Мо­да — як від­обра­же­н­ня су­спіль­ства

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, фо­то Артема СЛІПАЧУКА, «День»

У Ки­є­ві стар­ту­вав 37-й Ukrainian Fashion Week

14жов­тня ві­ря­ни вша­но­ву­ва­ли По­кро­ву, чо­ло­ві­ки — День за­хи­сни­ка Ві­тчи­зни (бо зде­біль­шо­го все ще ли­ше з ни­ми асо­ці­ю­є­ться це свя­то), а сто­ли­чний бо­монд ви­ру­шив на від­кри­т­тя 37-го Укра­їн­сько­го ти­жня мо­ди, що уже тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі». «Мо­да — це не тіль­ки кра­си­ве вбра­н­ня. Мо­да — це від­обра­же­н­ня су­спіль­ства, в яко­му во­на існує», — го­во­рить ре­да­ктор гі­ду по Ukrainian Fashion Week Юлія Ку­прі­на. І пер­ший день UFW це якнай­кра­ще за­свід­чив. Якщо ви­хо­ди­ти з цьо­го ви­зна­че­н­ня, то на­ше су­спіль­ство ще гра­є­ться з са­мим со­бою в хо­ван­ки... Як і в ко­жно­му се­ре­до­ви­щі, тут є ті, хто три­ма­є­ться по­над швид­ко­плин­ни­ми трен­да­ми і за­дає тон і стиль, хто звер­та­є­ться до ви­то­ків, хто фор­мує но­ві обра­зи.

РЕ­КЛА­МА

e-mail: chedit@day.kiev.ua

72 ди­зай­не­ри, 54 по­ка­зи, 10 пре­зен­та­цій, 19 ло­ка­цій — усе це про цьо­го­рі­чний UFW. Біль­шість ко­ле­кцій ви­хо­дять зі сво­го есте­ти­чно­го се­ре­до­ви­ща — тут і мі­ні­ма­лізм, і на­ди­ха­н­ня сти­хі­я­ми при­ро­ди, і ха­ос єди­но­ро­гів впе­ре­міш із кві­та­ми еу­сто­ми, ла­ван­дою та вер­бою... або ма­є­мо при­кла­ди про­ни­кне­н­ня по­вер­хо­вих трен­дів, як от ко­ле­кції, що від­си­ла­ють нас до за­хі­дних 80 — 90-х зі «спа­ла­хом по­лі­тко­ре­ктно­сті та по­ко­лі­н­ням Y» ( ко­ли не осми­сле­но свої «90-ті», за­ли­ша­є­ться хі­ба пе­ре­ли­цьо­ву­ва­ти чу­жі. — Авт.). Це ще раз за­свід­чує — ду­же мі­зер­не вза­є­мо­про­ни­кне­н­ня се­ре­до­вищ та ідей. Хо­ча є й ви­ня­тки. Як ска­за­ла ди­зай­нер Лі­лія Пу­сто­віт: «Ви­ро­бни­цтво одя­гу дав­но не є про­сто ін­ду­стрі­єю для об­слу­го­ву­ва­н­ня лю­дей. Це спо­сіб змі­ню­ва­ти на­стрій та атмо­сфе­ру, жит­тє­ві ці­лі та за­хо­пле­н­ня. Це — те, що ро­бить на­ше жи­т­тя ці­ка­вим і на­пов­нює йо­го змі­стом».

Ці­ка­во, що но­ві — со­ці­аль­ні — змі­сти в UFW при­хо­дять са­ме з ін­ших се­ре­до­вищ. Так, у бла­го­чин­но­му про­е­кті 12x12x12 by llil Design, об’ єктом яко­го ста­ло ре­жи­сер­ське крі­сло, цей пре­дмет зі сфе­ри ми­сте­цтва пе­ре­йшов у сфе­ру со­ці­аль­ну. Крі­сло із на­пи­сом Freedom (сво­бо­да), про­да­дуть на ау­кціо­ні, а всі ко­шти з про­да­жу пі­дуть на до­по­мо­гу сім’ї Оле­га Сен­цо­ва. А нав­про­ти, — як ми­сте­цький акцент під­си­ле­н­ня ду­ху епо­хи — роз­та­шу­ва­ла­ся ек­спо­зи­ція брен­ду Bob Basset у ви­гля­ді бен­ке­тно­го сто­лу, де на та­ре­лях — ма­ски-сум­ки у ви­гля­ді го­лів. Не­дво­зна­чний на­тяк на усі­кно­ве­н­ня го­ло­ви Іва­на Хре­сти­те­ля за ба­жа­н­ням до­чки Іро­ді­а­ди. І тут стіль­ки сми­слів мо­жна від­чи­та­ти, на­кла­да­ю­чи бі­блій­ну істо­рію на сьо­го­дні­шні ре­а­лії...

