Спостереження астро­но­мів-во­лон­те­рів ско­ли­хну­ло світ

Упер­ше на­у­ка всер­йоз роз­гля­дає гі­по­те­зу про існу­ва­н­ня по­за­зем­ної ци­ві­лі­за­ції. Що про це ду­ма­ють укра­їн­ські до­слі­дни­ки?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор САМОКИШ, «День»

Упер­ше на­у­ка всер­йоз роз­гля­дає гі­по­те­зу про існу­ва­н­ня по­за­зем­ної ци­ві­лі­за­ції. Що про це ду­ма­ють укра­їн­ські до­слі­дни­ки?

Див­на по­ве­дін­ка зір­ки KIC 8462852, роз­та­шо­ва­ної у су­зір’ї Ле­бе­дя до­зво­ли­ла аме­ри­кан­ським астро­но­мам ви­су­ну­ти гі­по­те­зу про на­яв­ність по­за­зем­ної ци­ві­лі­за­ції. Періодично це не­бе­сне сві­ти­ло за­кри­ва­ють якісь див­ні утво­ре­н­ня, при­чо­му схе­ма цих за­тем­нень не вкла­да­є­ться в звичайні, зна­йо­мі астро­но­мам. Ано­ма­лію ви­я­ви­ла ко­ман­да астро­но­ма Єль­сько­го уні­вер­си­те­ту Та­бе­ти Бо­я­джан. Спо­ча­тку во­ни ду­ма­ли, що це пов’яза­но з по­лам­кою те­ле­ско­па Kepler, який про­тя­гом остан­ніх ро­ків спо­сте­рі­гав за ці­єю зір­кою, однак зго­дом цю вер­сію від­ки­ну­ли. Між тим, астро­фі­зи­ки ви­яви­ли, що нав­ко­ло KIC 8462852 кру­жляє ма­сив­не ску­пче­н­ня ре­чо­ви­ни (ко­смі­чно­го пи­лу), яка, мо­жли­во, і бло­кує сві­тло. Про­те ін­ший аме- ри­кан­ський астро­ном Філ Плейт у стат­ті на slate.com спро­сту­вав цю те­о­рію. На йо­го дум­ку, ко­смі­чний пил мо­же бу­ти тіль­ки бі­ля но­во­утво­ре­ної, мо­ло­дої зір­ки, а KIC 8462852 — не є та­кою. На­то­мість, за сло­ва­ми ві­до­мо­го астро­фі­зи­ка з Пен­сіль­ван­сько­го уні­вер­си­те­ту Джей­со­на Рай­та, не­ві­до­ме утво­ре­н­ня нав­ко­ло ці­єї зір­ки мо­жна по­ясни­ти тим, що хтось по­бу­ду­вав нав­ко­ло неї шту­чний об’єкт ве­ли­ких роз­мі­рів, який час­тко­во і пе­ре­кри­ває сві­тло. Ця кон­стру­кція, за сло­ва­ми Рай­та, до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зір­ку як дже­ре­ло енер­гії. І це мо­же бу­ти свід­че­н­ням існу­ва­н­ня по­за­зем­них ци­ві­лі­за­цій.

Ідею ви­ко­ри­ста­н­ня зі­рок як по­тен­цій­них но­сі­їв енер­гії ви­сло­вив аме­ри­кан­ський фі­зик бри­тан­сько­го по­хо­джен- ня Фрі­мен Дай­сон ще в 1960-х ро­ках. Він, вла­сне, й роз­ро­бив про­ект, який отри­мав на­зву Сфе­ра Дай­со­на. Згі­дно з ним, ви­со­ко­ро­з­ви­не­на ци­ві­лі­за­ція мо­же по­бу­ду­ва­ти тон­ку сфе­ри­чну обо­лон­ку нав­ко­ло зір­ки і бра­ти енер­гію з неї.

На дум­ку про­фе­со­ра Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т.Шев­чен­ка та ди­ре­кто­ра Ки­їв­сько­го пла­не­та­рію Кли­ма Чу­рю­мо­ва, якщо під­твер­ди­ться гі­по­те­за про сфе­ру Дай­со­на, то це ста­не ко­ло­саль­ним від­кри­т­тям і пря­мим під­твер­дже­н­ням при­су­тно­сті ін­ших ци­ві­лі­за­цій. Що сто­су­є­ться зем­ної на­у­ки, то ми ще не до­ся­гли то­го ци­ві­лі­за­цій­но­го рів­ня, щоб ма­ти мо­жли­вість по­бу­ду­ва­ти щось схо­же. Але в май­бу­тньо­му, на­го­ло­шує на­у­ко­вець, люд­ство змо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти енер­гію зі­рок, хо- ча на да­но­му ета­пі це і ви­гля­дає ма­ло­ймо­вір­ним.

