У Чор­но­го­рії по­лі­ція за­сто­су­ва­ла сльо­зо­гін­ний газ про­ти де­мон­стран­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Акція про­те­сту опо­зи­ції у сто­ли­ці Чор­но­го­рії По­дго­ри­ці ми­ну­лої не­ді­лі пе­ре­ро­сла у су­ти­чку з по­лі­ці­єю, пі­сля чо­го пра­во­охо­рон­ці за­сто­су­ва­ли про­ти де­мон­стран­тів сльо­зо­гін­ний газ, по­ві­дом­ляє чор­но­гор­ська га­зе­та Vijesti. Ви­да­н­ня по­ві­дом­ляє, що уве­че­рі в не­ді­лю де­кіль­ка ти­сяч осіб вийшли на мі­тинг чор­но­гор­сько­го ру­ху «Де­мо­кра­ти­чний фронт». Спо­сте­рі­га­чі за­ува­жу­ють, що це вже не пер­ша акція про­те­сту з ви­мо­гою від­став­ки уря­ду Міло Джу­ка­но­ви­ча та фор­му­ва­н­ня пе­ре­хі­дно­го уря­ду. По­лі­ти­ка чор­но­гор­ських вла­стей ви­кли­кає кри­ти­ку з бо­ку тих, ко­го в цій кра­ї­ні називають «ор­ке­стром Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на» — пар­тії Но­вої серб­ської де­мо­кра­тії, Со­ці­а­лі­сти­чної на­ро­дної пар­тії, Чор­но­гор­ської ми­тро­по­лії Серб­ської пра­во­слав­ної цер­кви, Ру­ху за ней­тра­лі­тет Чор­но­го­рії та низ­ки не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій. На­при­клад, лі­дер опо­зи­цій­ної Со­ці­а­лі­сти­чної на­ро­дної пар­тії Ср­джан Мі­лич, який під­три­мує ін­те­гра­цію кра­ї­ни в ЄС, зви­ну­ва­чує прем’єр-мі­ні­стра Ду­ка­но­ви­ча в змі­ні прі­о­ри­те­тів зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, які ра­ні­ше бу­ли на­прав­ле­ні на по­шук ба­лан­су між Ро­сі­єю та За­хо­дом. До ре­чі, 16 ве­ре­сня пар­ла­мент Чор­но­го­рії біль­ші­стю го­ло­сів під­три­мав вступ до НАТО. І дня­ми ген­сек НАТО Єнс Стол­тен­берг за­явив: «сто­сун­ки Альян­су з Чор­но­го­рі­єю мі­цні та змі­стов­ні. Ви ва­жли­вий пар­тнер для НАТО. Чор­но­го­рія — силь­ний пре­тен­дент на член­ство в НАТО».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.