Про­тив­ни­ки ЄС і мі­гран­тів ви­гра­ли ви­бо­ри в Швей­ца­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти свід­чать, що На­ро­дна пар­тія отри­має 65 крі­сел в 200-мі­стно­му парламенті Швей­ца­рії. Це кра­щий ре­зуль­тат для одні­єї пар­тії на ви­бо­рах за остан­ні 100 ро­ків, по­ві­дом­ляє агент­ство Reuters. Збіль­ши­ла своє пред­став­ни­цтво в парламенті та­кож Лі­бе­раль­на пар­тія, яка ви­сту­пає з про­гра­мою під­трим­ки на­ціо­наль­но­го бі­зне­су. Лі­дер На­ро­дної пар­тії То­ні Брун­нер в ін­терв’ю швей­цар­сько­му те­ле­ба­чен­ню за­явив, що ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня бу­ли ві­до­мі на­пе­ред, оскіль­ки лю­ди по­бо­ю­ю­ться ма­со­во­го при­їзду мі­гран­тів до Єв­ро­пи. Са­ме ця те­ма бу­ла основ­ною в хо­ді пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії. Окрім цьо­го, про­тив­ни­ки мі­гран­тів ви­су­ну­ли га­сло «За­ли­шай­ся віль­ною», ви­сту­па­ю­чи про­ти мо­жли­во­го член­ства Швей­ца­рії в Єв­ро­со­ю­зі. Від­по­від­но до швей­цар­сько­го за­ко­но­дав­ства всі пар­тії, які по­тра­пи­ли до пар­ла­мен­ту, отри­му­ють пра­во на­пра­ви­ти в уряд сво­їх пред­став­ни­ків у кіль­ко­сті, про­пор­цій­ній їх при­су­тно­сті в парламенті. Ра­ні­ше у На­ро­дної пар­тії та­кож бу­ли свої мі­ні­стри, що до­мо­гли­ся обме­же­н­ня зар­плат для іно­зем­ців, які про­жи­ва­ють у кра­ї­ні. Успіх На­ро­дної пар­тії до­зво­лить їй чи­ни­ти тиск на фе­де­раль­но­го пре­зи­ден­та з ви­мо­гою про­ве­сти ре­фе­рен­дум, що ще біль­ше урі­зує пра­ва мі­гран­тів, пи­ше Reuters.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.