Iз кни­гою в... ліж­ку

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Пі­дго­ту­ва­ла Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Steimatzky чи­та­ють і ді­ти і до­ро­слі, але не за­ле­жно від ві­ку ко­жен, за­си­на­ю­чи, по­тра­пляє у свою лі­те­ра­тур­ну каз­ку.

У рі­зних кра­ї­нах сві­ту книж­ки ре­кла­му­ють зі сво­їм спе­ци­фі­чним куль­тур­ним кон­текс­том, про­те усі ре­кла­ми — яскра­ві і справ­ді за­охо­чу­ють до чи­та­н­ня. На­при­клад, спів­ро­бі­тни­ки агент­ства Lowe Bull в Йо­ган­нес­бур­зі, ПАР, ство­ри­ли се­рію кре­а­тив­них пла­ка­тів для сер­ві­су Pulpbooks, що доби­рає кни­ги ін­ди­ві­ду­аль­но за за­пи­том ко- ри­сту­ва­чів. Їхній де­віз — «Чи­тай, будь ці­ка­вим» (в ін­шо­му ва­рі­ан­ті «Ти — це ці­ка­ва книж­ка», «read yourself interesting» в ори­гі­на­лі), що фор­мує ін­те­ле­кту­аль­не сприйня­т­тя іє­рар­хії в су­спіль­стві за рів­нем осві­че­но­сті. В Ро­сії на­то­мість з Пу­шкі­на, Че­хо­ва і До­сто­єв­сько­го зро­би­ли «фі­зру­ків», які за­охо­чу­ють чи­та­ти ме­то­дом «3 підходи по 7 сто­рі­нок що­ден­но...» — і ця ре­кла­ма теж ма­ла по­пу­ляр­ність.

ФО­ТО З ФЕЙСБУК-СТО­РІН­КИ «ФО­РУМ ВИ­ДАВ­ЦІВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.