Чо­му «ро­зі­йшли­ся» «1+1 ме­діа» та «Те­ле­кри­ти­ка»?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Оле­ксандр Тка­чен­ко та На­та­лія Лі­га­чо­ва — про те, що за­ва­ди­ло спів­пра­цю­ва­ти да­лі

«ме­діа-спіль­но­ті» йо­го сьо­го­дні­шня ра­ди­каль­на по­лі­ти­ка, зокре­ма й у ме­діа-сфе­рі, як-от від­ро­дже­н­ня в ін­фор­ма­цій­но­му «по­ряд­ку ден­но­му» спра­ви Ге­ор­гія Гон­га­дзе, чо­мусь не зу­стрі­чає ро­зу­мі­н­ня. — Авт.). То­му ми ви­рі­ши­ли іні­ці­ю­ва­ти пе­ре­го­во­ри про те, яким чи­ном ми мо­же­мо «ро­зійти­ся». Пе­ре­го­во­ри три­ва­ли кіль­ка мі­ся­ців і в ре­зуль­та­ті бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня про ви­хід усі­єї ко­ман­ди з пор­та­лу і ство­ре­н­ня но­во­го про­е­кту. У нас не бу­ло жо­дних прин­ци­по­вих роз­хо­джень у по­гля­дах, йшло­ся про обмін брен­да­ми — на­шій ко­ман­ді за­ли­ши­ти бренд «Те­ле­кри­ти­ка», оскіль­ки це бу­ло мо­їм осо­би­стим вкла­дом, а «1+1 ме­діа» — бренд «Ду­сі». Але згі­дно з уста­вом для цьо­го по­трі­бна бу­ла зго­да обох сто­рін, «1+1 ме­діа» не по­го­ди­ли­ся, на що юри­ди­чно ма­ли пра­во. Ду­маю, те­пер сайт «Те­ле­кри­ти­ки» бу­де більш зо­се­ре­дже­ний на ме­діа як бі­зне­сі, а ми у но­во­му про­е­кті про­дов­жи­мо за­йма­ти­ся те­ма­ми сво­бо­ди сло­ва, за­хи­сту прав жур­на­лі­стів, кри­ти­ки ме­діа-про­ду­кту. Ду­маю, мі­сця ви­ста­чить усім, — під­су­мо­вує На­та­лія Лі­га­чо­ва.

А ОТ У ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НО­ГО ДИ­РЕ­КТО­РА «1+1 МЕ­ДІА» ОЛЕ­КСАН­ДРА ТКАЧЕНКА — СВОЄ БА­ЧЕ­Н­НЯ СИ­ТУ­А­ЦІЇ

— Ми про­ве­ли ра­зом до­ста­тньо три­ва­лий від­ти­нок ча­су і пе­ре­жи­ли скла­дні ча­си, зокре­ма й прав­лі­н­ня Яну­ко­ви­ча, — ко­мен­тує Оле­ксандр Тка­чен­ко. — Вва­жаю, що це нор­маль­ний про­цес, ко­ли лю­ди, які дов­гий час про­пра­цю­ва­ли ра­зом, хо­чуть по­пра­цю­ва­ти окре­мо. На­ше з На­та­лею Лі­га­чо­вою ба­че­н­ня подаль­шо­го роз­ви­тку про­е­кту від­рі­зня­лось, у ко­жно­го був свій під­хід. Ми, на­сам­пе­ред як ме­дій­на ком­па­нія, бу­ли за­ці­кав­ле­ні в пе­ре­за­пу­ску цьо­го про­е­кту уже з ін­шою ко­ман­дою. Як тіль­ки бу­де­мо го­то­ві, пред­ста­ви­мо про­ект онов­ле­них «Те­ле­кри­ти­ки» і «Ду­сі». Що­до ау­ди­то­рії, то у «Те­ле­кри­ти­ки» во­на до­ста­тньо ні­ше­ва. У нас є ідеї, що ми ро­би­ти­ме­мо вра­хо­ву­ю­чи цей аспект, але про пла­ни роз­по­ві­мо де­що пі­зні­ше. Амай­бу­тнє «Те­ле­кри­ти­ки» ба­чу успі­шним.

Що­до слів На­та­лії Лі­га­чо­вої «пі­сля Май­да­ну Ігор Ко­ло­мой­ський став актив­но за­йма­ти­ся по­лі­ти­чною ді­яль­ні­стю, а для будь-яко­го екс­пер­та, хоч яка б то бу­ла прив’яз­ка до чи­ї­хось по­лі­ти­чних ін­те­ре­сів, ре­пу­та­цій­но не ви­гі­дна», то це ви­бір ли­ше На­та­лії, оскіль­ки ні­хто ні­ко­ли не втру­чав­ся в ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку. Це її пра­во. Я так не вва­жаю, — ви­слов­лю­є­ться ген­ди­ре­ктор «1+1 ме­діа».

На­ра­зі три­ва­ють пе­ре­го­во­ри з до­но­ра­ми для фі­нан­су­ва­н­ня но­во­го про­е­кту ГО «Те­ле­кри­ти­ки». Ар­хів до 2007 ро­ку ГО «Те­ле­кри­ти­ка» пе­ре­не­се на но­ву пла­тфор­му, а от усі на­сту­пні на­пра­цю­ва­н­ня, окрім тих, які бу­ли ство­ре­ні на гран­то­ві ко­шти, за­ли­ша­ться у вла­сно­сті «1+1 ме­діа».

У ме­діа-ту­сов­ці всі на­тя­ка­ють на «по­лі­ти­чні аспе­кти», хо­ча роз­хо­дже­н­ня в по­гля­дах між вла­сни­ком ЗМІ та йо­го ре­да­кто­ром для укра­їн­сько­го рин­ку — не но­вин­ка. І на­віть те, що іде­о­ло­ги та за­снов­ни­ки в пев­ний мо­мент по­ки­да­ють свої про­е­кти, а їх подаль­шим роз­ви­тком за­йма­ю­ться вла­сни­ки, — не є без­пре­це­ден­тною по­ді­єю. Ін­ве­сто­ри, як і гран­то­дав­ці, хо­чуть ба­чи­ти від­обра­же­н­ня сво­їх цін­но­стей у ре­а­лі­зо­ва­них про­е­ктах. Ко­ли цьо­го не від­бу­ва­є­ться — шля­хи ор­га­ні­за­цій роз­хо­дя­ться. Ко­лись у ін­терв’ю «Дню» жур­на­ліст-роз­слі­ду­валь­ник Ігор Кол­ту­нов ска­зав: «Усі ми ро­зу­мі­є­мо вну­трі­шній ме­ха­нізм на­шо­го те­ле­ві­зій­но­го рин­ку. Хтось зні­має про одних, хтось — про ін­ших. У цьо­му є пев­ний ба­ланс ду­мок. Ось та­ка у нас сар­мат­ська де­мо­кра­тія». Те­пер на укра­їн­сько­му рин­ку бу­дуть дві «Те­ле­кри­ти­ки» і, мо­жли­во, «ба­ланс ду­мок» від­но­ви­ться. Ан­на СВЕНТАХ, «День»

НА­ТА­ЛІЯ ЛІ­ГА­ЧО­ВА

ОЛЕ­КСАНДР ТКА­ЧЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.