Ви­бо­ри в Ка­на­ді: ви­бор­ці по­ді­ли­ли­ся на три та­бо­ри

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ка­на­ді вчо­ра уве­че­рі за ки­їв­ським ча­сом по­ча­ли­ся за­галь­ні пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, на яких прем’єр-мі­ністр Стівен Хар­пер від Кон­се­рва­тив­ної пар­тії до­ма­га­є­ться ре­кор­дно­го пе­ре­о­бра­н­ня — вче­твер­те. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми остан­ньо­го опи­ту­ва­н­ня гро­мад­ської дум­ки, опу­блі­ко­ва­ної в не­ді­лю, Лі­бе­раль­ну пар­тію під­три­му­ють 37,7% ви­бор­ців, Кон­се­рва­тив­ну — 30,5%, а НДП — 22,1%. По­хиб­ка скла­дає 2,2%. У той же час ві­до­мо, що зна­чна ча­сти­на ви­бор­ців до остан­ньо­го дня пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії не ви­зна­чи­ла­ся, за ко­го го­ло­су­ва­ти. Пе­ред­ви­бор­на кам­па­нія бу­ла одні­єю із най­дов­ших в істо­рії Ка­на­ди. Хо­ча, згі­дно з опи­ту­ва­н­ня­ми, Лі­бе­раль­на пар­тія більш по­пу­ляр­на, пе­ред­ба­чи­ти ре­зуль­та­ти ви­бо­рів пра­кти­чно не­мо­жли­во, оскіль­ки роз­рив між трьо­ма основ­ни­ми пар­ті­я­ми ду­же не­ве­ли­кий. 56-рі­чний Стівен Хар­пер пред­став­ляє се­бе га­ран­том ста­біль­но­сті, який мо­же ви­ве­сти еко­но­мі­ку кра­ї­ни зі спа­ду, який по­чав­ся не­дав­но, і під­кре­слює, що має на­мір змен­шу­ва­ти по­да­тки. У сво­їх ро­ли­ках на те­ле­ба­чен­ні він за­яв­ляв, що 43-рі­чний Джа­стін Трю­до «ще не го­то­вий» очо­ли­ти кра­ї­ну. До то­го ж лі­дер опо­зи­цій­ної Лі­бе­раль­ної пар­тії обі­цяє змі­ни в по­лі­ти­ці кра­ї­ни, а та­кож ве­ли­кі ін­ве­сти­ції в еко­но­мі­ку, на про­ти­ва­гу обі­цян­кам Хар­пе­ра змен­ши­ти по­да­тки. Хо­ча Трю­до, син ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра П’єра Трю­до, під­три­мує бо­роть­бу з екс­тре­міст­ським угру­пу­ва­н­ням «Іслам­ська дер­жа­ва», він вва­жає, що Ка­на­да по­вин­на при­пи­ни­ти на­но­си­ти аві­а­уда­ри в Си­рії, а за­мість цьо­го зо­се­ре­ди­ти­ся на на­вчан­ні та під­го­тов­ці зброй­ної опо­зи­ції ІД. 60-рі­чний лі­дер Но­вої Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Том Мал­кер спо­ді­ва­є­ться по­лі­пши­ти ре­зуль­та­ти по­пе­ре­дніх за­галь­них ви­бо­рів, ко­ли йо­го пар­тія по­сі­ла дру­ге мі­сце. Про­те по­пу­ляр­ність НДП, су­дя­чи з усьо­го, впа­ла за час пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії. На за­галь­них ви­бо­рах оби­ра­ю­ться 338 де­пу­та­тів фе­де­раль­но­го пар­ла­мен­ту в От­та­ві.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.