Краків: за­про­шу­є­мо до стен­ду С91!

Пі­сля «уро­жай­но­го» пред­став­ле­н­ня в Лу­цьку, Чер­ні­го­ві, Фран­кфур­ті та За­по­ріж­жі книж­ко­ві бес­тсе­ле­ри «Дня» їдуть на Між­на­ро­дну ви­став­ку до Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Тро­хи біль­ше мі­ся­ця ми­ну­ло від­то­ді, як чо­ти­ри цьо­го­рі­чні но­вин­ки з Бі­блі­о­те­ки «Дня» бу­ли пред­став­ле­ні на Фо­ру­мі ви­дав­ців. Уже у Льво­ві роз­ві­я­лись будь-які сум­ні­ви з при­во­ду то­го, чи зна­йдуть книж­ки сво­го чи­та­ча. Да­лі бу­ли де­ся­тки пре­зен­та­цій у рі­зних ку­то­чках кра­їн. Май­же одра­зу чи­та­чі роз­ку­пи­ли пер­ший ти­раж книж­ки «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» з се­рії «Но­ві­тня істо­рія для «чай­ни­ків» (упо­ря­дник Іван Капсамун). Не від­ста­ва­ли й ін­ші ви­да­н­ня: «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» (упо­ря­дник Ігор Сюндюков), «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» (упо­ря­дник Ма­рія Семенченко) та «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» ав­тор­ства Ва­лен­ти­на Тор­би. Ли­ше впро­довж остан­ніх днів від­бу­ло­ся одра­зу де­кіль­ка зна­ко­вих по­дій. Го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на пред­ста­ви­ла но­вин­ки сту­ден­там і ви­кла­да­чам Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки у Лу­цьку, а ре­да­ктор від­ді­лу «Істо­рія та «Я» га­зе­ти «День» Ігор Сюндюков взяв участь в обго­во­рен­ні книж­ки «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», що від­бу­ло­ся у Чер­ні­гів­сько­му цен­трі пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції ка­дрів. Окрім то­го, книж­ки «Дня» опи­ни­ли­ся в цен­трі ува­ги від­ві­ду­ва­чів між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю «За­по­різь­ка книж­ко­ва то­ло­ка».

По­тра­пи­ли но­вин­ки ви­да­н­ня й до пе­ре­лі­ку най­кра­щих ві­тчи­зня­них кни­жок, ко­трі мо­жна зна­йти на укра­їн­сько­му стен­ді най­біль­шо­го лі­те­ра­тур­но-ви­дав­ни­чо­го фо­ру­му у сві­ті — Фран­кфурт­сько­му книж­ко­во­му яр­мар­ку, який три­ває ни­ні у Ні­меч­чи­ні. Як роз­по­ві­ла у ко­мен­та­рі «Дню» ке­рів­ник від­ді­лу кни­го­роз­по­всю­дже­н­ня гру­пи ком­па­ній «АДЕФ» Лю­дми­ла Ки­чен­ко, по­при до­во­лі скром­не оформ­ле­н­ня ві­тчи­зня­но­го май­дан­чи­ка, ін­те­рес до укра­їн­ських кни­жок тут на­про­чуд ве­ли­кий. І не ли­ше з бо­ку ді­а­спо­ри. «До на­шо­го стен­ду під­хо­ди­ли пред­став­ни­ки най­рі­зно­ма­ні­тні­ших кра­їн — німці, бол­га­ри, шве­ди... — роз­по­від­ає Лю­дми­ла Ки­чен­ко. — Від­ві­ду­ва­чів ці­ка­ви­ли книж­ки про вій­ну на Дон­ба­сі, про укра­їн­ську істо­рію. Оскіль­ки зокре­ма й са­ме ці те­ми «День» роз­кри­ває у сво­їх но­вин­ках, на них був чи­ма­лий по­пит. Де­я­кі го­сті фо­ру­му ці­ле­спря­мо­ва­но шу­ка­ли ці ви­да­н­ня. Ме­ні зда­є­ться, ду­же за­тре­бу­ва­ним на За­хо­ді міг би ста­ти пе­ре­клад книж­ки «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», адже те­ми, які во­на за­чі­пає, ці­кав­лять сьо­го­дні ба­га­тьох там­те­шніх чи­та­чів. Стенд Укра­ї­ни ча­сто по­рів­ню­ва­ли з ро­сій­ським, який був роз­та­шо­ва­ний не­по­да­лік. При­єм­но, що про ві­тчи­зня­ні ви­да­н­ня схваль­но від­гу­кну­лось ні­ме­цьке те­ле­ба­че­н­ня. Ан­шла­ги зби­ра­ли зу- стрі­чі з укра­їн­ськи­ми пи­сьмен­ни­ка­ми. Де­я­кі ж від­ві­ду­ва­чі про­сто пра­гну­ли за­свід­чи­ти свою підтримку Укра­ї­ні та укра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі».

А вже цьо­го че­твер­га, 22 жов­тня кни­ги з Бі­блі­о­те­ки «Дня» мо­жна бу­де при­дба­ти на ХІХ Між­на­ро­дній книж­ко­вій ви­став­ці у Кра­ко­ві. Окрім но­ви­нок на від­ві­ду­ва­чів че­ка­ти­муть: «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25» (ро­сій­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми), «Сила м’яко­го зна­ка, або По­вер­не­н­ня Ру­ської прав­ди», «День і ві­чність Джейм­са Мей­са» (ан­глій­ською) та «Вій­ни і мир, або Укра­їн­ці — по­ля­ки: бра­ти/во­ро­ги, су­сі­ди...» (поль­ською мо­вою). Шу­кай­те книж­ки з Бі­блі­о­те­ки «Дня» на стен­ді укра­їн­ських ви­дав­ництв — C91. Фо­рум у Кра­ко­ві три­ва­ти­ме до не­ді­лі, 25 жов­тня.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО НА­ДА­НО ВИДАВНИЧИМ ДО­МОМ «АДЕФ-УКРА­Ї­НА»

ФРАНКФУРТ. 17 ЖОВ­ТНЯ 2015 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.