Глу­хів отри­мав істо­ри­чний шанс

«Якщо в мі­сті по­чну­ться до­ко­рін­ні змі­ни, то во­ни по­ши­рю­ва­ти­му­ться да­лі — на схі­дні те­ре­ни Укра­ї­ни», — мі­сце­вий істо­рик Ві­ктор ЗАЇКА

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

« День про дов жує до клад но ви вча ти си ту а цію в геть - ман­ській сто ли ці на Сум - щи­ні — Глу­хо­ві, де три­ває пе ред ви бор ча бит ва пред с тав ни ка ві до мо го ук ра їнсь ко го ро ду Мі ше - ля Те­ре­щен­ка з ба­га­то­лі­тнім мі­сце­вим «смо­тря­щим» Ан­дрі­єм Дер­ка - чем і йо го став ле ни ка ми. Зви чай - но, в об’ єк ти ві на шої ува ги — вся кра ї на, яка го ту єть ся до міс це вих ви бо рів. І для ба га тьох міст — Дніп ро пет ровсь ка, Чер кас, Хер со - на, Ма рі у по ля... — влас ти ві од ні й ті ж ри си пе ред ви бор чих ба та лій: мо­дер­ні­зо­ва­на «шир­ка», по­лі­ти­чні « до го вор ня ки » , « бруд ні тех но ло - гії», під­куп ви­бор­ців, не­ре­є­стра­ція пар тій і кан ди да тів, ви ко ри стан ня ад мі ніс т ра тив но го ре сур су то що. Тоб то всі 24- річ ні « на дбан ня » ук - ра їнсь кої елек то раль ної сис те ми в кла но во- олі гар хіч них умо вах. Чо - го вар тий ли ше той факт, що ни - ніш ній склад Цен т раль ної ви бор - чої ко­мі­сії, по-пер­ше, при­зна­чав­ся ще за ча сів пре зи дент ст ва Яну ко - ви ча, а по- дру ге — го лов не, йо го пов но ва жен ня за кін чи ли ся ще в чер в ні 2014 ро ку. Але фак тич но єди ний шанс для вла ди по ка за ти, що во­ни не є спад­ко­єм­ця­ми ста­рої сис те ми — ре агу ва ти на бруд ні по - ру шен ня. Па не Охен довсь кий, мо­жли­во, вже час звер­ну­ти на них свою ува гу?

Глу­хів при­вер­нув на­шу осо­бли­ву ува гу са ме че рез сим во лізм си - ту а ції та іс то рич ний кон текст, у яко му від бу ва єть ся бо роть ба кон - ку рен тів. В міс ті все біль ше за гос - т рю єть ся про ти сто ян ня: на щад ка ук ра їнсь ких арис то кра тів- ме це на - тів — спад­ко­єм­ця «че­кі­стів-олі­гар­хів » . Йо го ре зуль та ти є важ ли ви - ми не ли­ше для Глу­хо­ва, а для всі­єї Укра ї ни.

Щоб на вла­сні очі по­ба­чи­ти ха­ра­ктер в мі­сце­вих ба­та­лій, ми­ну­лої не­ді­лі жур­на­лі­сти «Дня» від­пра­ви­ли ся в Глу хів. Са ме міс то має по - тен ці ал бу ти кра си вим, але, во че - видь ста­ра­н­ня­ми мі­сце­вої вла­ди йо­го до­ве­де­но до вкрай по­га­но­го ста­но ви ща. На фо ні пре крас них іс то - ри­чних бу­ді­вель та хра­мів, за­слі­плює сі­ре сьо­го­де­н­ня — зруй­но­ва­на ін­фра­стру­кту­ра, не­охай­ні бу­дин­ки та аби­як обла­што­ва­ний центр мі­ста. Скла да єть ся вра жен ня, що місь кі кер ма ни чі за бу ли про іс то - ри­чне зна­че­н­ня мі­ста.