«Все­світ є ду­же рі­зно­ма­ні­тним у про­я­вах за­ко­нів, що ним ке­ру­ють, то­му рі­зно­ма­ні­т­тя при­ро­дних фе­но­ме­нів є фа­кти­чно не­о­бме­же­ним. Так чи іна­кше, до­сі нам ще не до­во­ди­ло­ся за­сто­со­ву­ва­ти вер­сію «по­за­зем­но­го ро­зу­му» для по­ясне­н­ня фе­но­ме­ну, якій ми спо­сте­рі­га­ли. До­ста­тньо бу­ло су­ку­пно­сті при­ро­дних явищ. Зокре­ма, у ви­пад­ку KIC 8462852 най­кра­щим на сьо­го­дні по­ясне­н­ням є вплив на ва­рі­а­ції яскра­во­сті хма­ри ко­мет та їхніх улам­ків, яка по­тра­пи­ла на ор­бі­ту KIC 8462852 пі­сля про­хо­дже­н­ня по­ру­чін­шої зір­ки, під її гра­ві­та­цій­ним впли­вом. Так, це яви­ще ду­же рід­кі­сне, але це — най­кра­ще при­ро­дне по­ясне­н­ня, яке існує на сьо- го­дні. Якщо оби­ра­ти між не­ймо­вір­ним (тим, що тра­пля­є­ться ви­клю­чно рід­ко) і не­мо­жли­вим (тим, що су­пе­ре­чить на­шим уяв­ле­н­ням про нав­ко­ли­шній світ), ми ма­є­мо оби­ра­ти не­ймо­вір­не. То­му що во­но при­ро­дне, а то­му мо­жли­ве. Не­мо­жли­ву вер­сію ми за­сто­су­є­мо, ко­ли всі мо­жли­ві по­ясне­н­ня бу­де від­ки­ну­то. От­же, чи є фе­но­мен по­двій­ної зір­ки KIC 8462852 до­ка­зом існу­ва­н­ня по­за­зем­них ци­ві­лі­за­цій? Най­імо­вір­ні­ше — ні. и ма­є­мо спра­ву з ду­же рід­кі­сним, але при­ро­дним фе­но­ме­ном, — по­яснює «Дню» Юрій Ко­стю­чен­ко, на­у­ко­вець, фа­хі­вець у га­лу­зі су­пу­тни­ко­вих спо­сте­ре­жень, гео­ін­фор­ма­ти­ки і ста­ти­сти­ки, ек­сперт з пи­тань без­пе­ки і ри­зи­ків, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник На­у­ко­во­го цен­тру ае­ро- ко­смі­чних до­слі­джень НАН Укра­ї­ни. — По­жвав­ле­н­ня ці­єї дис­ку­сії до­зво­ляє по­ру­ши­ти кіль­ка ва­жли­вих для нас про­блем. Зокре­ма, про­бле­му за­без­пе­че­н­ня люд­ства енер­гі­єю. Нам до­ве­де­ться ви­йти в ко­смос і бра­ти енер­гію без­по­се­ре­дньо від Сон­ця. На­при­клад, обго­во­рю­ю­ться про­е­кти вста­нов­ле­н­ня со­ня­чних ба­та­рей на по­верх­ні Мі­ся­ця та подаль­шо­го пе­ре­да­ва­н­ня енер­гії на зем­лю за до­по­мо­гою мі­кро­хви­льо­вих за­со­бів. Обго­во­рю­ю­ться ідеї ви­ко­ри­ста­н­ня енер­гії со­ня­чно­го ві­тру за до­по­мо­гою ор­бі­таль­них стан­цій, а та­кож зби­ра­н­ня со­ня­чної енер­гії ве­ли­ки­ми дзер­ка­ла­ми, роз­та­шо­ва­ни­ми на ор­бі­ті Зем­лі. І, зви­чай­но, по­бу­до­ва кон­стру­кції нав­ко­ло Сон­ця. По­ки що в нас не ви­ста­чає те­хно­ло­гій для ре­а­лі­за­ції та­ко­го ро­ду за­ду­мів, але й не­мо­жли­ви­ми їх на­зи­ва­ти вже не вар­то».

Біль­ше про це на­у­ко­ве відкриття і дум­ки укра­їн­ських на­у­ков­ців що­до ньо­го — чи­тай­те на сай­ті «Дня».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.