«Про­ві­три­ти» свою атмо­сфе­ру і пе­ре­о­сми­сли­ти жит­тє­ві ці­лі, роз­ду­му­ю­чи над мо­дни­ми акцен­та­ми і спо­гля­да­ю­чи ро­бо­ту укра­їн­ських ди­зай­не­рів, мо­жна бу­де впро­довж на­сту­пних се­ми днів Укра­їн­сько­го ти­жня мо­ди. А для кра­що­го ро­зу­мі­н­ня тен­ден­цій мо­жна озбро­ї­ти­ся сло­га­ном «Дня»: «Ро­зум — як го­лов­ний еле­мент тво­го сти­лю».

— Мо­да — це між­на­ро­дна мо­ва, — ко­мен­тує « Дню » спів­а­чка Джа­ма­ла. — Я — му­суль­ман­ка, крим­ська та­тар­ка, вва­жаю се­бе укра­їн­кою й спів­аю укра­їн­ською, ан­глій­ською, крим­сько­та­тар­ською, й у всьо­му цьо­му від­чу­ваю се­бе як вдо­ма. Те ж са­ме від­бу­ва­є­ться й на те­ри­то­рії UFW. Сьо­го­дні ми впер­ше від­зна­ча­є­мо свій День за­хи­сни­ка Ві­тчи­зни, і тут мо­жна бу­ло б тро­хи до­по­мог­ти цьо­му свя­то­ві ста­ти більш по­пу­ляр­ним, зокре­ма й че­рез Укра­їн­ський ти­ждень мо­ди. На­при­клад, мо­жна бу­ло б по­ча­ти сьо­го­дні­шній по­каз із чо­ло­ві­чої ко­ле­кції. Я са­ма усві­дом­люю, що для ме­не це уже свя­то — сьо­го­дні при­ві­та­ла чо­ло­ві­ків із мо­го ото­че­н­ня, адже це стає на­шою ва­жли­вою по­ді­єю. Ми біль­ше ро­зу­мі­є­мо, хто ці за­хи­сни­ки. Вва­жа­ли, що ми та­кі са­мо­стій­ні, нас не по­трі­бно за­хи­ща­ти, ще кіль­ка ро­ків то­му це не бу­ло так від­чу­тно. А за­раз ро­зу­мі­є­мо, що як­би нас не за­хи­ща­ли ці пре­кра­сні лю­ди, то в нас і Ти­жня мо­ди не бу­ло б. для ме­не UFW — ва­го­ма по­дія. Не бу­ває ве­ли­кої на­ції, ве­ли­кої єв­ро­пей­ської кра­ї­ни без мо­ди, му­зи­ки, куль­ту­ри, ми­сте­цтва і... так, по­лі­ти­ки — ме­ні б хо­ті­ло­ся, щоб во­на та­ки бу­ла ви­що­го рів­ня, ніж за­раз. І якщо ми хо­че­мо ма­ти справ­жню єв­ро­пей­ську кра­ї­ну, нам вар­то за­ду­ма­ти­ся над ци­ми чин­ни­ка­ми.

РЕ­КЛА­МА

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

У НО­ВІЙ КО­ЛЕ­КЦІЇ ЛІЛІЇ ПУ­СТО­ВІТ ВІДОБРАЖЕНО ДИТЯЧУ ТЕ­МА­ТИ­КУ КРІЗЬ ПРИ­ЗМУ РОДИННИХ СПОГАДІВ — ТЕ, ДО ЧО­ГО ВАР­ТО ПО­ВЕР­НУ­ТИ­СЯ КО­ЖНО­МУ

«РО­ЗУМ — ЯК ГО­ЛОВ­НИЙ ЕЛЕ­МЕНТ ТВО­ГО СТИ­ЛЮ» — ТА­КИЙ СЛОГАН ПРО­ПО­НУЄ «День» УКРА­ЇН­СЬКИМ МОДНИКАМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.