«Мо­на­стир дзе­ну» на тлі ре­кла­ми

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

14 жов­тня в ки­їв­ській га­ле­реї « Ка­рась » від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція виставки ужго­род­сько­го ми­тця Ро­бер­та Сал­ле­ра « Жов­та се­рія » . Сти­лі­сти­чно во­на близь­ка до кла­си­чно­го поп-ар­ту і при­свя­че­на не­зви­чай­ній хво­ро­бі, ксан­то­псії, при якій лю­ди­на ба­чить ре­аль­ність у жов­то­му ко­льо­рі.

До «жов­то­го сві­ту» Ро­берт Сал­лер пе­ре­ніс обра­зи зна­ме­ни­тих кар­тин не­да­ле­ко­го ми­ну­ло­го, від­тво­рив­ши їх чор­ною лі­ні­єю на іде­аль­но­му, на­си­че­но­му, як сік, жов­то­му тлі. Тут і Ама­део Мо­ді­лья­ні, і ка­та­лон­ський сюр­ре­а­ліст Жу­ан Мі­ро, і су­ча­сний аме­ри­кан­ський «кит» поп-ар­ту Джа­спер Джонс, і ба­га­то ін­ших.

— Ця ви­став­ка, крім усьо­го ін­шо­го, ні­би про­ду­ває при­мі­ще­н­ня і на­шу сві­до­мість жов­тим ко­льо­ром, — ска­зав на від­крит­ті га­ле­рист Єв­ген Ка­рась. — На тлі ви­сна­жли­вих ін­фор­ма­цій­них по­то­ків, ре­кла­ми, яка щось від нас ви­ма­гає, тут ми ма­є­мо та­кий со­бі дзе­нів­ський мо­на­стир на три ти­жні. Що ж, ко­жен про­ект Ро­бер­та Сал­ле­ра — це ін­три­га, ство­ре­на на ме­жі кон­це­пту­а­лі­зму.

«Про­ду­ва­н­ня при­мі­ще­н­ня» ви­гля­дає зов­сім не ви­пад­ко­вою ме­та­фо­рою. Адже по­вто­рю­ва­не ар­хе­ти­пі­чне по­єд­на­н­ня жов­то­го з чор­ним на­бли­жає ви­став­ку до су­то ди­зай­нер­сько­го ви­мі­ру, грає біль­ше з про­сто­ром, аніж на рів­ні окре­мих ро­біт. То­му, мо­жли­во, по­ту­жні­ший есте­ти­чний ефект ви­ни­кає, ко­ли роз­див­ля­ти­ся ви­став­ку тро­хи на від­ста­ні та ці­лі­сно-ди­на­мі­чно. Олег КОЦАРЕВ

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ЗАКЛЕЦЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.