Фе­сти­валь му­зи­ки Ва­ле­тни­на Силь­ве­стро­ва в Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Куль­ту­ра -

17 жов­тня в До­мі осві­ти і куль­ту­ри «Май­стер Клас» лу­на­ти­муть «му­звір­ші без слів»

Як роз­ка­за­ли ор­га­ні­за­то­ри, Фе­сти­валь му­зи­ки Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва — по­дія ін­спі­ро­ва­на по­явою уні­каль­но­го про­е­кту «Ба­га­те­лі» (як ви­зна­чає їх Ва­лен­тин Силь­ве­стров, це «му­зи­чні вір­ші без слів) — му­зи­чних тво­рів на п’яти ком­пакт-ди­сках у ви­ко­нан­ні ав­то­ра. Це пов­не ви­да­н­ня «епо­су» Ва­лен­ти­на Ва­си­льо­ви­ча, що по­ба­чи­ло світ зав­дя­ки укра­їн­сько­му ви­дав­ни­цтву «Дух і Лі­те­ра» (упер­ше 21 цикл му­зи­чних тво­рів пред­став­ле­но в му­зи­чно­му фор­ма­ті).

— «Ба­га­те­лі» — це му­зи­чні зер­ня­та но­вих псал­мів, во­ни ви­во­дять їх із за­мкне­но­сті в зо­ні са­краль­но­го й по­вер­та­ють у ко­ло люд­сько­го жи­т­тя (по той бік про­ти­став­ле­н­ня са­краль­не — про­фан­не), ка­же Ко­стян­тин СІ­ГОВ, ди­ре­ктор ви­дав­ни­цтва «Дух і Лі­те­ра». — Му­зи­ка са­ма зби­рає їхню зер­ни­ну до зер­ни­ни. Пе­ре­не­се­н­ня ува­ги на ці му­зи­чні зер­на ве­де до по­до­ла­н­ня роз­ри­ву між «пі­сня­ми. Які спів­а­є­мо», з одно­го бо­ку, та псал­ма­ми — з дру­го­го».

Пер­ший кон­церт Фсти­ва­лю му­зи­ки Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва пред­ста­вить ба­га­то­гран­ність та­лан­ту ком­по­зи­то­ра — від йо­го во­каль­них ком­по­зи­цій, фор­те­пі­ан­них тво­рів до екс­пе­ри­мен­тів із рі­зни­ми ка­мер­ни­ми ін­стру­мен­таль­ни­ми скла­да­ми, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. В одно­му кон­цер­ті об’єд­на­ю­ться кра­щі укра­їн­ські ви­ко­нав­ці, чия твор­чість осо­бли­вим чи­ном пов’яза­на з де­лі­ка­тним про­чи­та­н­ням тво­рів ком­по­зи­то­ра. Про­гра­ма бу­де пред­став­ле­на в осо­бли­вій ка­мер­ній атмо­сфе­рі, адже му­зи­ка В.В.Силь­ве­стро­ва ви­ма­гає ви­тон­че­но­го, обе­ре­жно­го до­тор­ку не ли­ше му­зи­кан­та­ви­ко­нав­ця, а й слу­ха­ча-спів­ро­змов­ни­ка. На­сту­пні чо­ти­ри кон­цер­ти пред­став­лять на сце­ні До­му осві­ти та куль- ту­ри «Май­стер клас» окре­мі про­гра­ми уча­сни­ків фе­сти­ва­лю. Ор­га­ні­за­то­ри за­пла­ну­ва­ли до­лу­чи­ти до уча­сті й за­кор­дон­них ви­ко­нав­ців. У ПРО­ГРА­МІ: Кон­церт (по­ча­ток о 17.00). Ін­стру­мен­таль­на ча­сти­на: «Мит­тє­во­сті Мо­цар­та» для фор­те­пі­ан­но­го тріо у ви­ко­нан­ні Дми­тра Та­ван­ця (ро­яль), Ма­рі­а­ни Скри­пи (скри­пка), Зол­та­на Ал­ма­ші (ві­о­лон­чель); дві еле­гії пам’яті В. Су­слі­на у ви­ко­нан­ні Зол­та­на Ал­ма­ші (ві­о­лон­чель); « Ме­ло­дії мит­тє­во­стей » - 2: «Три­птих» три ци­кла для скри­пки і фор­те­пі­а­но, чо­ти­ри «Ба­га­те­лі» (при­свя­та Гер­ма­ну Са­фо­но­ву) у ви­ко­нан­ні Ва­ле­рія Ма­тю­хі­на (ро­яль), Бо­г­да­ни Пів­нен­ко (скри­пка);

три п’єси: 1-2 «Мит­тє­во­сті Мо­цар­та», «Мит­тє­во­сті осе­ні»; Рі­здвя­ні при­свя­ти; При­свя­та Р. Шу­ма­ну, При­свя­та Ф. Лі­сту у ви­ко­нан­ні Єв­ге­на Мо­то­рен­ка (ро­яль); «Іко­на» для струн­но­го квар­те­ту у ви­ко­нан­ні твор­чої май­стер­ні Ми­ро­сла­ви Ко­то­ро­вич Ар­те­Хат­та;

три мит­тє­ві валь­си для ар­фи й скри­пки, тв. 278.: «Ми­ро­сла­ві Ко­то­ро­вич», «... На­та­лії Кметь», «...Бо­го­да­ру Ко­то­ро­ви­чу» у ви­ко­нан­ні На­та­лії Кметь (ар­фа), Ми­ро­сла­ви Ко­то­ро­вич (скри­пка).

Во­каль­на ча­сти­на (у ви­ко­нан­ні Ін­ни Га­ла­тен­ко (со­пра­но), Олег Бе­збо­родь­ко (ро­яль):

прем’єра: дві пі­сні: «Все упо­ва­ніє моє...» на сло­ва Т. Шев­чен­ка та «Еле­гія» на сло­ва П. Ти­чи­ни;

прем’єра: дві пі­сні: «По­став­лю ха­ту і кім­на­ту...» на сло­ва Т. Шев­чен­ка та «Па­сто­раль» на сло­ва П. Ти­чи­ни; «Про­щай» на сло­ва Дж. Кі­тса у пе­ре­кла­ді С. Кру­ті­ко­ва;

прем’єра: «Смерть По­эта» на сло­ва М. Лер­мон­то­ва; «Пою, ко­гда ду­ша...» на сло­ва О. Ман­дель­шта­ма.

Пре­зен­та­ція ци­клу ци­клів «Ба­га­те­лі» (По­ча­ток о 19.30)

З уча­стю Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва від­бу­де­ться офі­цій­на пре­зен­та­ція ци­клу ци­клів «Ба­га­те­лі». Мо­де­ра­тор — Ле­о­нід Фін­берг.

Ви­став­ка ро­біт Бо­ри­са Єгі­а­за­ря­на (з 17.00)

Ві­зу­аль­ну на­стро­є­ву істо­рію му­зи­чних обра­зів ма­е­стро Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва під­три­му­ють ро­бо­ти ма­е­стро ви­тон­че­них ху­до­жніх обра­зів Бо­ри­са Єгі­а­за­ря­на. Ху­до­жник у та­кий спо­сіб ви­сло­вить вла­сне за­хо­пле­н­ня му­зи­кою Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.