18 жов т ня у Глу хо ві від­бу­ло­ся На род не ві че на під трим ку кан ди - да­та Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка. За­хід про­во­див­ся в цен­трі — бі­ля пам’ятни - ків ком по зи то рам Дмит ру Бор т - нянсь ко му та Мак си му Бе ре зов­сько­му. Хо­ча, ві­че за­зда­ле­гідь і пла­ну ва ло ся на від кри то му по віт рі, але по ка зо во, що че рез про ти дію вла ди ву ли ця — фак тич но ста ла єди ним міс цем, де Мі шель Те ре - щен­ко має змо­гу зу­стрі­ча­ти­ся із ви­бор ця ми. В при мі щен нях, як на - при­клад, Будинок куль­ту­ри — йо­му за бо ро ня ють це ро би ти. Га неб - но, адже са­ме пра­щу­ри Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка зве­ли там де­сять істо­ри­чних бу­ді­вель, а цен­траль­ну ву­ли­цю мі­ста на­зва­но на честь Те­ре­щен­ків.

У не діль ній по дії взя ли участь про від ні де мо кра ти­чні по лі ти­чні си­ли, які під­три­ма­ли кан­ди­да­ту­ру Мі ше ля Те ре щен ка на по са ду глу - хів­сько­го ме­ра. На зу­стрі­чі із кан­ди да том та йо го при біч ни ка ми прий ш ло де кіль ка со тень міс тян. Весь час між людь ми мож на бу ло по­чу­ти роз­мо­ви та згад­ки про те, як мі­сце­ві чи­нов­ни­ки ор­га­ні­зо­ву­ва­ли за гро­ші ав­то­бу­си лю­дей на «Ан­ти­май­дан», про їх зв’яз­ки із Пар­ті­єю ре гі о нів, Ан­дрі єм Дер ка чем, про ку­мів­ство та ша­ле­ну ко­ру­пцію.

« Зви чай но, про це всі вже дав­но зна ли й ро зу мі ли, — ко мен тує « Дню » екс- го лов ний ре дак тор му - ні ци паль ної га зе ти « На род на три - бу­на» Ан­дрій Ко­ва­лен­ко, яко­го ми­ну­ло­го року звіль­ни­ли з га­зе­ти пі­сля пу­блі­ка­ції ін­фор­ма­цій­ної стат­ті про підтримку Єв­ро­май­да­ну глу­хів­ча­на­ми».

На не діль но му ві че ви сту пив і пред с тав ник міс це во го осе ред ку пар­тії «Сво­бо­да» Ві­ктор Ре­ще­тняк. Він же ви сло вив під трим ку з бо ку глу­хів­ської «Сво­бо­ди» Мі­ше­лю Те­ре щен ку. До стой ник вчи нок. « На жаль, шта би, які сто ять ви ще не ро зу мі ють, що по зи ція міс це вої гро ма ди і шта бів від різ ня ють - ся», — за­зна­чив він.

Ко­мен­ту­ю­чи си­ту­а­цію, де­пу­тат Глу хівсь кої міськ ра ди, стар ший ви кла дач ка фед ри іс то рії ГНПУ Ві­ктор Заїка за­зна­чив: «Сві­жий по­гляд та мис лен ня но во го, не ра - дянсь ко го ти пу, мо раль ність став - ле­н­ня — от чо­му я ви­рі­шив під­три­ма­ти Мі­ше­ля. Ко­ли він тіль­ки зви­кав до жит тя в Укра ї ні, од ні­єю з йо го клю чо вих фраз бу ла та кою: « Ко ли я при їж д жаю до Єв­ро пи, я роз по ві даю, що над пра хом мо їх пра щу рів по бу до ва но со бор — у Єв­ро пі так хо ва ли ли ше ко ро лів » . За ним сто­їть сла­ва йо­го ро­ду. Все це ве­де лю­ди­ну, скла­дає осно­ву йо- го стри­жня. Якщо до­ко­рін­ні змі­ни по­чну­ться в на­шо­му мі­сті, то во­ни пе ре ки нуть ся да лі, особ ли во тут, на схі­дних те­ре­нах Укра­ї­ни. Якщо на Лу­ган­щи­ні та До­неч­чи­ні про­сто від­бу­ва­ла­ся за­мі­на на­се­ле­н­ня, то в на шо му ре гі о ні, мож ли во, са ме міс це ві жи те лі бу ли ру си фі ко ва ні най­біль­ше».

