«По­трі­бно до­не­сти Укра­ї­ну в Єв­ро­пу»

До­слі­дни­ця з Іта­лії Джо­ван­на Бро­джі пред­ста­ви­ла у Льво­ві дві свої книж­ки з укра­ї­ні­сти­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на ГРУ­БА, Львів

До­слі­дни­ця та справ­жня па­трі­о­тка Укра­ї­ни Джо­ван­на Бро­джі з Іта­лії роз­по­ві­ла у Льво­ві про упо­ря­дни­цтво двох кни­жок, у яких во­на здій­сни­ла до­слі­дже­н­ня укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в істо­рі­о­гра­фі­чно­му про­це­сі. «Я на­ма­га­ла­ся про­ясни­ти те, що іта­лій­ці не змо­жуть са­мі зро­зу­мі­ти. Ця книж­ка ви­ро­сла зі сту­ден­тів Мі­лан­сько­го уні­вер­си­те­ту, де я, вла­сне, і са­ма по­ча­ла ви­вча­ти но­ву укра­їн­ську лі­те­ра­ту­ру, — ка­же ав­тор­ка. — Ко­ли я ба­чи­ла, що во­ни не ро­зу­мі­ють, то­ді я шу­ка­ла спосо­би, як по­ясни­ти їм це. Адже є ма­ло­зна­ні сто­рін­ки істо­рії Укра­ї­ни, які за­над­то скла­дно ося­гну­ти без зна­н­ня всьо­го кон­текс­ту. Ду­же дов­го Укра­ї­на бу­ла за­кри­тою. Во­на від­кри­ла­ся для нас тіль­ки в 1980-х ро­ках», — за­пев­няє Джо­ван­на Бро­джі.

Пер­ша книж­ка, що її пред­ста­ви­ла укра­ї­ніс­тка — Taras Sevcenko. Dalle carceri zariste al Pantheon ucraino («Та­рас Шев­чен­ко. З царсь- ких ка­зе­ма­тів до укра­їн­сько­го пан­те­о­ну»), спів­у­по­ря­дни­цею якої є Окса­на Па­хльов­ська. Книж­ка має на­у­ко­ву і по­е­ти­чну скла­до­ві. На­у­ко­ва скла­да­є­ться з лі­те­ра­ту­ро­знав­чих та істо­ри­чних ста­тей Джо­ван­ни Бро­джі та Окса­ни Па­хльов­ської. А по­е­ти­чна — по­ста­ла з пе­ре­кла­дів Джо­ван­ни Бро­джі Шев­чен­ко­вих вір­шів. «Я оби­ра­ла по­е­зії, які най­кра­ще по­ка­зу­ють світ Шев­чен­ка, в яко­му він жив», — роз­по­від­ає упо­ря­дни­ця.

Ін­ша пред­став­ле­на книж­ка — Ukraine. Twenty Years after Independence на­пи­са­на на осно­ві ма­те­рі­а­лів кон­фе­рен­ції, яка від­бу­ла­ся в Ри­мі влі­тку 2012 року. Спі­ву­по­ря­дни­ці — Мар­та Ди­чок, Окса­на Па­хльов­ська, Джо­ван­на Сі­є­ді­на. Кни­га вмі­щує стат­ті укра­їн­ських і за­кор­дон­них пу­блі­ци­стів — Мі­ха­е­ля Мо­зе­ра, Окса­ни Па­хльов­ської, Михайла Мі­на­ко­ва, Сер­гія Пло­хія, Ан­ни-Вероніки Вен­дланд, Єв­ге­на За­ха­ро­ва, Ми­ро­сла­ва Ма­ри­но­ви­ча, Юрія Щер­ба­ка, На­дії Трач, Мар­ка Пав­ли­ши­на, Олександра Мо­ти­ля, Ма­кси­ма Стрі­хи та ін­ших. У них ав­то­ри ста­тей по­ка­зу­ють Укра­ї­ну з ча­су здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті до пе­рі­о­ду Май­да­ну. Во­ни роз­по­від­а­ють про по­лі­ти­ку в га­лу­зі осві­ти, енер­ге­ти­чну за­ле­жність, пра­ва лю­ди­ни, ре­лі­гій­не жи­т­тя, Чор­но­биль, мо­ву та іден­ти­чність, про­бле­му істо­ри­чної пам’яті, лі­те­ра­тур­ні ка­но­ни. Укра­їн­ський пу­блі­цист, ре­лі­гі­є­зна­вець, член-за­снов­ник Укра­їн­ської Гель­сін­ської гру­пи Ми­ро­слав Ма­ри­но­ви­чза­ува­жує: «Вклад Джо­ван­ни Бро­джі в су­ча­сну сла­ві­сти­ку ду­же ва­го­мий. Ча­сом це є та­ка спо­дви­жни­цька пра­ця, за яку слід від­да­ва­ти на­ле­жне. У ро­бо­ті є гар­на вмо­ти­во­ва­на на­у­ко­ва лі­нія про по­лі­мор­фізм укра­їн­ської куль­ту­ри, гли­бин­ність на­ціо­наль­но­го ко­ду. Во­на ро­бить на­шу куль­тур­ну си­ту­а­цію ле­гі­тим­ною».

«Дню» укра­ї­ніс­тка роз­по­від­ає: «Лю­ди в Іта­лії ці­кав­ля­ться Укра­ї­ною, во­ни хо­чуть зна­ти всю прав­ду про те­пе­рі­шню си­ту­а­цію. По­трі­бно роз­ви­ва­ти укра­ї­ні­сти­ку в сві­ті, до­но­си­ти Укра­ї­ну до Єв­ро­пи, а для цьо­го пе­ре­кла­да­ти укра­їн­ські пра­ці іно­зем­ни­ми мо­ва­ми. Не мо­жна за­бу­ва­ти про куль­тур­ну сфе­ру, осо­бли­во сьо­го­дні. Во­на є го­лов­ною про­ти­ді­єю вій­ні. Укра­їн­цям тре­ба вчи­тись єд­но­сті. Ли­ше гран­діо­зни­ми іде­я­ми та ре­во­лю­ці­я­ми дер­жа­ву не збу­ду­ва­ти. По­трі­бно з пра­гма­ти­змом це ро­би­ти, ви­ко­ну­ю­чи ко­пі­тку що­ден­ну ро­бо­ту, і чу­тли­во ре­а­гу­ва­ти на ви­ни­ка­ю­чі ви­кли­ки. То­ді мо­жна бу­де про­су­ва­ти­ся впе­ред».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.