­ла Ку­же­є­ва на «112 Укра­ї­на» на­ро­дний де­пу­тат, гла­ва ко­мі­те­ту ВР з між­на­ро­дних сто­сун­ків Ган­на Го­пко ді­ли­ла­ся сво­їм ба­че­н­ням те­пе­рі­шньо­го мо­мен­ту. Зокре­ма, озву­чу­ва­ла своє ко­рон­не ре­че­н­ня про без­аль­тер­на­тив­ність Мін­сько­го фор­ма­ту, цьо­го ра­зу во­на з’яви­ла­ся в та­кій ре­да­кції: «У Пу­ті­на не­має аль­тер­на­ти­ви ви­ко­нан­ню Мін­ських угод». Ая з жа­хом по­ду­мав: а ра­птом Пу­тін, на від­мі­ну від па­ні Го­пко, не знає, що в ньо­го не­має аль­тер­на­ти­ви? І то­ді він мо­же за­ли­ши­ти свої вій­ська на Дон­ба­сі під ви­гля­дом освя­че­ної Мін­ськом «на­ро­дної мі­лі­ції», мо­же при­єд­на­ти до РФ ча­сти­ну Лу­ган­ської обла­сті (ту, що ра­ні­ше вхо­ди­ла до скла­ду зе­мель Все­ве­ли­ко­го вій­ська Дон­сько­го), мо­же за­мо­ро­зи­ти кон­флікт і по­ві­си­ти свої «бан­ту­ста­ни» на шию дер­жав­но­му бю­дже­то­ві Укра­ї­ни. Справ­ді, у ньо­го ва­рі­ан­тів ба­га­то. Па­ні Го­пко роз­по­ві­ла про свої по­бо­ю­ва­н­ня що­до мо­жли­вої вну­трі­шньої де­ста­бі­лі­за­ції в Укра­ї­ні. Але дже­ре­лом та­кої сьо­го­дні в най­біль­шій мі­рі ви­сту­па­ють пред­став­ни­ки «ро­ше­нів­ської» вла­ди. Пів­то­ра ро­ки де­ма­го­гії за­мість ре­форм, жо­дних кро­ків для на­ве­ден­ню ла­ду в су­до­вій си­сте­мі, в про­ку­ра­ту­рі (є за­яви, не ви­дно змін), со­ці­аль­на по­лі­ти­ка — су­ціль­ний на­ступ на жит­тє­ві ін­те­ре­си тру­дя­щих, бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю — ка­ри­ка­ту­ра. Все це ство­рює ко­ло­саль­не вну­трі­шнє на­пру­же­н­ня в кра­ї­ні. Не знаю, які зві­ти кла­дуть на стіл пре­зи­ден­то­ві при­двор­ні со­ціо­ло­ги, але тем­пе­ра­ту­ра в со­ці­аль­но­му «ка­за­ні» не­стрим­но зро­стає. Спо­ді­ва­ю­ся, що па­ні Го­пко за­кли­нає не ли­ше ма­си, але й чин­ну вла­ду, не роз­гой­ду­ва­ти «чо­вен». Бо са­ме вла­да де­ста­бі­лі­зує си­ту­а­цію най­біль­ше...

По­трі­бно че­сно зі­зна­ти­ся са­мим со­бі, що 2014 ро­ку нас чер­го­вий раз ошу­ка­ли ті осо­би, яким ми ма­ли не­обе­ре­жність по­ві­ри­ти. Це тра­гі­чна по­мил­ка. Але по­мил­ки по­трі­бно ви­прав­ля­ти, іна­кше — без­ви­хідь і без­на­дій­ність. Аво­жді, при­йшов­ши до ва­же­лів управ­лі­н­ня, не­гай­но від­мо­ви­ли­ся ви­ко­ну­ва­ти про­гра­му Май­да­ну. Олі­гар­хи зно­ву ошу­ка­ли су­спіль­ство і в цьо­му осно­ва всіх бід су­ча­сно­го укра­їн­сько­го со­ці­у­му.

На Цен­траль­но­му ка­на­лі змі­стов­но спіл­ку­ва­ли­ся ко­ли­шній мі­ністр ЖКГ Оле­ксій Ку­че­рен­ко і ві­до­мий спор­тив­ний ко­мен­та­тор Ва­лен­тин Щер­ба­чов. Остан­ній роз­по­вів, що якийсь бо­єць Нац­гвар­дії йо­му опо­вів, що най­кра­щу те­хні­ку, най­су­ча­сні­ше озбро­є­н­ня да­ють до тих під­роз­ді­лів НГ, яка не на пе­ре­до­вій. Го­ту­ю­ться до вну­трі­шньо­го ви­бу­ху? Так уже го­ту­ва­ли­ся. За Яну­ко­ви­ча... Спів­бе­сі­дни­ки ді­йшли ці­ка­во­го ви­снов­ку: по­трі­бно зна­йти без­кров­ний ва­рі­ант пе­ре­за­ван­та­же­н­ня вла­ди...

Ігор ЛОСЄВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.