Ще один сто лич ний гість Глу - хо­ва Ві­ктор Кри­вен­ко, ви­сту­па­ю­чи пе­ред гро­ма­дою на­по­ля­гав на то­му, щоб лю­ди за­без­пе­чи­ли ви­со­ку при­су­тність та підтримку Мі­ше­лю Те- ре­щен­ку: «Вла­ді ду­же ва­жли­ва па­сив­ність гро­ма­дян — вби­ти їм в го­ло ву, що від них ні чо го не за ле - жить. Але як­би на­справ­ді не за­ле­жа ло, всю кра ї ну не за пов ня ла б ку па по лі тич ної рек ла ми. То му я про­шу вас бу­ти актив­ни­ми — це го­лов­на ме­та мо­го ві­зи­ту — ска­за­ти, що у па на Мі ше ля є ду же ве ли ка під­трим­ка у Ки­є­ві. Глу­хів зав­дя­ки Мі ше лю має ста ти при кла дом ук - ра­їн­сько­го мо­дер­но­го мі­ста — у вас є величезна істо­рія і на­ша під­трим­ка па ну Те ре щен ку. Від гро ма дян по­трі­бно ли­ше при­йти на ви­бо­ри та при вес ти з со бою яко мо га біль ше знай о мих. Це убез пе чить вас від фаль­си­фі­ка­цій».

І дій с но, сьо год ні, пі сля Ре во - лю­ції Гі­дно­сті та під час вій­ни, які про­де мон стру ва­ли над зви чай ну па - сіо­нар­ну актив­ність гро­ма­дян, са­ме від їх во лі та не бай ду жос ті за ле - жить те, що бу­де у ре­гіо­нах, які за ста­рою зви­чкою на­ма­га­ти­му­ться роз ді ли ти кла но во- олі гар хіч ні грав ці. Во лю та не бай ду жість ма - ють про­я­ви­ти і по­лі­ти­ки, які називають се­бе де­мо­кра­ти­чни­ми та при­йшли до вла­ди на га­слах Май­да­ну. ЗМІ, за мість то го, щоб своєю ува­гою роз­ду­ва­ти олі­гар­хі­чні по­лі­ти­чні про­е­кти, ма­ють звер­та­ти ува­гу на ва­жли­ві та прин­ци­по­ві ре­чі, і са­ме від їх ви­сві­тле­н­ня си­ту­а­ції за­ле жа ти ме гро мадсь ка дум ка. І го - лов не — си ту ацію має взя ти під кон­троль і Пре­зи­дент, який обі­цяв «жи­т­тя по-но­во­му» і який осо­би­сто вру­чав Мі­ше­лю Те­ре­щен­ку па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни. На­бір по­ру­шень, які сьо­го­дні ми спо­сте­рі­га­є­мо по всі кра ї ні під час ви бор чої кам­па­нії, ма­ють бу­ти при­пи­не­ні.

«КО­ЛИ ПРИ­ЇЖДЖАЮ В ЄВ­РО­ПУ, Я РОЗ­ПО­ВІД­АЮ, ЩО НАД ПРАХОМ МО­ЇХ ПРАЩУРІВ ПО­БУ­ДО­ВА­НО СО­БОР — У ЄВ­РО­ПІ ТАК ХО­ВА­ЛИ ЛИ­ШЕ КО­РО­ЛІВ», — МІ­ШЕЛЬ ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО

ЛИ­ШЕ ПИЛЬНА УВА­ГА ДО ВИ­БОР­ЧО­ГО ПРО­ЦЕ­СУ З БО­КУ ЗМІ, ДЕ­МО­КРА­ТИ­ЧНИХ ПО­ЛІ­ТИ­КІВ ТА МІЖ­НА­РО­ДНО­ГО СПІВ­ТО­ВА­РИ­СТВА МО­ЖЕ УБЕЗ­ПЕ­ЧИ­ТИ УКРА­Ї­НУ ВІД ОСТА­ТО­ЧНО­ГО ВІД­НОВ­ЛЕ­Н­НЯ КЛА­НО­ВО-ОЛІ­ГАР­ХІ­ЧНОЇ СИ­СТЕ­МИ

НА ВА­ЖЛИ­ВУ ДЛЯ ГЛУ­ХО­ВА ПОДІЮ ЗІ­БРА­ЛО­СЯ БА­ГА­ТО УВА­ЖНИХ СЛУ­ХА­ЧІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.