«Пі­сен­не ди­во Укра­ї­ни – Ма­ру­ся Чу­рай та її до­ба»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Під та­кою на­звою в Му­зеї кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни від­кри­то ви­став­ку, при­свя­че­ну 390-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня ле­ген­дар­ної по­е­те­си

Як ві­до­мо, зна­ме­ни­та пол­тав­ська ко­за­чка Ма­ру­ся Чу­рай є ав­то­ром пі­сень «За­світ ста­ли ко­за­чень­ки», «Ві­ють ві­три, ві­ють буй­ні», «Ой не хо­ди, Гри­цю» та ін­ших, які ста­ли пі­сен­ни­ми сим­во­ла­ми Укра­ї­ни. На ви­став­ці екс­по­ну­ють ра­ри­те­тні ви­да­н­ня ХІХ— ХХ стст.: пер­шо­дже­ре­ла О. Ша­хов­сько­го, О. Шкля­рев­сько­го, Г. Бо­ра­ков­сько­го, ча­со­пи­си, на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня Н. Бан­тиш-Ка­мен­сько­го, М. Ко­сто­ма­ро­ва, М. Ма­кси­мо­ви­ча, П. Жи­те­цько­го, К. Кві­тки, М. Риль­сько­го, В. Яре­мен­ка, П. Одар­чен­ка; ху­до­жні тво­ри рі­зних жан­рів за­ру­бі­жних і су­ча­сних ав­то­рів, книж­ки зби­ра­чів укра­їн­ської на­ро­дно-пі­сен­ної твор­чо­сті, мі­ні­а­тюр­ні ви­да­н­ня пі­сень, етно­гра­фі­чні ма­те­рі­а­ли.

Ек­спо­зи­ція по­бу­до­ва­на на осно­ві фон­до­вих ко­ле­кцій Му­зею кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ної бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни ім. В. І. Вер­над­сько­го, Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Г. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни, Бі­бліо­те­ки ім. О. Оль­жи­ча, На­ціо­наль­ної істо­ри­чної бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни, Ін­сти­ту­ту укра­їн­ської ар­хе­о­гра­фії та дже­ре­ло­знав­ства ім. М. С. Гру­шев­сько­го та при­ва­тних ко­ле­кцій.

На від­крит­ті виставки ві­до­ма актри­са Ла­ри­са Хо­ро­лець пред­ста­ви­ла свою мі­ні-ви­ста­ву, яку по­ста­ви­ла за мо­ти­ва­ми істо­ри­чно­го ро­ма­ну Лі­ни Ко­стен­ко «Ма­ру­ся Чу­рай. Спо­відь » . А по­пу­ляр­ні ко­за­цькі пі­сні та пі­сні са­мої М. Чу­рай лу­на­ли у ви­ко­нан­ні Та­ра­са Ком­па­ні­чен­ка і гур­ту «Хо­рея Ко­за­цька», по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФО­ТО З САЙ­ТА LIVEJOURNAL.COM

ОБРАЗ ЗНА­МЕ­НИ­ТОЇ ПОЛ­ТАВ­СЬКОЇ КОЗАЧКИПОЕТЕСИ МАРУСІ ЧУ­РАЙ НАДИХАВ БА­ГА­ТЬОХ ХУ­ДО­ЖНИ­КІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.