Тра­ге­дія «Iвол­ги». Ви­снов­ки

Екс­пер­ти: «Укра­ї­ні по­трі­бно ство­ри­ти ана­лог Бе­ре­го­вої охо­ро­ни США»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Укра­ї­на огов­ту­є­ться від оде­ської тра­ге­дії, де за 400 ме­трів від бе­ре­га мо­ря по­бли­зу смт За­то­ка пе­ре­ки­нув­ся і за­то­нув про­гу­лян­ко­вий ка­тер «Івол­га». За­ги­ну­ло 14 осіб, ще 22-х вда­ло­ся врятувати. Во­дно­час у по­ві­дом­лен­ні обл­управ­лі­н­ня МВС за­зна­че­но, що мі­лі­ція пе­ре­ві­ряє ін­фор­ма­цію про мо­жли­ве пе­ре­бу­ва­н­ня на су­дні ще кіль­кох осіб, яку пра­во­охо­рон­ці отри­ма­ли від вря­то­ва­них пі­сля ава­рії па­са­жи­рів су­дна.

«Як­би ка­пі­тан до­три­му­вав­ся ін­стру­кта­жу, на су­дні не бу­ло б 36 лю­дей. То­ді бу­ло б по­тен­цій­но до­ста­тньо і пло­ту, який ви­три­мав 14 осіб», го­во­рить про тра­ге­дію мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Ан­дрій Пи­во­вар­ський.

У те­ле­фон­ній роз­мо­ві вла­сник за­то­ну­ло­го су­дна ви­знав, що «ви­йшов із май­же три­ра­зо­вим пе­ре­ван­та­же­н­ням за кіль­кі­стю па­са­жи­рів», го­во­рить про при­чи­ни тра­ге­дії за­сту­пник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Юрій Ва­ськов. За сло­вам чи­нов­ни­ка, ка­пі­тан та­кож не за­пе­ре­чує, що вий- шов із не­за­кон­ної ба­зи сто­ян­ки. На­ра­зі пра­во­охо­рон­ці роз­по­ча­ли про­ва­дже­н­ня за озна­ка­ми кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня (ч.3 ст.276 — по­ру­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки ру­ху або екс­плу­а­та­ції за­лі­зни­чно­го, во­дно­го чи по­ві­тря­но­го транс­пор­ту) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. По­ка­ра­н­ня за це — по­збав­ле­н­ня во­лі на 5—10 ро­ків.

Оде­ська тра­ге­дія по­ка­за­ла слаб­кі мі­сця укра­їн­сько­го мо­ря. Во­че­видь, куль­гає і кон­троль за ви­хо­дом су­ден, іна­кше — як мо­гли ви­пу­сти­ти су­дно з май­же три­ра­зо­вим пе­ре­ви­ще­н­ням па­са­жи­рів на бор­ту? Вже тра­ди­цій­но тіль­ки пі­сля тра­ге­дії вла­да по­чи­нає щось ро­би­ти. Так, Мі­нін­фра­стру­кту­ри го­тує про­по­зи­ції із за­ку­пів­лі но­вої до­да­тко­вої те­хні­ки для по­ря­тун­ку лю­дей на мо­рі й рі­чках. Крім то­го, за сло­ва­ми Ва­сько­ва, вже роз­по­ча­ли­ся по­за­пла­но­ві пе­ре­вір­ки ма­лих су­ден по всіх мі­сцях ба­зу­ва­н­ня по­ді­бно­го фло­ту.

Ва­лен­тин ВИШНЕВСЬКИЙ, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Асо­ці­а­ція мор­сько­го пра­ва Укра­ї­ни»:

— Не мо­жна вста­но­ви­ти при­чи­ну тра­ге­дії про­сто на під­ста­ві но­вин­них по­ві­дом­лень. По­трі­бно ком­пле­ксне роз­слі­ду­ва­н­ня за про­це­ду­ра­ми, вста­нов­ле­ни­ми між­на­ро­дною мор­ською ор­га­ні­за­ці­єю. Тіль­ки то­ді мо­жна ска­за­ти, хто ви­нен. Ду­маю, що пі­сля цьо­го роз­слі­ду­ва­н­ня по­ба­чи­мо, що при­чи­на бу­ла не одна. Го­лов­не — як зро­би­ти, щоб да­лі не бу­ло по­ді­бних си­ту­а­цій.

Чи впли­нув мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки бі­зне­су на цю си­ту­а­цію? Є ві­ро­гі­дність, що міг, так са­мо, як і ні. Але го­во­ри­ти про це ра­но до мо­мен­ту за­вер­ше­н­ня про­ве­де­н­ня пов­но­цін­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня. І я не ду­маю, що це був клю­чо­вий фа­ктор. Мо­ре — це зав­жди не­пе­ре­дба­чу­ва­на си­ту­а­ція, то­му ри­зи­ки існу­ють по­стій­но.

Ві­ктор ЛИСИЦЬКИЙ, пре­зи­дент асо­ці­а­ції «Укр­су­дно­пром»:

— Люд­ство ви­ро­би­ло єди­ні пра­ви­ла ро­бо­ти на мо­рі. Я більш ніж упев­не­ний, що ці пра­ви­ла про­пи­са­ні у всіх до­ку­мен­тах від­по­від­них ор­га­нів у Оде­сі. Оче­ви­дно, що їх по­ру­шу­ва­ли не­о­дно­ра­зо­во. А мо­ре не лю­бить цьо­го. Є кіль­ка оче­ви­дних про­ма­хів. Пер­ший — ка­пі­тан гру­бо по­ру­шив нор­му про при­йом на борт па­са­жи­рів у біль­шій кіль­ко­сті, ніж роз­ра­хо­ва­но су­дно. Він це до­бре ро­зу­мів. Дру­гий — чо­му ви­пу­сти­ли пе­ре­ван­та­же­не су­дно в мо­ре. Це пря­ме по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, і від­по­від­аль­ні ма­ють не­сти по­ка­ра­н­ня. Тре­тій — на це су­дно був ли­ше один ря­ту­валь­ний пліт. Че­твер­тий — у нас із ра­дян­ських ча­сів від­су­тня слу­жба, яка пра­цю­ва­ла б на ви­пе­ре­дже­н­ня, — ана­лог Бе­ре­го­вої охо­ро­ни США. Її по­трі­бно ство­ри­ти в Укра­ї­ні й на­да­ти пра­во у ра­зі по­тре­би за­а­ре­што­ву­ва­ти су­дна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.