ДУ­ЕТ

Den (Ukrainian) - - Культура - На­та­лія СЕМЕНЕНКО, му­зи­ко­зна­вець

Ко­ли на афі­шах з’яв­ля­є­ться ім’я Та­ра­са Штон­ди, по­спі­шай при­дба­ти кви­тки за­зда­ле­гідь, адже ви­сту­пи цьо­го ти­ту­ло­ва­но­го ба­са зав­жди за­про­гра­мо­ва­ні на ан­шлаг. І ни­ні­шній трі­ум­фаль­ний кон­церт у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії не став ви­ня­тком. Про­гра­ма ка­мер­них тво­рів під­го­тов­ле­на спів­а­ком до двох юві­ле­їв ви­да­тних ма­е­стро (175-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня Пе­тра Чай­ков­сько­го та 100річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня Ге­ор­гія Сви­ри­до­ва). У ве­чо­рі бра­ли участь ко­ле­ги спів­а­ка — Су­сан­на Ча­хо­ян і Те­тя­на Га­ні­на — та кон­цер­тмей­стер На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни Ана­ста­сія Тітович — по­стій­ний штон­дів­ський пар­тнер на кон­цер­тних май­дан­чи­ках Укра­ї­ни та за­ру­біж­жя впро­довж остан­ньо­го де­ся­ти­лі­т­тя.

Во­дно­час за сво­їм мас­шта­бом кон­церт ви­да­тно­го ар­ти­ста якось не­по­мі­тно й пе­ре­кон­ли­во пе­ре­ріс ка­мер­ний фор­мат, оскіль­ки три­вав май­же три го­ди­ни. І впро­довж усьо­го цьо­го ча­су пі­сля ко­жно­го ви­хо­ду на сце­ну Т. Штон­ди та за­про­ше­них ним спів­а­чок зал ви­бу­хав ова­ці­я­ми. Адже спі­вак на­ле­жить до ті­єї не­чи­слен­ної ка­те­го­рії уні­вер­саль­них ар­ти­стів, які з одна­ко­вою ху­до­жньою пе­ре­кон­ли­ві­стю ви­ко­ну­ють і про­від­ні мас­шта­бні ге­ро­ї­ко-дра­ма­ти­чні опер­ні пар­тії сві­то­во­го ре­пер­ту­а­ру — ца­ря Бо­ри­са, Пі­ме­на, До­сі­фея ( « Бо­рис Го­ду­нов » , « Хо­ван­щи­на » М. Му­сорг­сько­го), Та­ра­са Буль­би (одно­ймен­на опе­ра М. Ли­сен­ка), Ко­ро­ля Фі­лі­па, Ве­ли­ко­го ін­кві­зи­то­ра, За­ха­рії («Дон Кар­лос», «На­бук­ко» Дж. Вер­ді), Ко­ро­ля Ре­не («Іо­лан­та» П. Чай­ков­сько­го) то­що, та успі­шно озву­чу­ють рі­зно­ма­ні­тний ка­мер­ний ре­пер­ту­ар, що ви­ма­гає осо­бли­во тон­кої, фі­лі­гран­ної ро­бо­ти со­лі­ста над во­каль­ною пар­ті­єю ро­ман­су чи пі­сні під фор­те­пі­ан­ний су­про­від. І не­рід­ко опер­ним спів­а­кам, які при­зви­ча­ї­ли­ся до не­об­хі­дно­сті по­ту­жно­го на­пов­не­н­ня зву­ча­н­ням сво­го го­ло­су ве­ли­ко­го за­лу, пе­ре­кри­ва­ю­чи ди­на­мі­ку сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру, за­ли­ша­ю­чись на кон­цер­тно­му май­дан­чи­ку сам-на-сам із ка­мер­ною ау­ди­то­рі­єю, бу­ває не­про­сто зна­йти пра­виль­ну, до­вір­ли­ву, ін­то­на­цію спіл­ку­ва­н­ня зі слу­ха­чем. Зна­ме­ни­ті ро­ман­си Чай­ков­сько­го «Мы си­де­ли с то­бой» (вір­ші Л. Рат­га­у­за), «Средь шум­но­го ба­ла», «Се­ре­на­да Дон Жу­а­на» (вір­ші О. Тол­сто­го), «День ли ца­рит» (вір­ші О. Апу­хті­на) — ці пер­ли­ни ка­мер­ної во­каль­ної лі­ри­ки XIX ст., де в цен­трі ува­ги ком­по­зи­то­ра і ви­ко­нав­ця — скла­дний і вра­зли­вий світ ін­тим­них пе­ре­жи­вань (тут і спо­га­ди про ми­ну­ле ко­ха­н­ня, і за­пі­зні­ле ка­я­т­тя, й ек­ста­ти­чне освід­че­н­ня у сво­їх по­чу­т­тях до при­ро­ди й ко­ха­ної ) у на­тхнен­но­му ви­ко­нан­ні Та­ра­са Штон­ди та Ана­ста­сії Тітович ви­кли­ка­ли шквал опле­сків вдя­чних слу­ха­чів. Тем­браль­но на­си­че­ний, гли­бо­кий і пла­сти­чний го­лос спів­а­ка від­тво­рив най­мен­ші по­ру­хи ду­шев­них пе­ре­жи­вань ге­ро­їв ро­ман­со­вої лі­ри­ки Чай­ков­сько­го. У ди­во­ви­жно­му емо­цій­но­му злит­ті го­ло­су й фор­те­пі­ан­но­го су­про­во­ду во­каль­ні ше­дев­ри Чай­ков­сько­го зна­йшли своє аде­ква­тне вті­ле­н­ня, за­ся­я­ли но­ви­ми бар­ва­ми. Та, ма­буть, най­більш пе­ре­кон­ли­во роз­крив­ся та­лант спів­а­ка в дру­го­му від­ді­лен­ні кон­цер­ту, де про­зву­ча­ли тво­ри осо­бли­во близь­ко­го йо­му по ду­ху ком­по­зи­то­ра Ге­ор­гія Сви­ри­до­ва, а «кер­мо» бу­ло в ру­ках чу­до­во­го кон­церт­мей­сте­ра Ана­ста­сії Тітович, яка не тіль­ки ста­ла не­змін­ною уча­сни­цею всіх но­ме­рів, май­стер­но аком­па­ну­ю­чи і Су­сан­ні Ча­хо­ян, і Те­тя­ні Га­ні­ній, а й про­де­мон­стру­ва­ла ви­со­кий рі­вень про­фе­сій­ної до­ско­на­ло­сті як соль­на пі­а­ніс­тка. У її ви­тон­че­ній ін­тер­пре­та­ції про­зву­чав Вальс Г. Сви­ри­до­ва із му­зи­ки до по­ві­сті «За­ме­тіль» О. Пу­шкі­на, «На трій­ці» («Ли­сто­пад») з ци­клу «По­ри ро­ку» Чай­ков­сько­го та над­скла­дне пе­ре­кла­де­н­ня для фор­те­пі­а­но Ан­дан­те з йо­го ба­ле­ту «Лу­скун­чик», зро­бле­не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.