«Щоб до­по­мог­ти ді­тям»...

Ужго­род­ський бі­гун за 10 днів здо­лає 750 км

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

За­біг Дми­тра Джмі­ля стар­ту­вав із пло­щі Те­а­траль­ної. Мар­шрут за­пла­но­ва­ний так, що­би бла­го­дій­ник від­ві­дав 10 обла­сних ди­тя­чих бу­дин­ків та шкіл-ін­тер­на­тів. Пла­ну­є­ться, що сам за­біг зні­ма­ти­муть на ві­део, а по йо­го за­кін­чен­ні змон­ту­ють ко­ро­тко­ме­тра­жний фільм про ці осві­тні за­кла­ди і ді­тей, яким по­трі­бна до­по­мо­га.

Па­ра­лель­но во­лон­те­ри зби­ра­ють і по­да­рун­ки для ви­хо­ван­ців за­кла­дів, які від­ві­дає Дми­тро. Це одяг, книж­ки, кан­цто­ва­ри, ігра­шки, за­со­би осо­би­стої гі­гі­є­ни, під­гуз­ки, су­мі­ші і пля­ше­чки для най­мен­ших. Як роз­по­ві­ла «Дню» во­лон­тер На­та­лія, в ди­тя­чих бу­дин­ках зав­жди ку­па по­треб. «Уза­га­лі будь-яко­му си­ро­тин­цю по­трі­бно все! Все, що да­ють до­брі лю­ди, по­чи­на­ю­чи від ігра- шок, кан­цто­ва­рів, одя­гу, ми­ю­чих за­со­бів. Ми­ну­ло­го року фонд I believe in U одно­му із си­ро­тин­ців зби­рав ко­шти на ма­тра­ци. Але, хо­чяк це ба­наль­но лу­нає, най­біль­ше ді­тям по­трі­бна ува­га, і не ли­ше пе­ред Ми­ко­ла­єм і Но­вим ро­ком, а ці­лий рік. Во­ни лю­блять про­во­ди­ти час з во­лон­те­ра­ми, гра­ти­ся, роз­мов­ля­ти, роз­по­від­а­ють се­кре­ти­ки, лю­блять три­ма­ти за ру­ку і обні­ма­ти­ся, і не ва­жли­во, скіль­ки їм ро­ків, п’ять чи 15», — роз­по­ві­ла На­тал­ка.

Зі­бра­ні по­да­рун­ки Дми­тро уже най­ближ­чи­ми дня­ми пе­ре­дасть пер­шим за­кла­дам, однак збір ре­чей про­дов­жу­є­ться, і до­лу­чи­ти­ся до ньо­го мо­жуть усі охо­чі, зна­йшов­ши у со­цме­ре­жах сто­рін­ку фон­ду I believe in U.

ФОТО ЗІ СТО­РІН­КИ FACEBOOK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.